Vsako leto skupina raziskovalcev zbira terenske podatke, ki služijo širši javnosti za spremljanje stanja gozdov, objavljamo jih v obliki poročila:
Poročilo o spremljanju stanja gozdov za leto 2018

Osutost krošenj najpomembnejših drevesnih vrst v Sloveniji se ne povečuje in ostaja na nivoju primerljivem s preteklimi leti. Posledice žledoloma februarja 2014 so še vedno vidne, saj že od leta 2014 beležimo povečan delež poškodovanosti krošenj zaradi abiotskih dejavnikov in gliv, ki le počasi upada. Podobno je tudi z neposrednim vplivom človeka na stanje krošenj, le-ta še vedno ostaja relativno visok in je povezan z odpravljanjem škod v slovenskih gozdovih zaradi preteklih
katastrof. Za stanje ozona v zraku lahko zapišemo, da je bilo stanje relativno dobro, saj so bile poškodbe zaradi ozona opažene samo na treh ploskvah – na Trnovski planoti, na referenčni ploskvi v Ljubljani in v Borovcu na Kočevskem.