Gozdarski inštitut Slovenije na različnih organizacijskih ravneh vsako leto izvaja popise drevesne in pritalne vegetacije, sledi spremembam zdravstvenega stanja dreves, popisuje poškodbe vegetacije zaradi ozona ter meri zračne usedline v in izven gozdov. 

Povprečna osutost krošenj dreves na ploskvah Raven I se je v zadnjem letu še povečala in ostaja visoka v primerjavi s povprečno osutostjo krošenj dreves evropskih držav, v katerih se je ocenjevalo osutost. V zadnjih letih opažamo tudi slabšanje stanja osutosti pri bukvi. Vzroki so za sedaj še neznani.

Povprečna osutost se na več kot polovici ploskev Raven II od leta 2014 postopno slabša. Predvsem na ploskvah, kjer stari sestoj nadomeščajo nova drevesa. V letu 2022 je na poslabšanje stanja predvsem vplivala poletna suša s pripadajočimi dejavniki.

Prehranjenost smreke na Traticah, rdečega bora na Brdu, hrastov v Krakovskem gozdu in Murski šumi je optimalna. Nekaj več težav imajo bukve na vseh petih ploskvah (Fondek, Borovec, Lontovž, Travljanska gora in Tratice) in smreka na Pokljuki zaradi presežka dušika v razmerju do fosforja.

Stopnja ozona v letu 2022 se je v primerjavi s prejšnjim letom povišala. Ploskvi Fondek in Lontovž postajata kritični, ploskvi Gropajski bori in Borovec pa s povišanimi vrednostmi.

Padavine v letu 2022 niso bile minimalne, bile pa so podpovprečne glede na leta spremljanja. Stopnje vseh onesnaževal (amonijakalna in nitratna oblika dušika, sulfatna oblika žvepla) so se glede na prejšnja leta še znižala in dosegajo najnižje dolgoletne stopnje.

 

Vabljeni, da si več preberete v Poročilu o spremljanju stanja gozdov za leto 2022, objavljenem na strani Publikacije.