na glavno vsebino

Center za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov

 

 

Gozdarski inštitut Slovenije v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: NOO) v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, izvaja naložbo v izgradnjo Centra za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov (v nadaljevanju: Center SDVG) na lokaciji kompleksa Gozdarskega inštituta Slovenije (GIS) na Večni poti 2 v  Ljubljani. Projekt naslavlja področje biodiverzitete - nova infrastruktura bo omogočala in okrepila nadaljnje raziskovalno delo s področja semenarstva, drevesničarstva in varstva gozdov.

Vir financiranja projekta izgradnja in vzpostavitev Centra SDVG je Mehanizem za okrevanje in odpornost iz Sklada za okrevanje in odpornost v okviru NOO. Vrednost naložbe je ocenjena na 6,18 milijona evrov z DDV, od tega predvidoma 5,1 milijona evrov iz Mehanizma za okrevanje in odpornost iz Sklada za okrevanje in odpornost brez DDV.

Center SDVG bo umeščen v sklop kompleksa GIS in bo nadomestil dotrajani obstoječi  rastlinjak z laboratoriji v skupni površini etaž 3000 m2.

 

CILJ IN NAMEN CENTRA

Obstoječe prostorske kapacitete Gozdarskega inštituta Slovenije s pripadajočo infrastrukturo ne zadoščajo več vsem potrebam in zahtevam za izvajanje nalog inštituta, zlasti Oddelka za gozdno fiziologijo in genetiko ter Oddelka za varstvo gozdov. Zato je predvidena izgradnja novega Centra SDVG v sklopu kompleksa Gozdarskega inštituta Slovenije kot nujno potrebna rešitev za okrepitev dela obeh oddelkov.

Vse pogostejše veliko-površinske ujme v gozdovih in druge posledice podnebnih sprememb ter globalizacija s povečano možnostjo vnosa novih bolezni in škodljivcev lahko močno prizadenejo slovenske in tudi evropske gozdove. Ob pogosto neuspešni naravni obnovi se večajo potrebe po obnovi gozdov s sadnjo in setvijo z genetsko ustreznim naborom semena in sadik za prihodnje gozdove, ter s sistemi vzgoje, ki bodo omogočali čim večjo uspešnost sadnje. Cilj naložbe Centra SDVG je povečati dolgoročno količino, kakovost in odpornost gozdov EU, zlasti pred požari, škodljivimi organizmi in drugimi grožnjami, ki se zaradi podnebnih sprememb povečujejo. Naložba bo podpirala sonaravno gospodarjenje z gozdovi ter vrstno in genetsko pestrost gozdov.

 

 

V okviru Centra SDVG bo omogočena:  

 • vzpostavitev laboratorijske infrastrukture in infrastrukture za pridobivanje, ekstrakcijo in shranjevanje ter kalitev semena za podporo pri obnovi gozdov s področja gozdnega semenarstva in drevesničarstva ter varstva gozdov,
 • razvoj inovativnih pristopov v gozdnem drevesničarstvu, pri vzgoji sadik z razvito mikorizo, prilagojenih za izbrana rastišča in uspešnost sadnje,
 • vzpostavitev diagnostičnega centra za zdravje gozdov,
 • vzpostavitev dela Slovenske gozdne genske banke – Semenske banke za potrebe:
 1. certifikacije izvora semena;
 2. dolgoročno shranjevanje dednine kot dela genskih bank po zakonodaji s področja ohranjanja narave;
 3. analize kakovosti GRM (fenotipske in genotipske značilnosti);
 • vzpostavitev monitoringa genetske pestrosti gozdnega drevja, 
 • nadgradnja hitrega in učinkovitega odzivanja na vdore in prenamnožitve škodljivih organizmov in invazivnih tujerodnih vrst,
 • razvoj in prenos aktualnih tehnoloških rešitev s področja semenarstva, drevesničarstva in varstva gozdov v prakso,
 • nadaljnji razvoj človeških virov in stroke ter novih sistemskih rešitev s področja dela in mednarodne harmonizacije aktivnosti področja,
 • podpora pri implementaciji evropskega pravnega reda s področja sektorja.

 

Za gradnjo bodo uporabljeni trajnostni in naravni materiali z nizkim ogljičnim odtisom in možnostjo recikliranja. Zgradba bo vključevala elemente ozelenjenih fasad in zelene strehe. Pri izgradnji podporne infrastrukture bo upoštevano načelo trajnostne rabe prostora in načelo, da se ne škoduje bistveno.

 

SHIFT + A