na glavno vsebino
Kdo smo?

Raziskujemo in razvijamo znanja ter dobre prakse za usmerjanje trajnostnega razvoja gozdov in gozdnate krajine.

Poslanstvo oddelka sta temeljno in aplikativno raziskovanje ter implementacija novih dognanj, potrebnih za trajnostni razvoj gozdov in gozdnate krajine. Vizija oddelka je postati prepoznavna raziskovalna skupina v Sloveniji in širši regiji na področju gozdarskega načrtovanja in ekosistemskega vrednotenja dobrin in storitev gozdnih ekosistemov, monitoringa gozdnate krajine in sestojev ter prostorske informatike.

Oddelek je vpet v domači in mednarodni raziskovalni prostor. Je član evropskega omrežja za nacionalne gozdne inventure (ENFIN) in nacionalna kontaktna točka ICP Forests. Projektno sodeluje z gozdarskimi fakultetami in inštituti po Evropi in ZDA. Preko javne (gozdarske in okoljske) službe zagotavlja operativno pomoč odgovornim državnim organom. V okviru javne službe oddelek že od začetka razvija tudi koncept velikoprostorskega in intenzivnega monitoringa gozdov ter poroča v okviru ICP Forests, razvija koncepte gozdnogospodarskega načrtovanja in pripravlja ocene emisij toplogrednih plinov za sektor raba zemljišč, sprememba rabe zemljišča in gozdratsvo (LULUCF) ter vsebinske dopolnitve nacionalnega poročila o evidencah izpustov toplogrednih plinov (NIR).

Oddelek pokriva naslednja področja dela:

 • Razvoj velikoprostorskih gozdnih inventur
 • Razvoj aplikacij daljinskega zaznavanja in prostorsko modeliranje
 • Razvoj biometričnih metod za ocenjevanje strukturnih kazalnikov dreves in gozdnih sestojev
 • Razvijanje in pojasnjevanje vloge novorazvitih kazalnikov za spremljanje gozdnate krajine in gozdnih sestojev
 • Pridobivanje temeljnih ekoloških spoznanj o vplivih gospodarjenja z gozdovi na gozdove
 • Obravnava dobrin in storitev gozdnih ekosistemov v kontekstu gozdarskega načrtovanja in raziskav stališč različnih skupin deležnikov
 • Razvoj in implementacija numeričnih modelov razvoja gozda
 • Razvoj gozdnogospodarskega načrtovanja
 • Pridobivanje temeljnih ekoloških spoznanj o spremembah zalog ogljika in razvoj metod za izračun bilance ogljika v krajini
 • Razvoj aplikacij multikriterialnega vrednotenja za ocenjevanje stanja v gozdni krajini
 • Razvoj konceptov ohranjanja in varstva gozdnate krajine, gozdnih habitatnih tipov in gozdnih sestojev

Nekdanji zaposleni in zunanji sodelavci

 • dr. Marko Kovač
SHIFT + A