na glavno vsebino

Poročilo o stanju gozdov 2023

Gozdarski inštitut Slovenije na različnih organizacijskih ravneh vsako leto izvaja popise drevesne in pritalne vegetacije, sledi spremembam zdravstvenega stanja dreves, popisuje poškodbe vegetacije zaradi ozona ter meri zračne usedline v in izven gozdov. 

Vabljeni k ogledu izsledkov popisov lanskega leta!

Ogled Poročila o stanju gozdov 2023.

Publikacija Stanje in spremembe slovenskih gozdov med letoma 2000 in 2018 – rezultati velikoprostorskega monitoringa gozdov in gozdnih ekosistemov

 

Monitoring gozdov in gozdnih ekosistemov (MGGE) je je bil prvič izveden leta 2000 in do sedaj ponovljen še trikrat (2007, 2012, 2018). Meritve so bile izvedene na več kot 700 permanentnih vzorčnih ploskvah, sistematično razporejenih na vzorčni mreži 4 x 4 km po celi Sloveniji. Ocenjenih in izmerjenih je bilo več kot 23.000 dreves. Publikacija prinaša podatke o stanju in spremembah lesne zaloge merskega drevja, lesne zaloge podmerskega drevja, prirastka, poseka, mortalitete, količine odmrle biomase, zalog ogljika v lesni biomasi,… Velikoprostorske gozdne inventure zagotavljajo kakovostne informacije za sprejemanje odločitev glede gospodarjenja z gozdovi zaradi prilagajanja na podnebne spremembe in vzpostavljanje čim večje “odpornosti” gozdov.

Vabljeni k ogledu!

Ogled Publikacije Stanje in spremembe slovenskih gozdov med letoma 2000 in 2018 – rezultati velikoprostorskega monitoringa gozdov in gozdnih ekosistemov.

Alpine cultural heritage and natural hazards: where do we stand?

"Review and survey – framework analysis on Alpine cultural identity and natural hazards."

For sure, the prevention to cope with natural hazards would be the best way to protect people, houses and cultural heritage, but effective preparation to face emergencies, lead-time procedures, salvaging and rescue activities are crucial as well, when dealing with a list of assets that risk being lost forever or heavily damaged by disasters. As shown in several regional assessments, even though cultural heritage in the Alps is subject to general local protection, the specific safeguard from natural hazards during the emergency and recovery phases still lacks proper regulatory settings, operational abilities and widely-shared knowledge of the socio-economic value embodied into assets at stake. On the other hand, as it will be underlined in the following chapters, there are natural hazards which are more likely to happen in the Alps than in other areas of the Regions belonging to the Alpine Space.

Deliverable: D.T1.1.1 of project CHEERS.

READ HERE!

SHIFT + A