na glavno vsebino
dr. Marjana Westergren

Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko

dr. Marjana Westergren

PODROČJE DELAPopulacijsko genetske analize drevesnih vrst, Razvoj sistema genetskega monitoringa gozdov, Varovanje gozdnih genskih virov

Življenjepis

Marjana Pučko se je rodila 2.3.1979 v Novem mestu, kjer je obiskovala osnovno in srednjo šolo. Šolanje na Gimnaziji Novo mesto je z maturo zaključila leta 1998 in se še istega leta vpisala na univerzitetni študij gozdarstva in obnovljivih gozdnih virov na Biotehniški fakulteti. Leta 2003 je diplomirala z diplomsko nalogo »Določanje tipov ektomikorize sadik v bukovem provenienčnem poskusu«, za katero je prejela fakultetno Prešernovo nagrado. Istega leta se je kot mlada raziskovalka zaposlila na Gozdarskem inštitutu Slovenije ter leta 2010 doktorirala z delom »Razvoj in praktična uporaba molekularnih baz podatkov v gozdarstvu«. Njeno raziskovalno delo poteka na področju populacijsko genetskih analiz dreves (s poudarkom na smreki, bukvi, topolu in jesenu), razvoju sistema monitoringa genetske pestrosti v gozdu (LIFE+ projekt LIFEGENMON) ter varovanju gozdnih genskih virov v spreminjajočem se okolju. Je nacionalna kontaktna oseba za EUFGIS (European Information System on Forest Genetic Resources), vodilni raziskovalec (PI) mreže Evoltree za Slovenijo, sodeluje v akciji COST FP1202 (Strengthening conservation: a key issue for adaptation of marginal/peripheral populations of forest trees to climate change in Europe).

Povezave:

Prosto dostopne objave v Repozitoriju Sci Vie

Marjana Pučko in Tine Grebenc in Gregor Božič in Robert Brus in Hojka Kraigher (2004) Identifikacija tipov ektomikorize na sadikah v bukovem provenienčnem poskusu. Zbornik gozdarstva in lesarstva (75). str. 87-104. ISSN 0351-3114

SHIFT + A