na glavno vsebino

Po znanje in izročilo prednikov v notranjske gozdove

Pestre gozdne združbe in različne drevesne vrste so predstavljale izziv notranjskemu človeku pri vsakdanjih dejavnostih. Les ni predstavljal le surovine za ogrevanje v dolgih mrzlih zimah na planotah Notranjske, ampak tudi osnovno surovino za izdelavo uporabnih pripomočkov za lažje življenje na podeželju na vseh področjih (pripomočki za gospodinjstvo, kmečko orodje, preživljanje prostega časa,….), trženje le teh in s tem dodatno možnost zaslužka.

Dandanes ima gozd v vsakdanjem življenju posameznika drugačno veljavo kot pred 100 leti.

Osnovni princip, znanja ter vrednote pa so ostale in v današnjem prehitrem in prepovršnem svetu nudijo dobre osnove za učenje in življenje z naravo, razvoj podeželskega okolja.

S projektom želimo preko analize vzpostaviti bazo znanja uporabe lesa na Notranjskem. Po metodi SAZU bomo s pomočjo starejših lokalnih prebivalcev in mojstrov opisali tehnike in veščine izdelave lesenih izdelkov, katerih temeljna surovina je notranjski les. Nadalje bomo znanja izdelave prenesli na ciljne skupine, jih motivirali za izdelavo lesenih izdelkov z novo uporabno vrednostjo ter jih vključili v nove turistične produkte. Pripravili bomo interaktivno razstavo »Notranjski gozdovi«, kjer bomo predstavili zgodovino notranjskih gozdov, drevesne vrste, živalstvo ter uporabnost lesa nekoč in danes.

Z aktivnostmi gozdne pedagogike bomo s strokovnim partnerjem Gozdarskim inštitutom Slovenije, oblikovali in pripravili izobraževalne programe za različne ciljne skupine preko t. i. »učilnic v gozdu« na območju 3 občin Cerknica, Bloke, Loška dolina, ter izvedli usposabljanje za lokalne interpretatorje/vodnike in pedagoške delavce notranjskih osnovnih šol. Na izbranih lokacijah v gozdnem prostoru bomo oblikovali in pilotno izvedli pol-dnevne programe, namenjene vzgoji in izobraževanju o pomembnosti gozdov za nas in zanamce (s posebnim modulom Izobraževanje in vzgoja za trajnosti razvoj družbe). Aktivnosti in rezultate bomo povezali v nov doživljajski trajnostni produkt spoznavanja Notranjske, ki ga bomo povezali z obstoječimi storitvami, ki že vključujejo vsebine narave in gozda.

Pomembnejši izdelki projekta:

  • Priročnik za vse, ki želijo vedeti več o lesu in gozdu

  • Kukalo za gozdne raziskovalce

  • Plakat za pedagoške delavce

  • Kazalnik za gozdne in druge zanimive knjige

 

Pomembnejše aktivnosti projekta:

Vzpostavitev baze znanja, dogodki za lokalne prebivalce

Izvedba raziskave o uporabi lesa na Notranjskem z namenom, da se preko izvedbe raziskave identificirajo nosilci izročila. Tematsko se raziskava osredotoča na uporabo lesa, domačih/notranjskih lesnih vrst, v vsakdanjiku notranjskega človeka na različnih področjih življenja. Izvedeni raziskavi sledi dokumentacija tehnik in veščin izdelave lesenih izdelkov na Notranjskem in vzpostavitev javno dostopne baze znanja uporaba lesa na Notranjskem.

Vzpostavitev učilnic v gozdu, usposabljanje in izobraževanje

Organizacija in izvedba izobraževanja in usposabljanja skupine notranjskih interpretatorjev za izvajanje novih storitev po metodi gozdne pedagogike. Izobraževanje in usposabljanje izvaja Gozdarski inštitut Slovenije – izvaja se prenos znanj s strani strokovnih institucij na lokalno, podeželsko okolje območja Las Notranjska. Vzpostavijo se nove storitve »učilnice v gozdu« z opredeljenim pedagoško-andragoškim izobraževalnim programom. V sodelovanju s strokovnim partnerjem se pripravi interaktivna razstava Notranjski gozdovi, kjer se predstavijo domače lesne vrste in živalstvo v gozdu.

 

Oblikovanje novega produkta, mreženje

Oblikovanje in pilotna izvedba novega produkta Po znanje in izročilo prednikov v notranjske gozdove.


Glavni cilji projekta:

1. Razviti dodatne osnovne storitve za zagotavljanje visoke kakovosti življenja na območju: partnerji v projektu bomo oblikovali nove inovativne tematske storitve in doživljajski tematski produkt z dodano vrednostjo. S tem bodo razširili lastno ponudbo in tudi ponudbo območja Las Notranjska.

2. Povečati ozaveščenost prebivalcev območja o varstvu okolja ter ohranjanju naravne in kulturne dediščine: preko organizacije in izvedbe brezplačnih tematskih dogodkov bomo dosegli cilj višje ozaveščenosti prebivalcev območja Las Notranjska. V dogodkih (delavnice, izobraževanja) se obravnavajo tematike varstva narave, trajnosti našega okolja, zmanjševanja virov globalnega segrevanja, aktivnega preživljanja prostega časa v naravi.....izhajajoč iz lokalnih temeljev in posebnosti območja Las Notranjska.

3. Prispevati k ohranjenemu stanje okolja ter naravne in kulturne dediščine: projektne vsebine izhajajo iz področja naravne in kulturne dediščine območja Las Notranjska in tudi sporočilno temeljijo na ozaveščanju, varovanju tradicije in dediščine za zanamce.

4. Povezati in organizirati ponudbo z območja za skupni nastop na trgu: projektni partnerji se bodo povezali, hkrati bodo k sodelovanju pristopali novi ponudniki.

Pričakovani rezultati projekta:

  • Razvite 3 nove storitve
  • Vzpostavitev 1 novega produkta
  • Izvedeni 2 izobraževanji
  • Izvedenih 6 delavnic
  • Izvedene 3 pilotne izvedbe novih storitev
  • Izvedena 1 pilotna izvedba novega tematskega produkta

Povezave:
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
https://www.program-podezelja.si/sl/

 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

 

SHIFT + A