na glavno vsebino
Vsi oddelki

FIGE

Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko

Poznavanje in razumevanje fiziologije, funkcionalne, vrstne in genetske pestrosti gozdnih drevesnih vrst in njihovih simbiontov so pogoj za dolgoročno uspešno obnovo gozdov in ohranjanje gozdnih genskih virov. Naša usmeritev so raziskave in razvoj s področja gozdne fiziologije in genetike, razvojno in strokovno usmerjanje ter izpolnjevanje obvez iz javnih pooblastil s področja gozdnega semenarstva in drevesničarstva, vodenje Slovenske gozdne genske banke, molekularnih in biokemijskih baz podatkov ter referenčnega materiala in živih kolekcij koreninskih simbiontov gozdnega drevja, svetovanje in prenos znanja ter soustvarjanje nacionalnih in evropskih strategij raziskav in razvoja s področja gozdarstva, biodiverzitete in ohranitvene biologije.

Naše raziskave in strokovne naloge prispevajo k dolgoročni stabilnosti gozdnih ekosistemov in njihovi multifunkcionalni vlogi v ohranjanju biodiverzitete in modeliranju ponora ogljika v gozdnih ekosistemih.

Delujemo v skladu z načeli programskega in projektnega povezovanja, podpore razvoju kadrovskih kapacitet in znanj, opreme in objektov, doseganja mednarodno primerljivih kriterijev znanstvene odličnosti, ter pozitivnega timskega sodelovanja. Naša strateška prednost so pestri, ohranjeni gozdni ekosistemi, obstoječa znanja, zbirke in baze, sodobna oprema ter predvsem perspektiven, medsebojno povezan kolektiv, ki se aktivno vključuje v mednarodne projekte, sodelovanja in v naloge javne gozdarske službe v Sloveniji. Usmerjeni smo v nenehen razvoj znanstvene odličnosti in standardiziranih metodologij ob hkratnem tesnem sodelovanju s slovensko gozdarsko in naravovarstveno prakso. Za uspešno delovanje na področju gozdne fiziologije in genetike projektno sodelujemo z ostalimi oddelki GIS, pedagoškimi in drugimi raziskovalnimi organizacijami v Sloveniji in tujini, kakor tudi z lastniki gozdov, načrtovalci in izvajalci del v gozdovih in gozdnem okolju, ter s podjetji, ki delujejo na področju revitalizacije sterilnih in kontaminiranih površin.

Področje raziskav in inovacij

Področje raziskav in inovacij, ki se stalno razvija in dopolnjuje, je zasnovano na:

  • fiziologiji gozdnega drevja, fiziologiji rasti in razvoja, fiziologiji simbioz, rasti in razvoja korenin ter stresni fiziologiji,
  • gozdni genetiki, provenienčnih raziskavah in populacijski genetiki,
  • ohranjanju gozdnih genskih virov (in situ, ex situ) in genetskem monitoringu,
  • razvoju tehnologij pridelave, dodelave in shranjevanja gozdnega semena in kalitve,
  • raziskavah mikorize in interakcij v rizosferi ter biodiverzitete gozdnih tal,
  • miko- in rizo-bioindikaciji stresa v rizosferi,
  • molekularni biologiji in ekologiji,
  • biotehnologiji in mikorizofernem bioinženirstvu,
  • mikorizoremediacijskih tehnologijah,
  • raziskavah v gozdnem drevesničarstvu in zunajgozdnih nasadih.

Javno pooblastilo

Kot pooblaščeni organ za odobritev gozdnih semenskih objektov, certifikacijo in diagnostiko gozdnega reprodukcijskega materiala in diagnostični laboratorij za molekularno identifikacijo gozdnega reprodukcijskega materiala, oddelek vodi postopek odobritve gozdnih semenskih objektov, izdaja spričevala o izvoru gozdnega reprodukcijskega materiala, vodi registre in baze podatkov z molekularnimi bazami, izvaja testiranja in izdaja dokumente za potrebe gozdarske inšpekcijske službe in druge naročnike, ter vodi Slovensko gozdno gensko banko.

SHIFT + A