Med glavnimi poudarki ustanovnega srečanja Slovenskega parnerstva za tla je bilo izpostavljeno, da so tla temeljni in neobnovljiv naravni vir, ki ga je potrebno poznati in varovati. Izjemno pomembna so kmetijska tla, ker opravljajo ekosistemske storitve, kot so: zadrževanje vode, razgradnja, nevtralizacija in imobilizacija onesnaževal, napajanje podzemnih virov pitne vode in ponor oz. skladiščenje ogljika. Tudi tla v gozdu imajo pomembno vlogo pri zmanjševanju posledic podnebnih sprememb, prav tako je za zmanjševanje oz. omejevanje emisij toplogrednih plinov pomembno ravnanje z vsemi rabami tal.


mag. Tanja Bolte, generalna direktorica Direktorata za okolje MOP- uvodni nagovor

Tla so ranljiva, saj jih ogrožajo jih degradacijski procesi, med katerimi sta v Sloveniji posebej pereča urbanizacija/pozidava in onesnaževanje. Vzpostaviti bi bilo treba trajno varovanje kmetijskih zemljišč in zagotoviti, da se ta omejen naravni vir varuje in ohranja tudi pri prostorskem načrtovanju. Hkrati je treba zagotoviti sanacijo onesnaženih zemljišč, prioritetno zemljišč z občutljivo rabo tal kot so otroška igrišča, pri čemer je nujna tudi ureditev deponij za varno odlaganje onesnaženih zemljin.
Za konec so se udeleženci srečanja zavezali, da si bodo prizadevali izboljšati odnos javnosti do tal in dvigniti stopnjo ozaveščenosti, začenši z izobraževanjem najmlajših v vrtcih in osnovnih šolah ter v ta namen pripraviti brošure, zgibanke oziroma aktivnosti, ki bi najmlajše čim bolj neposredno seznanjale s tlemi ali prstjo. Tla je bi tako morali vključiti v projekt »Tradicionalni slovenski zajtrk« in izpostaviti, da se lokalna hrana pridela na lokalnih tleh.


doc. dr. Borut Vrščaj - Ekosistemske storitve tal in vloga tal v kmetijstvu

Poslanstvo partnerstva je tudi neposreden vpliv na politiko, saj mora opozarjati na nepravilnosti in predlagati boljše rešitve, še posebej pri odločitvah o posegih v prostor na lokalnem nivoju.


Helena Matoz, Direktorat za okolje MOP

V diskusiji, ki je sledila je bilo prepoznano tudi to, da so lokalne oblasti pogosto šibek člen pri varovanju najbolj kvalitetnih tal tudi zato, ker imajo ta pogosto najboljše atribute za gradnjo infrastrukture (ravnina – lahek teren).

Ustanovnem srečanju Slovenskega partnerstva za tla je sledila predstavitev knjige The Soils of Slovenia. Njeni avtorji doc. dr. Borut Vrščaj, doc. dr. Blaž Repe in doc. dr. Primož Simončič so izpostavili, da so dobra in rodovitna tla v Sloveniji redka, zato bi morali biti še posebej občutljivi na ustrezno zaščito in trajnostno upravljanje tal.


Soavtorja knjige The Soils of Slovenia: doc. dr. Borut Vrščaj in doc. dr. Blaž Repe

Knjigo The Soils of Slovenia lahko kupite preko spleta.

V kolikor imate pobude glede dodatnih vsebin, ki bi jih moralo pokrivati Slovensko partnerstvo za tla, lahko pišete na spletni naslov gp.mop@gov.si z oznako »Slovensko partnerstvo za tla« in posredujete vaša mnenja glede vsebin, ki bi jih bilo treba še predstaviti ali se o njih pogovoriti.