Z namenom spremljanja stanja in razvoja gozdov in za zagotavljanje trajnostne rabe gozdnih virov, v Sloveniji poteka Nacionalna gozdna inventura (NGI), ki jo skupaj z Gozdarskim inštitutom Slovenije izvaja Zavod za gozdove Slovenije. Terenski sodelavci na trajnih vzorčnih ploskvah po celotni  Sloveniji zbirajo izbrane podatke o rastiščih, gozdnih sestojih in dendrometrijskih znakih živega in odmrlega drevja.

V tednu med 3. 4. in 7. 4. 2023 je potekal uvajalni seminar za terensko delo v okviru NGI. V letošnjem letu se bodo izvajale meritve četrtega panela prvega inventurnega cikla (2020-2023). Na seminarju, ki je obsegal teoretični in praktični del, so sodelovali sodelavci Gozdarskega inštituta Slovenije in Zavoda za gozdove Slovenije.

Na seminarju je bila predstavljena metodologija snemanja trajnih vzorčnih ploskev NGI. Najprej je bilo prikazano, kako so bile izbrane ploskve, ki ležijo v gozdu in na drugih gozdnih zemljiščih. Vsaka ploskev je sestavljena iz štirih podploskev z različnimi radiji. Za določitev središča ploskve na terenu se uporabi GNSS sprejemnik. Na ploskvah se zbirajo podatki o sestavi, razširjenosti, stanju in razvoju gozdov. Metodologija snemanja vzorčnih ploskev NGI obsega izmero živih dreves (določi se drevesno vrsto, prsni obseg, višino, socialni položaj, poškodovanost, kakovost, starost, …), določitev odmrle biomase (količina, vrsta, razkrojenost, …) ter opis sestojev (razvojna faza, mešanost, …).

Zbrani podatki NGI in informacije o stanju slovenskih gozdov služijo odločevalcem pri sprejemanju z gozdom povezanih politik, splošni javnosti ter mednarodnim zbirkam podatkov o gozdovih.

 


POUDARKI:

Kdo / izvajalec: Gozdarski inštitut Slovenije (GIS) v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije (ZGS).

Kaj / vsebina: Zbiranje objektivnih podatkov o rastiščih, gozdnih sestojih in dendrometrijskih znakih živega in odmrlega drevja po mednarodno primerljivi in harmonizirani metodologiji statističnega vzorčenja.

Zakaj / namen: Spremljanje stanja in razvoja gozdov za zagotavljanje trajnosti rabe gozdnih virov.

Kdaj / čas izvajanja: Od aprila do decembra 2023.

Kje / lokacija: V gozdu na trajnih vzorčnih ploskvah (TVP) razporejenih na vzorčni mreži gostote 2 km x 2km po sistemu panelnega neuravnanega sistematičnega vzorčenja (PNSV).

Koliko / količina: Izmerjenih in ocenjenih več kot 40 znakov na približno 13.000 drevesih na približno 760 stalnih vzorčnih ploskvah.

Kako / način dela: Ocenjevanje in meritev dreves (drevesna vrsta, prsni obseg, višina, socialni položaj, poškodovanost,…), odmrle biomase (vrsta, razkrojenost,…) ter sestojev (razvojna faza, mešanost,…).

Komu / namen: Zbrani podatki in informacije o stanju slovenskih gozdov bodo namenjeni odločevalcem in splošni javnosti ter mednarodnim zbirkam podatkov o gozdovih.


Ogled Publikacije Stanje in spremembe slovenskih gozdov med letoma 2000 in 2018 – rezultati velikoprostorskega monitoringa gozdov in gozdnih ekosistemov.