na glavno vsebino
MobiLES - Učinkovitejše gospodarjenje z zasebnimi gozdovi v podporo večji mobilizaciji lesa
Seznam projektov

MobiLES - Učinkovitejše gospodarjenje z zasebnimi gozdovi v podporo večji mobilizaciji lesa

MobiLES - Učinkovitejše gospodarjenje z zasebnimi gozdovi v podporo večji mobilizaciji lesa
Status
Aktiven
Vodja projekta
Oddelek
Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
Partnerji
Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani; Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

O PROJEKTU

Naslov:

Učinkovitejše gospodarjenje z zasebnimi gozdovi v podporo večji mobilizaciji lesa

Efficient management of private forests to support wood mobilization


Vodilni partner:

Gozdarski inštitut Slovenije

Projektni partnerji:

Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

                        


Trajanje projekta:

3 leta (1. 11. 2020 do 30. 10. 2023)

Skupna vrednost projekta:

210.000 €

Financiranje:

Projekt (V4-2013) »Učinkovitejše gospodarjenje z zasebnimi gozdovi v podporo večji mobilizaciji lesa« po javnem razpisu za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa “Zagotovimo.si hrano za jutri! v letu 2020, financirata Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (63 %) ter Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (37 %).

                              


ZAKAJ TA PROJEKT?

V Sloveniji gospodarjenje z gozdovi temelji na načelih trajnosti, sonaravnosti in večnamenskosti, kar se uresničuje s celovitim in načrtnim usmerjanjem razvoja gozdov. Za gospodarjenje z gozdovi in rabo svoje lastnine so odgovorni lastniki gozdov. Ker pa se Slovenija sooča z majhno in razdrobljeno zasebno gozdno posestjo, velikim številom solastnikov, velikim številom deležnikov, neoptimalno izkoriščenim potencialom gozdov, nepovezanimi členi gozdno lesnih verig ter izrazito izvozno naravnano industrijo, se pojavljajo številni izzivi in dileme, kako povečati mobilizacijo lesa iz zasebnih gozdov in hkrati zagotavljati družbene, okoljske in gospodarske vidike gozda.

V zadnjih desetletjih so potekale raziskave o različnih vidikih gospodarjenja z zasebnimi gozdovi, a kljub temu ostajajo številna vprašanja in dileme odprte. Spreminjanje vrednot ter odnosa do gozda pri lastnikih gozdov odločilno vpliva na celotno gospodarjenje z zasebnimi gozdovi.

S projektom želimo odgovoriti predvsem na vprašanja, ki se nanašajo na odnos zasebnih lastnikov gozdov do gozda, vprašanja povezana z lastninsko pravico ter možnostmi poslovnega povezovanja in pripravljenostjo zasebnih lastnikov gozdov za poslovno povezovanje.

Tako je glavni cilj projekta povečanje konkurenčnosti gozdarskega sektorja z učinkovitejšim gospodarjenjem v zasebnih gozdovih ter z večjo mobilizacijo lesa iz zasebnih gozdov.

Projekt MOBILES tako gradi na dosedanjih raziskavah in zbranem znanju, hkrati pa se dotika aktualnih tem povezanih z odnosom lastnikov do gospodarjenja z gozdom, z obstoječim zakonodajnim okvirom ter z ovirami in prednostmi sodobnega poslovnega povezovanja deležnikov v gozdno lesnih verigah.


Glavni rezultati projekta:

  • Z javnomnenjsko raziskavo med zasebnimi lastniki gozdov bomo identificirali vzorce, ki se odražajo v obnašanju lastnika gozda in njegovem odnosu do gozda kot vira surovine/dohodka (tudi v luči obstoječe zakonodaje);

  • Z raziskavo želimo zajeti mnenja in predloge glede lastninskih pravic in dolžnosti zasebnih lastnikov gozdov v obstoječi zakonodaji in pripraviti različne scenarije sprememb obstoječe zakonodaje, ki se nanašajo na gospodarjenje z zasebnimi gozdovi ter na pravice in dolžnosti lastnikov gozdov;

  • Z nadgradnjo obstoječega znanja o prednostih in slabostih povezovanja zasebnih lastnikov gozdov ter z analizo poslovnih odnosov med zasebnimi lastniki gozdov, društvi lastnikov gozdov in izvajalci gozdarskih storitev želimo predstaviti najustreznejše poslovne modele.


Delovni sklopi projekta so:

DS1: Koordinacija;

DS2: Odnosi zasebnih lastnikov gozdov do gospodarjenja z gozdovi;

DS3: Zakonodajni okviri gospodarjenja z zasebnimi gozdovi;

DS4: Poslovni modeli med zasebnimi lastniki gozdov in drugimi deležniki;

DS5: Diseminacija.


REZULTATI

Na tem mestu bomo v naslednjih letih objavili ključne rezultate projekta

 

Spletni bilten projekta

 

Bilten MobiLES

Bilten MobiLES 2

Bilten MobiLES 2

Priročnik za krepitev poslovnega oganiziranja zasebnih lastnikov gozdov z deležniki gozdno-lesne verige

GOZD in LES

GOZD in LES

SHIFT + A