na glavno vsebino
Načrtovanje tehnologij in presoja kakovosti izvajanja del v gozdovih v podporo biogospodarstvu TEHGOZD
Seznam projektov

Načrtovanje tehnologij in presoja kakovosti izvajanja del v gozdovih v podporo biogospodarstvu TEHGOZD

Načrtovanje tehnologij in presoja kakovosti izvajanja del v gozdovih v podporo biogospodarstvu TEHGOZD
Status
Aktiven
Vodja projekta
Oddelek
Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
Partnerji
GIS (vodilni partner), Univerza v Ljubljani (BF)

O PROJEKTU

Naslov:

Načrtovanje tehnologij in presoja kakovosti izvajanja del v gozdovih v podporo biogospodarstvu (CRP V4-2209)

Planning of technologies and quality assessment of forest operations in support of the bio-economy

Vodilni partner:

Gozdarski inštitut Slovenije

Projektni partnerji:

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

Trajanje projekta:

3 leta (1. 10. 2022 do 30. 9. 2025)

Skupna vrednost projekta:

300.000 €

Financiranje:

Projekt (V4-2209) »Načrtovanje tehnologij in presoja kakovosti izvajanja del v gozdovih v podporo biogospodarstvu« po javnem razpisu za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa “ Naša hrana, podeželje in naravni viri« v letu 2022, financirata Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (50 %) ter Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (50 %).


Glavni izzivi, ki jih naslavlja projekt:

 • Večji del gozdov v Sloveniji je v zasebni lasti. Večino del v zasebnih gozdovih še vedno izvedejo lastniki gozdov sami, vendar se delež izvajanja del v gozdovih s pomočjo izvajalcev gozdarskih del povečuje.
 • Lastniki gozdov ter izvajalci del v gozdovih lahko pridobijo sredstva za nakup sodobnih strojev in opreme za delo v gozdovih v okviru Programa razvoja podeželja (PRP), kar ima dolgoročni vpliv na izvedbo del v gozdovih.
 • Obseg nege je še vedno nižji od načrtovane, zlasti v zasebnih gozdovih.
 • Poleg sofinanciranja posameznih del na področju izvajanje nege gozdov je izbor ekonomične in gozdu prijazne tehnologije eden od pomembnih dejavnikov za povečanje obsega nege.
 • Ob večjih sečiščih se pogosto pojavlja konflikt z drugimi uporabniki gozdnega prostora (javnostjo), predvsem zaradi različnih pričakovanj in mnenj o kakovosti izvedenih del.
 • Cena izvedbe storitve je pogosto glavno vodilo ali edino vodilo, ob neupoštevanju kakovosti izvedbe del v gozdovih in pri gradnji gozdnih prometnic.
 • Zaradi višanja stroškov goriva in stroškov dela je učinkovitost izvedbe del in optimizacija stroškov ključna.
 • Potreba po odločevalskih orodjih, ki bi omogočali oceno primernosti posameznih tehnologij iz okoljskega , tehnološkega in ekonomskega vidika. Potrebe obstajajo tako pri lastnikih gozdov kot tudi pri odločevalcih in načrtovalcih.

Cilji projekta:

 • Predlagati novo metodologijo za umeščanje procesov pridobivanja lesa v spreminjajočih se političnih, podnebnih, delovnih, tehnoloških in okoljskih razmerah.
 • Pripraviti usmeritve za lastnike gozdov, ki bodo služila njihovi aktivaciji v smeri optimizacije mreže prometnic v gozdu ter pomoč pri načrtovanju vseh faz od idejne zasnove, do izvedbe in prevzema del povezanih z optimizacijo omrežja gozdnih prometnic.
 • Izdelati spletno orodje, ki bo z izborom vhodnih podatkov podalo usmeritve lastniku za nadaljnje aktivnosti.
 • Izbrati merila in pripraviti pripomoček za oceno kakovosti, ki bo omogočil oblikovanje objektivne ocene izvedbe del v gozdovih tudi nestrokovnjaku.

Cilj projekta je nadgraditi obstoječa znanja o tehnoloških, ekonomskih in socialnih vidikih umeščanja tehnologij v prostor ter oblikovati orodje, ki bo podpiralo tako lastnike gozdov, izvajalce del kot tudi načrtovalce.

Z metodologijo za presojo kakovosti na področju izvajanja del v gozdovih in gradnji gozdnih prometnic želimo omogočiti javni gozdarski službi in lastnikom gozdov oceno izvedenih del z relevantnimi in enotnimi kriteriji.

Glavni rezultati projekta:

Pričakovani rezultati sledijo nalogam in aktivnostim opisanih v posameznem delovnem sklopu. Vsi izmed predvidenih rezultatov prispevajo k doseganju splošnega cilja projekta oziroma k doseganju specifičnih ciljev posameznega delovnega sklopa.

Najpomembnejši rezultati, ki so neposredno vezani na uresničevanje glavnega cilja projekta so:

 • Metodologija za modelno umeščanje tehnologije v gozdni prostor.
 • Priprava spletnega orodja v podporo lastniku / investitorju pri optimizaciji omrežja gozdnih prometnic.
 • Metodologija ocene kakovosti izvedbe del.

Vsi ti rezultati se namreč povezujejo v spletno orodje, ki bo namenjen lastnikom gozda, načrtovalcem ter izvajalcem del v gozdovih. Ostali predvideni rezultati predstavljajo vmesne korake in dopolnjujejo obstoječa znanja, združujejo izkušnje in obstoječe podatke ter aktivno vključujejo različne deležnike vzdolž gozdno lesnih verig. Desiminacija rezultatov projekta je podrejena omenjenim ključnim rezultatom projekta in bo usmerjena v glavne ciljne skupine: lastniki gozda, strokovnjaki/načrtovalci, odločevalci.

Delovni sklopi projekta so:

DS1: Koordinacija;

DS2: Merila umeščanja sodobnih tehnologij v gozdni prostor;

DS3: Optimizacija omrežja gozdnih prometnic;

DS4: Ocena kakovosti pri izvajanju del v gozdovih;

DS5: Komunikacija, prenos znanja ter promocija dosežkov za javnost.

Rezultati:

Naloga 3.2 Priprava vodil lastniku/investitorju za kvalitetno izvedbo gradbenih del :

 

 • projekti/Porocilo-izsledka-D3.1-Dolocitev-kriterijev-in-indikatorjev-pri--odlocanju-.pdf

  PDF (1,767 kb)
  Poglej Prenesi
 • projekti/Porocilo-izsledka-D3.2-Pregled-domacih-in-tujih-virov-s-podrocja-kontrole-k.pdf

  PDF (5,158 kb)
  Poglej Prenesi
SHIFT + A