Človek s svojo dejavnostjo in rabo fosilnih goriv vpliva na izpuste toplogrednih plinov v ozračje. Toplogredni plini, kot so ogljikov dioksid, metan, dušikov dioksid in še nekateri drugi, povzročajo učinek tople grede v Zemljinem ozračju. Povečane koncentracije povzročajo postopno segrevanje ozračja našega planeta, kar vpliva na podnebne spremembe. Evropska unija zato želi zmanjšati emisije toplogrednih plinov za vsaj 20 % do 2020, 40 % do 2030, 60 % do 2040 in 80 % do sredine tega stoletja glede na stopnjo iz leta 1990. V skladu z evropsko zakonodajo in sporazumi na mednarodni ravni so države članice dolžne poročati o emisijah toplogrednih plinov.

Znaten delež izpustov toplogrednih plinov je posledica industrije in prometa, medtem ko k vezavi ogljika iz ozračja prispeva rast nadzemne (npr. drevesa, grmičevje) in podzemne biomase (npr. korenine). Spremembe zalog ogljika po posameznih skladiščih spremlja sektor Raba tal, spremembe rabe tal in gozdarstvo (LULUCF). Sledni predstavlja ponor približno 7 % vseh emisij toplogrednih plinov, ki nastanejo v Evropski uniji.

Z namenom ugotavljanja lesne zaloge v nadzemni lesni biomasi (dreves in grmičevja) na kmetijskih zemljiščih smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije v juliju 2017 začeli s terenskim popisom. Glavni namen naloge, katere naročnik je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je zbrati podatke, ki bodo služili za oceno in spremljanje emisij toplogrednih plinov na kmetijskih zemljiščih. Vzorčenje poteka na sistematičnih mrežah 4 x 4 km in 2 x 2 km na celotnem ozemlju Slovenije.

Terensko ekipo sestavljata dva člana, kjer eden meri prsne premere s premerko, medtem ko drugi meri višine dreves in vnaša podatke v digitalni obrazec terenske tablice. Dostop do ploskve in postopek vzorčenja na terenu v povprečju traja eno uro. Pri tem skrbimo, da na popisani površini ne povzročamo škode in ne vznemirjamo pašnih živali. Trenutno smo obiskali že večino načrtovanih ploskev. Predvidoma do konca septembra bo terensko delo končano, zatem pa bomo pričeli z izračuni za oceno zalog ogljika in pripravo poročila za naročnika.

Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine