(Pripravili: Andrej Verlič, Aleksander Marinšek, Urša Vilhar, Gregor Božič, Hojka Kraigher, Primož Simončič)

V tednu od 4. do 8. maja 2015 je Gozdarski inštitut Slovenije (GIS) gostil delegacijo gozdarskih strokovnjakov iz Butana. Pri organizaciji dogodka je sodelovalo Ministrstvo za zunanje zadeve RS (MZZ), pri dnevnih aktivnostih na institucijah in na terenu pa poleg raziskovalcev GIS tudi Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete z Univerze v Ljubljani (BF GOZD) ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).


Slika 1. Sprejem pri direktorju Gozdarskega inštituta Slovenije (foto: Andrej Verlič)

V ponedeljek ste gosta g. Ugyena Penjorja (Sektor za upravljanje gozdnih virov) in g. Sangaya Dorjeeja (vodja Urada za gozdove, Sektor Samdrupjongkhar) najprej sprejela direktor GIS dr. Primož Simončič in dr. Robert Robek, ki sta jim predstavila organiziranost delo GIS in aktivnosti v okviru javno gozdarske službe (slika 1), nato pa direktor ZGS Damjan Oražem in mag. Andrej Breznikar (slika 2), ki sta jima predstavila organizacijo in delo ZGS.  V nadaljevanju dneva sta gosta obiskala laboratorije GIS in se sestala z vodji oddelkov GIS, ki so podrobneje predstavili strokovno in raziskovalno delo posameznih oddelkov.


Slika 2. Sprejem pri mag. Andreju Breznikarju na Zavodu za gozdove Slovenije (foto: Andrej Verlič)

V torek sta si gosta v okviru strokovne ekskurzije ogledala Posestvo Brdo pri Kranju pod vodstvom Tomaža Marolta (slika 3). V gozdnem delu posestva sta si gosta ogledala tudi raziskovalno ploskev za intenzivno spremljanje stanja gozdov (ena od desetih v Sloveniji) (vodil) ter se seznanila z mednarodnim programom sodelovanja, ki omogoča spremljanje in ovrednotenje učinkov onesnaženega zraka na gozdove (ICP Forests) pod vodstvom Mateja Rupla, dr. Urše Vilhar in vodje Laboratorija za Gozdno ekologijo Daniela Žlindre. Sledil je sprejem pri v. d. direktorju Triglavskega narodnega parka dr. Bogomilu Brezniku na Bledu ter ogled stalne razstave in predstavitev TNP Andreja Ariha. V nadaljevanju dneva sta si gosta ogledala Pokljuko ter se pod vodstvom revirnega gozdarja ZGS Petra Čadeža seznanila s praktičnimi vidiki gozdnogospodarskega načrtovanja ter gospodarjenja z visokogorskimi gozdovi v zavarovanem območju (slika 4).


Slika 3. Ogled Posestva Brdo pri Kranju pod vodstvom Tomaža Marolta (Brdo), Mateja Rupla in Daniela Žlindre (oba GIS) (foto: Urša Vilhar)


Slika 4. Ogled Pokljuke pod vodstvom Petra Čadeža (ZGS) in dr. Urše Vilhar (GIS) (foto: Matej Rupel)


V sredo smo organizirali strokovno ekskurzijo v območju razprostranjenih dinarskih gozdov jelke in bukve. Na območju ZGS OE Novo mesto in OE Kočevje smo predstavili problematiko raziskav bukve v mednarodnih provenienčnih poskusih in si ogledali mednarodni provenienčni poskus z bukvijo na Kamenskem hribu (dr. Gregor Božič). Na območju ZGS OE Kočevje nam je sodelavec ZGS Tomaž Hartman predstavil zgodovino gospodarjenja v dinarskih gozdovih in pragozdni rezervat Rajhenav (slika 5), v katerem smo sodelavci GIS predstavili raziskave pomena velikih lesnih ostankov za biotsko pestrost gliv in mahov, kroženje vode in hranil, ter raziskave vplivov gozdnih vrzeli na pestrost ektomikorize ter na dinamiko ogljika, predvsem na osnovi življenjskega obrata drobnih korenin in micelija mikoriznih gliv (prof. dr. Hojka Kraigher, dr. Gregor Božič in Matej Rupel). Ogled smo zaključili z obiskom »Kraljice Roga«, najdebelejše jelke, ki je s svojimi dimenzijami in predstavitvijo očarala gosta (slika 6).


Slika 5. V Rajhenavskem Rogu. (foto: Matej Rupel)


Slika 6. Kolega Sangay Dorjee in Ugyen Penjor iz Butana in Tomaž Hartman z ZGS pri Kraljici Roga (foto: Hojka Kraigher)

V četrtek je bila strokovna ekskurzija na Primorsko, kjer smo sodelavci GIS (dr. Aleksander Marinšek, dr. Lado Kutnar, dr. Primož Simončič), kolegi iz BF (Dragan Grce, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire) ter ZGS (Boštjan Košiček, območna enota Sežana) gostoma predstavili značilnosti gozdov na Krasu ter preteklo in sedanje gospodarjenje z gozdovi tega območja (slika 7). Goste je zanimala predvsem problematika gozdnih požarov in temu delu smo posvetili malo več časa in diskusije. V drugem delu ekskurzije smo obiskali raziskovalne ploskve na Trnovskem gozdu, postavljene v okviru mednarodnega Life+ projekta ManforCBd. Gostoma smo predstavili koncept, metodologijo in delne rezultate raziskav (slika 8).


Slika 7. Predstavitev značilnosti gozdov na Krasu ter preteklo in sedanje gospodarjenje z gozdovi tega območja (foto: Aleksander Marinšek)


Slika 8. Obisk raziskovalnih ploskev na Trnovskem gozdu (foto: Aleksander Marinšek)

V petek sta gosta sprejela direktor direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo na MKGP, mag. Jošt Jakša in mag. Robert Režonja, ki sta predstavila gozdarstvo v Sloveniji (slika 9).


Slika 9. Sprejem pri direktorju direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo na MKGP (foto: Andrej Verlič)

Gosta sta uradni del obiska na Gozdarskem inštitutu Slovenije zaključila s predstavitvama gozda in gozdarstva v Butanu (sliki 10 in 11), katerega so se udeležili sodelavci GIS, ZGS, BF Oddelka gozdarstvo, MKGP in MZZ.


Slika 10. Predstavitev na Gozdarskem inštitutu Slovenije, Sangay Dorjee (foto: Matej Rupel)


Slika 11. Predstavitev na Gozdarskem inštitutu Slovenije, Ugyen Penjor (foto: Matej Rupel)

V petek popoldan smo gosta peljali na ogled urbanega gozda v Mestni občini Ljubljana in jima predstavili glavne značilnosti razvoja upravljanja urbanih gozdov v večjih slovenskih mestih v zadnjih petnajstih letih (dr. Andrej Verlič).


Zahvalno pismo, poslano direktorju GIS, dr. Primožu Simončiču

Hello Sir,

I have resumed my office and Mr. Sangay is on his way back to his work station. I would like to first sincerely thank you and the entire team of Slovenian Forestry Institute-Andrej, Matej, Aleksander, Dr. Hojka, Tomaz,, Dr. Gregor, Dr. Robert, and all others-please I beg their pardon as I could not remember the names of all (also Forest Service and Ministry of Foreign Affairs and Forest Ministry, Triglov National Park and Brdo Park) for the kind and cordial invitation as well as fruitful interaction. It was indeed a great opportunity for us to interact with you and your team members. They were such a wonderful people and every interaction was in itself a sheer bliss of learning and a growing friendship.

The field visit(s) accompanied by intellects were enriching (I must say) and every visit taught us something new and the subject we are not used to. It was not at all tiring and with such jocund colleagues of your institute accompanying us in the field was really a gesture that humbled me and my friend. Even you accompanying us during a field trip was a strong testimony to the concern and seriousness of expanding friendship and scope of interaction between Slovenia and Bhutan. In all I would like to thank you for every arrangement you have made from logistics to meals and then interaction and meetings to field trips. We are still humbled and honored to have been part of this rather historic interaction between Slovenian Forestry Institute and Royal Government of Bhutan.

I take with me a very positive message from Slovenia and particularly your institute in enhancing the friendship and furthering the scope of interaction between us. I would definitely put this up to our department and ministry for further promoting our interaction. The kind of forest management seen in Slovenia is very encouraging and despite such development your country has striven to maintain an astounding and remarkable 60% forest cover. There are lots to learn from this visit and I have taken with me some of the unbound memories that will always guide me as an epitome for the future endeavor.

Lastly but not the least, I once again take this opportunity on behalf of Royal Government of Bhutan, Department of Forests and Park Services and on my on behalf to extend our sincere gratitude for this visit and we look forward to further this growing friendship and interaction.

Conveying all the love and happiness from the citizens of Bhutan,

Yours Sincerely,

Ugyen Penjor

--

Ugyen Penjor

Forest Resources Management Division

Department of Forests and Park Services

Ministry of Agriculture and Forests

Thimphu, Bhutan.