V ponedeljek, 11. 11. 2019, je na planini Talež (Gozdnogospodarska enota Radovljica desni breg Save) na Jelovici potekala delavnica v okviru projekta BIOGOV (Interreg Europe). Cilj delavnice je bila uporaba participativnih procesov za izboljšavo obstoječih procesov gospodarjenja z gozdovi za varstvo narave oz. biodiverzitete. Delavnice so se udeležili predstavniki Gozdarskega inštituta Slovenije, Zavoda za gozdove Slovenije, Zavoda za varstvo narave RS, podjetja Slovenski državni gozdovi d.o.o., več lastnikov gozdov iz območja in predstavnik lokalne lovske družine.


Slika 1: Udeleženci delavnice (foto: B. Rantaša)


Slika 2: Terenski del delavnice (foto: B. Rantaša)

Delavnica je bila sestavljena iz kabinetnega in terenskega dela. Na začetku delavnice je Tjaša Baloh, projektni manager BIOGOV na GIS, predstavila projekt v okviru katerega je potekala delavnica. Po kratkem spoznavnem delu je sledil opis širšega območja GGE Radovljica desni breg Save, ki ga je predstavil Andrej Gartner, vodja sektorja za načrtovanje razvoja gozdov na ZGS OE Bled. Sledil je terenski del delavnice, na katerem so pod vodstvom revirnega gozdarja ZGS Boštjana Sokliča udeleženci spoznali območje Taleža. Med trenutnimi izzivi na območju prednjačijo gradacije podlubnikov in z njimi povezane spremembe vrstne sestave gozda, razdrobljenost zasebne gozdne posesti in porast turistične rabe območja na račun kmetijstva (opuščanje kmetijstva in zaraščanje).


Slika 3: Terenski del delavnice (foto: B. Rantaša)

V popoldanskem delu delavnice so udeleženci raziskovali pomen biodiverzitete (tako obče kot za območje) ter iskali inovativne možnosti in sinergije za gospodarjenja z gozdovi na tem območju. Glavni temi sta bili biodiverziteta spremenjenih sestojev in stanje oz. raba gozdnih prometnic. Delavnica se je končala s podajo izhodišč za akcijski načrt za gospodarjenje z gozdovi na tem območju. Pri skupinskem delu in oblikovanju zaključkov sta udeležencem pomagali moderatorki.


Slika 4: Delavnica (foto: B. Rantaša)

Slika 5: Delavnica (foto: B. Rantaša)

Zapisal: Boris Rantaša