na glavno vsebino
Možnosti rabe lesa listavcev v slovenskem biogospodarstvu
Seznam projektov

Možnosti rabe lesa listavcev v slovenskem biogospodarstvu

Možnosti rabe lesa listavcev v slovenskem biogospodarstvu
Status
Aktiven
Vodja projekta
Oddelek
Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
Partnerji
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo in Oddelek za zootehniko

O PROJEKTU

Naslov:

Možnosti rabe lesa listavcev v slovenskem biogospodarstvu

Possibilities of hardwood utilisation in the Slovenian bioeconomy


Vodilni partner:

Gozdarski inštitut Slovenije

Projektni partnerji:

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko

         


Trajanje projekta:

3 leta (1. 11. 2020 do 30. 10. 2023)

Skupna vrednost projekta:

170.000 €

Financiranje:

Projekt (V4-2016) »Možnosti rabe lesa listavcev v slovenskem biogospodarstvu« po javnem razpisu za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2020, financirata Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (62,5 %) ter Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (37,5 %).

                              


Raba lesa listavcev in slovensko biogospodarstvo

Trendi preteklih let kažejo, da je les listavcev iz slovenskih gozdov slabo izkoriščen. V gozdovih v zasebni lasti je proizvodnja hlodovine listavcev (v obdobju 2013 do 2019) predstavljala od 10 do 15 % skupne količine proizvedene hlodovine v teh gozdovih. V državnih gozdovih ta delež niha med 21 % v letu 2012 in 5 % v letu 2018, lansko leto je delež zopet znašal 16 %. Med letom 2010 in 2018 je poraba žaganega lesa listavcev padla za 18 %. Glede na celotno strukturo proizvodnje okroglega lesa listavcev v zasebnih gozdovih, v zadnjih letih s približno 70 % prevladuje les slabše kakovosti. Zato se les listavcev večinoma uporablja v energetske namene (poraba okroglega lesa listavcev za energetske namene je v letu 2019 predstavljala 65 % celotne porabe okroglega lesa listavcev v tem letu). V Sloveniji torej z vidika izkoriščenosti potenciala sortimentov lesa listavcev obstajajo izrazite rezerve. Te kaže iskati zlasti v povečanju gospodarske rabe okroglega lesa znotraj Slovenije ter v krepitvi tehnološko naprednejših alternativ energetski rabi okroglega lesa. Z ustrezno predelavo lesa listavcev ga oplemenitimo in mu damo dodano vrednost in osmislimo pokritost velikega deleža površine Slovenije z gozdom.

         

Gozdarstvo in lesarstvo se v zadnjem desetletju soočata z več izzivi. Zaradi podnebnih sprememb in vse bolj pogostih naravnih motenj v slovenskih gozdovih se spreminja razmerje med drevesnimi vrstami kot tudi struktura pridobljenih gozdnih lesnih sortimentov. Povečuje se delež listavcev, prav tako narašča delež pridobljenih listavcev slabše kakovosti. Zato je nujno potrebno spodbujati uporabo in nadaljnje razviti nove materiale na osnovi lesa listavcev. Le ti morajo imeti širok spekter uporabe in visoko dodano vrednost. Razvitih je bilo že več novih tehnologij, ki bi lahko bile potencialno uporabne v sektorju predelave lesa, poleg tega so se pojavile tudi nove potrebe potrošnikov. Zato je pomembno analizirati, opredeliti in v kolikor je to mogoče tudi spodbujati nove načine predelave lesa listavcev.

Cilj projekta LesGoBio je raziskati trenutno stanje in predlagati perspektivne načine proizvodnje in rabe lesa listavcev v Sloveniji z ozirom na smernice razvoja slovenskega gozdno lesnega biogospodarstva. Biogospodarstvo temelji na trajnostni rabi virov in strmi k zmanjšanju skupne porabe energije in materialov. Eden od pomembnejši načinov je vključevanje surovine v nove verige vrednosti kar pripomore k snovno in energetsko učinkovitejši rabi biomase (v tem primeru sortimentov lesa listavcev) in multiplikativnim ekonomskim učinkom.

Za doseganje zastavljenih ciljev je ključno poznavanje možnih in dejanskih količin lesne surovine iz gozdov, predvsem pri umeščanju novih obratov ali optimizaciji obstoječih kot pri dimenzioniranju kapacitet, varnosti dobave ter izboru ustreznih tehnologij. Za strateško načrtovanje razvoja panog, ki so vezane na les, potrebujemo analizo tokov lesa. Raziskovanje tokov okroglega lesa omogoča pregled nad trenutnim stanjem in je osnova za odločanje o razvoju gozdarskega in lesnopredelovalnega sektorja.


Ključni cilji projekta

  • Analiza trenutne rabe lesa listavcev s poudarkom na rabi hlodovine listavcev in analiza tržnega potenciala lesa listavcev iz gozdov glede na kakovost in količino;
  • Priprava projekcije potencialov lesa listavcev za različne evidentirane tehnologije primarne predelave lesa listavcev;
  • Opredelitev obetavnih, okoljsko sprejemljivih in ekonomsko izvedljivih postopkov obdelave ali predelave različnih vrst lesa listavcev iz Slovenije (presoja inovativnih lesno-predelovalnih tehnologij);
  • Oblikovanje scenarijev implementacije sodobnih tehnologij za proizvodnjo izdelkov z visoko dodano vrednostjo, ki bi omogočale racionalno in trajnostno rabo lesa listavcev;
  • Makroekonomske analize obstoječega stanja v lesnopredelovalni industriji, ter primerjava z makroekonomskimi posledicami uresničitve najbolj verjetnega scenarija.

Vsebinski sklopi projekta in glavni rezultati

Objava rezultatov projekta LesGoBio

 

REZULTATI PROJEKTA

 

          

Brošura     

 

Spletni bilten projekta

                 

Bilten 1/2021                                 Bilten 1/2022

 

Potenciali lesa listavcev v slovenskih gozdovih (DS2)

Znanstveni prispevki :

Strokovni prispevki:

Tokovi lesa listavcev v Sloveniji (DS3)

Znanstveni prispevki :

Poglavja v knjigah ali priročnikih:

Sodobni proizvodi iz lesa ter inovativne tehnologije za obdelavo lesa (DS4)

Znanstveni prispevki :

Poglavja v knjigah ali priročnikih:

Makroekonomski učinki predelave lesa listavcev (DS5)

Znanstveni prispevki :

Strokovni prispevki:

Poglavja v knjigah ali priročnikih:

SHIFT + A