na glavno vsebino
Vsi oddelki

NMGK

Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine

Kdo smo?

Raziskujemo in razvijamo znanja ter dobre prakse za usmerjanje trajnostnega razvoja gozdov in gozdnate krajine.

Aktivni in tržno zanimivi smo na naslednjih področjih:

 • Spremljanje zdravstvenega stanja gozdov z inventurami in razvoj intenzivnega monitoringa zdravstvenega stanja gozdov
 • Razvoj vzorčnih krajinskih inventur (gozdni in negozdni prostor)
 • Razvoj sistema gozdnogospodarskega načrtovanja
 • Spremljanje dinamike ogljika in razvijanje metod za izračun bilance ogljika v gozdovih in ostali krajini
 • Ekonomsko vrednotenje dobrin in storitev gozdnih ekosistemov
 • Razvijanje in pojasnjevanje vloge novo razvitih kazalcev za spremljanje gozdnate krajine in sestojev
 • Razvoj biometričnih metod za ocenjevanje strukturnih kazalcev dreves in gozdnih sestojev
 • Pridobivanje temeljnih ekoloških spoznanj o vplivih gospodarjenja z gozdovi na gozdove
 • Razvoj konceptov ohranjanja in varstva gozdnate krajine, gozdnih habitatnih tipov in sestojev
 • Razvoj aplikacij daljinskega zaznavanja (sateliti, avionski posnetki, posebna snemanja) za podporo krajinski inventuri (raba tal, zaraščanje) in spremljanju razvoja krajine v času
 • Razvoj koncepta izdelave in obnavljanja kart gozdnih sestojev
 • Razvoj LIDAR – aplikacij
 • Razvoj aplikacij multikriterialnega vrednotenja za ocenjevanje stanja v okolju, v gozdnih sestojih

Povezave

SHIFT + A