na glavno vsebino
doc. dr. Primož Simončič

Oddelek za gozdno ekologijo

doc. dr. Primož Simončič

FUNKCIJEdirektor

Življenjepis

 • od 2013 direktor Gozdarskega inštituta Slovenije
 • nacionalni koordinator EU projektov (»Recognition«, »SUSTMAN« 5 OP EU, MONARPOP (Interreg III b), pilotnega projekta BioSoil, modul Soil« (EU program Forest Focus; 2003-2006/08), naloge CarbonPro (CADSES), naloge FutMon Life+ (MOP/MKGP/ EU/GIS oz. MKO/EU/GIS; 2009-2011);
 • nacionalni koordinator naloge in član znanstvenega odbora projekta ManFor CB.D. Life+ (MKO/EU/GIS: 2010-2015); je nacionalni koordinator in član znanstvenega svet/odbora projektne naloge Emonfur Life+ (2011-2014) in nacionalni koordinator Regiopower (Wood W., 2012-2014);
 • sodeluje v projektni nalogi Euforino
 • nosilec nacionalnih projektov CRP in aplikativnih projektov ARRS, na GIS koordinator nacionalnih temeljnih projektov
 • koordinator Javne okoljske službe (JOS; 2012) in od l. 2004 naloge »Intenzivni monitoring gozdov« / »Intenzivno spremljaje gozdnih ekosistemov« JGS na GIS.
 • COST Akcija FP0803 "Belowground carbon turnover in European forests" - namestnik MC
 • COST Akcija FP0903 "Climate Change and Forest Mitigation and Adaptation in a Polluted Environment"
 • so-pobudnik in soustanovitelj in v prvem mandatnem obdobju podpredsednik Slovenskega pedološkega društva (SPD; 2004-2009)
 • član Austrian Soil Society
 • član UO Gozdarskega Vestnika
 • 1999-2006 predsednik Znanstvenega Sveta GIS
 • od leta 2006 pa član Znanstvenega Sveta GIS
 • od leta 2011 podpredsednik Znanstvenega Sveta GIS
 • od leta 2011 član Znanstvenoraziskovalnega sveta za biotehniko pri ARRS
 • član European Land-use Institute (ELI; v ustanavljanju).
 • Od decembra 2006 do julija 2008 član EU strokovne skupine LULUCF pri WP IEI EU/ UNFCCC;
 • med predsedovanjem Slovenije EU od 1.1. do 30.6.2008 EU koordinator strokovne skupine LULUCF in član skupine »Predsedovanje Slovenije EU na področju podnebnih sprememb« (MOP)
 • član »Working Group I “Annual inventories” kot del ad-hoc strokovne skupine »LULUCF accounting«
 • 2009 član delovne skupine za pripravo Pravilnika o varstvu gozdov (MKGP)
 • 2009 član skupine MKGP za podnebne spremembe
 • 2009 član ekspertne skupine Strokovnega Sveta za programsko usmerjanje sredstev proračuna R Slovenije
 • v okviru ICP Forest je od l. 1994 vključen v strokovne skupine Expert Panel on Foliage and Litterfall in Expert Panel on Soil and Soil Solution, občasno deluje v skupini Expert Panel on Deposition in skupini Expert Panel on Meteorology, Phenology and LAI.

Prosto dostopne objave v Repozitoriju Sci Vie

Primož Simončič in Mitja Ferlan in Marko Kovač in Lado Kutnar in Tom Levanič in Nikica Ogris in Špela Planinšek in Matej Rupel in Iztok Sinjur in Mitja Skudnik in Daniel Žlindra in Jure Žlogar in Saša Vochl (2016) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za leto 2015. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Gregor Božič in Matjaž Čater in Mitja Ferlan in Maarten De Groot in Tine Hauptman in Domen Finžgar in Katarina Flajšman in Anže Japelj in Dušan Jurc in Marko Kovač in Hojka Kraigher in Lado Kutnar in Tom Levanič in Aleksander Marinšek in Nikica Ogris in Matej Rupel in Primož Simončič in Iztok Sinjur in Mitja Skudnik in Andrej Verlič in Urša Vilhar in Saša Vochl in Marjana Westergren in Daniel Žlindra (2015) 30 let spremljanja stanja gozdov v Sloveniji. Strokovna knjiga. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Giorgio Matteucci in Bruno De Cinti in Andrej Verlič in Janez Pirnat in Primož Oven in Ida Poljanšek in Viljem Vek in Milan Kobal in Janja Zule in Mija Sežun in Domen Finžgar in Marjana Westergren in Hojka Kraigher in Marina Katanić in Saša Orlović in Tine Grebenc in Bratislav Matović in Marko Bajc in Martina Lavrič in Mitja Ferlan in Klemen Eler in Dominik Vodnik in Gal Fidej in Andrej Rozman in Thomas A. Nagel in Igor Dakskobler in Jurij Diaci in Daniel Žlindra in Urša Vilhar in Katarina Čufar in Peter Prislan in Maks Merela in Luka Krže in Jožica Gričar in Boštjan Hribernik in Igor Potočnik in Davor Kržišnik in Boštjan Lesar in Miha Humar in Nejc Thaler in Mojca Žlahtič in Aleš Ugovšek in Milan Šernek in Boštjan Mali in Laura Žižek Kulovec in Primož Simončič (2015) Monitoring v gozdarstvu, lesarstvu in papirništvu: zbornik povzetkov znanstvenega srečanja Gozd in les, [Ljubljana, 19. maj 2015]. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Mitja Zupančič in Hojka Kraigher in Niko Torelli in Tomaž Hartman in Miha Humar in Maja Peteh in Primož Simončič in Damjan Oražem in Janez Krč in Igor Milavec (2015) Gozd in les: Slovenski gozd za Slovenijo. Znanstvena knjiga. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, četrti razred za naravoslovne vede , Ljubljana.

Primož Simončič in Marko Kovač in Matjaž Čater in Tom Levanič in Lado Kutnar in Nikica Ogris in Matej Rupel in Iztok Sinjur in Mitja Skudnik in Urša Vilhar in Daniel Žlindra (2015) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za leto 2014: Vsebinsko poročilo o spremljanju stanja gozdov v l. 2014 v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov (2009). Tehnično poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lado Kutnar in Mitja Ferlan in Andrej Kobler in Maarten De Groot in Urša Vilhar in Marko Kovač in Mitja Skudnik in Matjaž Čater in Aleksander Marinšek in Andreja Ferreira in Daniel Žlindra in Iztok Sinjur in Saša Vochl in Klemen Eler in Maja Jurc in Andrej Breznikar in Primož Simončič (2015) Poročilo o projektni nalogi ManFor C.BD LIFE09ENV/IT/000078, Mejnik 5 epo pogodbi o sofinanciranju projektne naloge LIFE09ENV/IT/000078 "Managing forests for multiple purposes: carbon, biodiversity and socio-economic wellbeing": št.: MOP 2511-11-25-0026. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marko Kovač in Mitja Skudnik in Anže Japelj in Špela Planinšek in Saša Vochl in Franc Batič in Damijana Kastelec in Dušan Jurc in Maja Jurc in Primož Simončič in Milan Kobal (2014) Monitoring gozdov in gozdnih ekosistemov: priročnik za terensko snemanje podatkov. Priročnik. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Primož Simončič in Marko Kovač in Tom Levanič in Nikica Ogris in Matej Rupel in Iztok Sinjur in Mitja Skudnik in Urša Vilhar in Daniel Žlindra (2014) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za leto 2013 : [vsebinsko poročilo o spremljanju stanja gozdov v l. 2013 v skladu s pravilnikom o varstvu gozdov (2009)]. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Milan Kobal in Klemen Eler in Primož Simončič in Hojka Kraigher (2014) Ocena sprememb organske snovi v tleh na ploskvi Brdo glede na različne scenarije podnebnih sprememb z uporabo modela Yasso07. Acta Silvae et Ligni (103). str. 21-34. ISSN 2335-3112

Lado Kutnar in Mitja Ferlan in Andrej Kobler in Maarten De Groot in Urša Vilhar in Marko Kovač in Matjaž Čater in Mitja Skudnik in Milan Kobal in Andreja Ferreira in Gregor Meterc in Tom Levanič in Tine Grebenc in Daniel Žlindra in Špela Planinšek in Boštjan Mali in Saša Vochl in Maja Jurc in Andrej Breznikar in Primož Simončič in Andrej Verlič (2014) Poročilo o projektni nalogi ManFor C.BD LIFE09ENV/IT/000078, mejnik 4: po pogodbi o sofinanciranju projekte naloge LIFE09ENV/IT/000078 "Managing forests for multiple purposes: carbon, biodiversity and socio-economic wellbeing", št.: MOP 2311-11-000060. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije.

Urša Vilhar in Mitja Skudnik in Mitja Ferlan in Primož Simončič (2014) Vpliv vremenskih spremenljivk in osutosti krošenj na fenološke faze dreves na ploskvah intenzivnega monitoringa gozdnih ekosistemov v Sloveniji. Acta Silvae et Ligni (105). str. 1-15. ISSN 2335-3112

E. D'Andrea in Matjaž Čater in Mitja Ferlan in Milan Kobal in M. Micali in F. Sicuriello in Primož Simončič in G. Matteucci (2014) Action 6 - ForC: report n. 3 (2014-02): action ForC & ForC-SI. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič in Mitja Ferlan in Tom Levanič in Nikica Ogris in Matej Rupel in Iztok Sinjur in Mitja Skudnik in Urša Vilhar in Daniel Žlindra in Marko Kovač (2013) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za leto 2012 : vsebinsko poročilo o spremljanju stanja gozdov v l. 2012 v skladu s pravilnikom o varstvu gozdov (2009). Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lado Kutnar in Urša Vilhar in Mihej Urbančič in Mateja Cojzer in Milan Kobal in Ljuban Cenčič in Primož Simončič (2013) Vegetacijske, talne in hidrološke razmere ter spremljanje stanja gozdov v GGE Osankarica na Pohorju : (5. delavnica Javne gozdarske službe na OE ZGS Maribor). Drugo. Zavod za gozdove, Območna enota Maribor, Gozdarski inštitut Slovenije , Maribor, Ljubljana.

Urša Vilhar in Mitja Skudnik in Primož Simončič (2013) Fenološke faze dreves na ploskvah intenzivnega monitoringa gozdnih ekosistemov v Sloveniji. Acta Silvae et Ligni (100). str. 5-17. ISSN 2335-3112

Marko Kovač in Mitja Ferlan in Lado Kutnar in Tom Levanič in Mitja Skudnik in Urša Vilhar in Daniel Žlindra in Primož Simončič (2013) Predlog metodologije za spremljanje stanja gozdov za l. 2014 : predlog metodologije v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov (2009) in mednarodnimi zavezami (d. v.). Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Laura Žižek Kulovec in Špela Planinšek in Mitja Skudnik in David Hladnik in Milan Kobal in Gašper Okršlar in Daniel Žlindra in Primož Simončič (2013) Zaključno poročilo naloge Javna okoljska služba 2012. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lado Kutnar in Mitja Ferlan in Andrej Kobler in Maarten De Groot in Urša Vilhar in Marko Kovač in Matjaž Čater in Milan Kobal in Tom Levanič in Andreja Ferreira in Tine Grebenc in Daniel Žlindra in Mitja Skudnik in Boštjan Mali in Saša Vochl in Gregor Meterc in Maja Jurc in Primož Simončič (2013) Poročilo o projektni nalogi ManFor C.BD LIFE09ENV/IT/000078, mejnik 3: po pogodbi o sofinanciranju projekte naloge LIFE09ENV/IT/000078 "Managing forests for multiple purposes: carbon, biodiversity and socio-economic wellbeing", št.: MOP 2311-11-000060. Tehnično poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc in Matevž Triplat in Mitja Piškur in Jaka Klun in Robert Robek in Tine Premrl in Klemen Eler in Milan Kobal in Primož Simončič (2013) Testni primeri pridobivanja zelenih sekancev etehnološki, okoljski in ekonomski vidiki. Tehnično poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič in Klemen Eler in Milan Kobal in Matevž Triplat in Iztok Sinjur in Daniel Žlindra in Matevž Mihelič in Robert Robek in Mitja Piškur in Jaka Klun in Tine Premrl in Nike Krajnc (2013) Možnosti in omejitve pridobivanja biomase iz gozdov: zaključno poročilo projekta (V2-1126). Tehnično poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Milan Kobal in Andrej Ceglar in Klemen Eler in Barbara Medved-Cvikl in Luka Honzak in Primož Simončič in David Hladnik (2013) Uporaba programskega okolja R v prostorskih analizah. Acta Silvae et Ligni (102). str. 55-62. ISSN 2335-3112

Andrej Verlič in Mitja Ferlan in Maarten De Groot in Milan Kobal in Lado Kutnar in Mitja Skudnik in Urša Vilhar in Daniel Žlindra in Primož Simončič (2012) EMoNFUr - Zasnova mreže za spremljanje stanja nižinskega gozda in pogozditev vurbanem prostoru v Lombardiji in urbanega gozda v Sloveniji : poročilo o izvajanju projekta : po pogodbi štev. 356-23/2010-6. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič in Matjaž Čater in Mitja Ferlan in Lado Kutnar in Tom Levanič in Nikica Ogris in Matej Rupel in Iztok Sinjur in Mitja Skudnik in Andrej Verlič in Urša Vilhar in Daniel Žlindra in Marko Kovač (2012) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za l. 2011 : vsebinsko poročilo o spremljanju stanja gozdov v l. 2011 v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov (2009). Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Andrej Verlič in Mitja Ferlan in Maarten De Groot in Milan Kobal in Lado Kutnar in Mitja Skudnik in Urša Vilhar in Daniel Žlindra in Primož Simončič (2012) EMoNFUr - Zasnova mreže za spremljanje stanja nižinskega gozda in pogozditev v urbanem prostoru v Lombardiji in urbanega gozda v Sloveniji : poročilo o izvajanju projektne naloge : po pogodbi štev. 2330-12-85-004. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lado Kutnar in Mateja Cojzer in Milan Kobal in Ljuban Cenčič in Primož Simončič (2012) Rastiščne in vegetacijske razmere v GGE Selnica : delavnica Javne gozdarske službe. Drugo. Zavod za gozdove, Območna enota Maribor, Gozdarski inštitut Slovenije , Maribor, Ljubljana.

Mitja Ferlan in Primož Simončič (2012) Robust and cost-effective system for measuring and logging of data on soil water content and soil temperature profile. Agricultural Sciences, 03 (06). str. 865-870. ISSN 2156-8553

Marko Kovač in Mitja Ferlan in Milan Kobal in Tom Levanič in Daniel Žlindra in Primož Simončič (2012) Predlog metodologije za spremljanje stanja gozdov za l. 2013 : predlog metodologije v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov (2009) in mednarodnimi zavezami (d. v.). Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Laura Žižek Kulovec in Daniel Žlindra in Milan Kobal in Primož Simončič (2012) Izvajanje aktivnosti v povezavi z ocenami ponorov toplogrednih plinov za področje "Raba tal, sprememba rabe tal in gozdarstvo" (LULUCF): končno poročilo. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič in Lado Kutnar in Marko Kovač in Mitja Skudnik in Daniel Žlindra in Mitja Ferlan in Tom Levanič in Andrej Verlič (2011) Raziskovalna ploskev Brdo. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič in Lado Kutnar in Marko Kovač in Mitja Skudnik in Daniel Žlindra (2011) Spremljanje stanja gozdnih ekosistemov. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič in Mitja Skudnik in Gal Kušar in Saša Vochl in Nikica Ogris in Tom Levanič in Lado Kutnar in Matej Rupel in Daniel Žlindra in Mitja Ferlan in Andrej Verlič in Marko Kovač (2011) Poročilo o projektni nalogi FutMon LIFE07ENV/D/000218, Mejnik 5: po pogodbi o sofinanciranju projektne naloge LIFE07ENV/D/000218 »Further Developement and Implementation of an EU‐Level Forest Monitoring System«, št.: MKGP 2311‐11‐000060. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič (2011) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za l. 2010 : vsebinsko poročilo o spremljanju stanja gozdov v l. 2010 v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov (2009). Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Mitja Ferlan in G. Alberti in Klemen Eler in Franc Batič in Alessandro Peressotti in Francesco Miglietta in A. Zaldei in Primož Simončič in Dominik Vodnik (2011) Comparing carbon fluxes between different stages of secondary succession of a karst grassland. Agriculture, Ecosystems & Environment (1-2). str. 199-207. ISSN 01678809

Nike Krajnc in Primož Simončič in Lado Kutnar in Gregor Božič in Robert Robek in Tomaž Kralj (2011) Strokovne podlage za revitalizacijo izbranih območij na pridobivalnem področju RTH : elaborat. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič in Mitja Skudnik in Gal Kušar in Saša Vochl in Nikica Ogris in Tom Levanič in Daniela Stojanova in Robert Krajnc in Dušan Jurc in Lado Kutnar in Matej Rupel in Daniel Žlindra in Mitja Ferlan in Andrej Verlič in Urša Vilhar in Marko Kovač (2010) Poročilo o projektni nalogi FutMon LIFE07ENV/D/000218 : 3. mejnik. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič in Mitja Skudnik in Gal Kušar in Saša Vochl in Nikica Ogris in Tom Levanič in Daniela Stojanova in Robert Krajnc in Špela Jagodic in Dušan Jurc in Lado Kutnar in Matej Rupel in Daniel Žlindra in Mitja Ferlan in Andrej Verlič in Urša Vilhar in Marko Kovač (2010) Poročilo o projektni nalogi FutMon LIFE07ENV/D/000218: mejnik 4. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Mitja Ferlan in Marko Kovač in Tom Levanič in Gal Kušar in Lado Kutnar in Nikica Ogris in Matej Rupel in Mitja Skudnik in Mihej Urbančič in Andrej Verlič in Urša Vilhar in Daniel Žlindra in Primož Simončič (2010) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za l. 2009 : vsebinsko poročilo o spremljanju stanja gozdov v l. 2009 v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov (2009). Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič (2010) Program Forest focus : Združena letna (delna) poročila za obdobje 2004-2006 (-2008). Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič in Mitja Skudnik in Nikica Ogris in Tom Levanič in Matjaž Čater in Daniela Stojanova in Lado Kutnar in Matej Rupel in Daniel Žlindra in Tinca Brišnik in Mitja Ferlan in Andrej Verlič in Urša Vilhar in Marko Kovač in Dušan Jurc (2009) Poročilo o projektni nalogi FutMon LIFE07ENV/D/000218 : 2. mejnik. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lado Kutnar in Mateja Cojzer in Mihej Urbančič in Milan Kobal in Ljuban Cenčič in Primož Simončič (2009) Rastiščne in vegetacijske razmere v GGE Zgornje Dravsko polje : delavnica Javne gozdarske službe. Drugo. Zavod za gozdove, Območna enota Maribor, Gozdarski inštitut Slovenije , Maribor, Ljubljana.

Marija Mihelič in Nike Krajnc in Mitja Piškur in Primož Simončič in Gal Kušar in Andrej Kobler (2009) Slovenia's national inventory report 2009 for Sector LULUCF. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Tinca Brišnik in Marko Kovač in Tom Levanič in Gal Kušar in Lado Kutnar in Matej Rupel in Mitja Skudnik in Mihej Urbančič in Andrej Verlič in Urša Vilhar in Daniel Žlindra in Primož Simončič (2009) Poročilo o spremljanju stanja gozdov za l. 2008 : vsebinsko poročilo o spremljanju stanja gozdov v l. 2008 v skladu s Pavilnikomo varstvu gozdov (2000, 2006). Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Mirko Medved in Hojka Kraigher in Dušan Jurc in Marko Kovač in Primož Simončič in Miran Čas in Špela Planinšek in Anže Japelj in Jaka Klun in Milan Kobal in Nike Krajnc in Lado Kutnar in Mitja Piškur in Tine Premrl in Robert Robek in Iztok Sinjur in Urša Vilhar (2008) Adaptation to climate change in forestry : questionnaire of European Forest Institute to collect information from EU member states. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Urša Vilhar in Primož Simončič in Lučka Kajfež-Bogataj in Klaus Katzensteiner in Jurij Diaci (2006) Mikroklimatske razmere v vrzelih in sestojih dinarskega jelovo-bukovega gozda. Zbornik gozdarstva in lesarstva (81). str. 21-36. ISSN 0351-3114

Andreja Bienelli-Kalpič in Franc Batič in Primož Simončič (2006) Ugotavljanje antropogenega stresa pri bukvi (Fagus sylvatica l.) v Zasavju. Zbornik gozdarstva in lesarstva (81). str. 73-82. ISSN 0351-3114

Dušan Jurc in Nikica Ogris in Andrej Kobler in Lado Kutnar in Gregor Božič in Klemen Bergant in Primož Simončič in Urša Vilhar in Tom Levanič in Hojka Kraigher in Maja Jurc in Matjaž Čater in Gal Kušar in Andreja Ferreira in M. Westergren in Barbara Štupar in Iztok Sinjur in Lučka Kajfež-Bogataj in Zalika Črepinšek (2006) Vpliv klimatskih sprememb na gozdne ekosisteme : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP)"Konkurenčnost Slovenije 2001-2006". Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije.

Mihej Urbančič in Primož Simončič in Tomaž Prus in Lado Kutnar (2005) Atlas gozdnih tal Slovenije. Strokovna knjiga. Zveza gozdarskih društev Slovenije : Gozdarski vestnik : Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Lado Kutnar in Mihej Urbančič in Andrej Martinčič in Matjaž Čater in Polona Kalan in Igor Smolej in Primož Simončič (2004) Pestrost posebnih gozdnih ekosistemov kot kazalnik rastiščnih razmer in gospodarjenja: zaključno poročilo projekta št. V4-0438-01. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Mihej Urbančič in Lado Kutnar in Primož Simončič (2003) Metode analiz gozdnih tal pri raziskavah njihovih vplivov na uspešnost direktne premene gozdov: posebna naloga. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije.

Mihael Gabrijel Tomšič in Fouad Al-Mansour in Stane Merše in Andreja Urbančič in Primož Simončič in Nike Krajnc (2002) Dopolnitev proizvodno-emisijskih modelov sektorjev: gozdarstvo, kmetijstvo, odpadki in promet. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije.

Lado Kutnar in Primož Simončič in Alenka Gaberščik in Andrej Martinčič (2001) Rastiščne značilnosti izbranih pokljuških barij in okoliškega smrekovega gozda. Zbornik gozdarstva in lesarstva (65). str. 83-125. ISSN 0351-3114

Lado Kutnar in Maja Jurc in Hojka Kraigher in Tom Levanič in Robert Mavsar in Primož Simončič in Igor Smolej (2001) Raziskave gozdnih ekosistemov na območju Mošenika pri Kočevski Reki : zbornik prispevkov. V: V. delavnica Javne gozdarske službe, Mošenik-Kočevska Reka, 9. oktober 2001.

Matjaž Čater in Primož Simončič in Franc Batič (1999) Pre-dawn water potential and nutritional status of pedunculate oak (Quercus robur L.) in the north-east of Slovenia. Phyton: annales rei botanicae . str. 13-22. ISSN 0079-2047

Hojka Kraigher in Gregor Božič in Matjaž Čater in Miran Čas in Dušan Jurc in Maja Jurc in Polona Kalan in Lado Kutnar in Tone Kralj in Robert Robek in Primož Simončič in Igor Smolej in Sašo Žitnik in Magda Špenko in Andrej Hren (1999) Raziskave gozdnih tal in rizosfere ter njihov vpliv na nekatere fiziološke parametre gozdnega drevja v izbranih gozdnih ekosistemih, sestojnih tipih in razvojnih stadijih gozda: elaborat. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Igor Smolej in Igor Dakskobler in Primož Simončič in Tone Kralj in Irena Tavčar (1999) Okolje in naravne danosti Baške grape: poročilo o delu v letu 1999. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Jože Velnar in Igor Smolej in Primož Simončič in Robert Mavsar in Polona Kalan in Lado Kutnar in Mihej Urbančič in Andrej Breznikar in Dušan Jurc in Maja Jurc in Matjaž Čater in Tom Levanič in Hojka Kraigher in Goetz Palfner in Franc Ferlin in Sašo Žitnik in Claudine Muller in Anton Lejko (1999) Raziskave nižinskih hrastovih gozdov : III. delavnica Javne gozdarske službe z mednarodno udeležbo : Murska Sobota, 12.-13.oktober 1999. V: Raziskave nižinskih hrastovih gozdov : III. delavnica Javne gozdarske službe z mednarodno udeležbo, Murska Sobota.

Marko Kovač in Primož Simončič in Andreja Ogulin (1998) Poročilo o vplivih na okolje - segment "gozdne površine", "tla" in "rastline" za avtocestni odsek Naklo - Kranj V.. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič in Franc Ferlan in Marko Kovač in Hojka Kraigher in Živan Veselič in Dragan Matjašič in Sašo Golob in Maja Jurc in Lado Kutnar in Mirko Medved in Miran Čas in Gregor Božič in Andreja Ogulin-Iskra in Jošt Jakša (1998) National Questionnaire - Slovenia: Multi country report of forestry. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič (1997) Preskrbljenost gozdnega drevja z mineralnimi hranili na 16 X 16 KM mreži. Zbornik gozdarstva in lesarstva (52). str. 251-278. ISSN 0351-3114

Boštjan Košir in Robert Robek in Mirko Medved in Hojka Kraigher in Primož Simončič in Polona Kalan in Borut Bitenc in Igor Potočnik in Tom Levanič in Franc Lobnik in Dietmar Matthies in Iwan Wästerlund (1997) Mnogonamenska raba in okolju prilagojeno dograjevanje omrežja gozdnih prometnic: zaključno poročilo o rezultatih opravljenega znanstveno-raziskovalnega dela na področju aplikativnega raziskovanja: Obseg - trajanje : 1995 - 1999. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič in Tomaž Prus in Polona Kalan in Hojka Kraigher in Robert Robek in Lado Kutnar in Igor Smolej in Zoran Grecs in Mihej Urbančič in Alenka Munda (1997) Gozdna tla - temeljna sestavina gozdnega ekosistema: posvetovanje: 25.- 26. september 1997, Poljče, Pokljuka, Ljubno. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije.

Janko Kalan in Polona Kalan in Primož Simončič (1995) Proučevanje gozdnih tal na stalnih raziskovalnih ploskvah. Zbornik gozdarstva in lesarstva (47). str. 57-84. ISSN 0351-3114

Janko Kalan in Polona Kalan in Primož Simončič (1995) Bioindikacija onesnaženosti gozdov z žveplom na podlagi vsebnosti žvepla v asimilacijskih delih gozdnega drevja. Zbornik gozdarstva in lesarstva (47). str. 85-116. ISSN 0351-3114

Primož Simončič (1995) Preskrbljenost gozdnega drevja z mineralnimi hranili na 16x16 km bioindikacijski mreži. Zbornik gozdarstva in lesarstva (47). str. 117-130. ISSN 0351-3114

Marko Kovač in Primož Simončič in Nevenka Bogataj in Franc Batič in Dušan Jurc in Milan Hočevar (1995) Monitoring propadanja gozdov in gozdnih ekosistemov: priročnik za terensko snemanje podatkov. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

SHIFT + A