20. decembra 2022 je v prostorih Gozdarskega inštituta Slovenije potekalo odprtje razstave natečajnih rešitev za javni, projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za CENTER ZA SEMENARSTVO, DREVESNIČARSTVO IN VARSTVO GOZDOV (Center SDVG), ki sta ga organizirala Gozdarski inštitut Slovenije in Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije.

Namen natečaja je bil pridobiti strokovno najprimernejšo arhitekturno rešitev za Center SDVG, v katerem bo umeščen program Oddelka za gozdno fiziologijo in genetiko ter Oddelka za varstvo gozdov s spremljajočimi podpornimi vsebinami ter strokovno najprimernejšo rešitev urbanistične zasnove kompleksa in zunanje ureditve na dani lokaciji. Cilj natečaja je bil izbor natečajne rešitve, ki bo podlaga za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo potrebnih objektov in ureditev.

Predmet natečaja je bila zasnova novega objekta ob stavbi Gozdarskega inštituta Slovenije na lokaciji obstoječega rastlinjaka z laboratoriji. Na tem mestu je predvidena izgradnja približno 3.000 m2 neto površin, vključno z zunanjo in prometno ureditvijo.

Zbrane je najprej pozdravil doc. dr. Primož Simončič, direktor Gozdarskega inštituta Slovenije, ki je v kratkem uvodu predstavil projekt vzpostavitve in izgradnje Centra SDVG, njegov namen in vlogo v času spoprijemanja s posledicami podnebnih sprememb.

Nagovor doc. dr. Primoža Simončiča, direktorja GIS.

V nadaljevanju je dobil besedo mag. Robert Režonja, direktor Direktorata za gozdarstvo in lovstvo, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) ter predsednik upravnega odbora Gozdarskega inštituta Slovenije. Izpostavil je nacionalni pomen Centra SDVG in prizadevanja MKGP za vključitev projekta v okvir Načrta za okrevanje in odpornost (NOO).

Prof. Janez Koželj, podžupan Mestne občine Ljubljana in predsednik ocenjevalne komisije s strani naročnika, je predstavil natečajne rešitve in pojasnil izbor nagrajenih rešitev ter vzpodbudil prisotne k izvedbi tako pomembnega projekta.

Zbrane je z delom ocenjevalne komisije natečaja seznanila tudi njena predsednica, ga. Jadranka Grmek. Do roka za oddajo natečajne ponudbene dokumentacije so bili pravočasno prejeti štirje elaborati. Izmed njih je ocenjevalna komisija iskala tiste rešitve, ki so uspele v čim večji meri in čim bolj dosledno slediti osnovnim konceptualnim izhodiščem: konceptu trajnostne gradnje z uporabo lesa kot gradbenega materiala (konstrukcija, fasada), kakovostni funkcionalni ureditvi programskih sklopov, kakovostnemu povezovanju vseh programskih sklopov v celoto – Center SDVG, kakovostni prostorski ureditvi območja z ustrezno umestitvijo stavbe in zunanjih površin (prometne in zelene površine, infrastrukturni vodi), kakovostni rešitvi prometa in varnih poti ter zagotavljanju ustreznih delovnih pogojev za vse uporabnike.

Prvo nagrado je prejela skupina avtorjev Ambrož Bartol, mag. inž. arh., Dominik Košak, mag. inž. arh., Miha Munda, mag. inž. arh., Rok Staudacher, mag. inž. arh., Matevž Zalar, univ. dipl. inž. arh. in sodelavka Hana Videmšek, abs. arh. – studio Elementarna. Prvonagrajeno rešitev je ob odprtju razstave predstavil direktor Matevž Zalar.

Predstavitev prvonagrajene rešitve, Matevž Zalar - studio Elementarna.

 

Ocenjevalna komisija je v poročilu izbiro 1. nagrade pojasnila:

Nova arhitektura deluje lahkotno kot paviljon v parku s pretežno stekleno fasado z vidnimi elementi lesene konstrukcije, ki jo horizontalno delijo globoki napušči. V višino diskretno odmaknjeni zadnji etaži so tehnični prostori in steklenjak, kar omogoča celovito ozelenitev ravne strehe. Novo stavbo odlikuje tudi oblikovanje vstopnega dela v parterju, kjer so skupne javne, odprte površine ploščadi povezane z atraktivnim, več etažnim hallom / avlo, kar daje arhitekturi javne stavbe dodatno identiteto.
Z urbanističnega vidika bo predlog nove stavbe po svoji postavitvi in obliki obogatila parkovni prostor ob Večni poti, tako da ne bo osiromašil njegovih zelenih prvin s prometnimi površinami, pri čemer bo omogočal izgradnjo sodobnega, gospodarnega, funkcionalnega in z arhitekturnega vidika kakovostnega objekta. Po svojem volumnu enovito oblikovana stavba zagotavlja poleg prepričljivo enostavne urbanistične in arhitekturne zasnove tudi racionalna izhodišča za funkcionalno organizacijo in izvedbo stavbe. Premišljena organizacija odvijanja dejavnosti in opravil sledi razpisnim pogojem, tehnološke in delovne poti v stavbi so pregledne in jasne. Sodoben konstrukcijski sistem je primeren za stavbo, kjer se mešajo bolj grobi postopki sprejema in shranjevanja tvarin v kleti ter bolj občutljive, tihe in čiste dejavnosti laboratorijev in pisarn v gornjih etažah. V predlagani rešitvi so upoštevani vsi trajnostni vidiki rabe energije, od ogljičnega odtisa v življenjskem ciklu stavbe, kroženja materialov, osvetljenosti, toplotnega ugodja in kakovosti notranjega zraka, do preprečevanja pregrevanja stavbe. Naštete značilnosti odlikujejo natečajni predlog pod šifro E0B40 za najbolj celovito in kakovostno rešitev , ki je od vseh natečajnih predlogov najbolj primerna za realizacijo. Zato je ocenjevalna komisija predlogu soglasno prisodila 1. nagrado.

Razstava nagrajenih elaboratov.

Razstavo natečajnih rešitev si lahko ogledate v prostorih Gozdarskega inštituta Slovenije (avla, 1. nadstropje) vsak delovni dan do 30. 12. 2022 med 9.00 in 15.00 uro.

Več o Centru SDVG: https://www.gozdis.si/Center-za-semenarstvo-drevesnicarstvo-in-varstvo-gozdov-CSDVG/

Več o natečaju: https://zaps.si/natecaji/center-za-semenarstvo-drevesnicarstvo-in-varstvo-gozdov-sdvg/

Vzpostavitev infrastrukturnega Centra za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov – Center SDVG se financira iz EU sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost (NOO) »NextGenerationEU«.