V jeseni 2018 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije (GIS) začeli z 8-letnim LIFE-IP NATURA.SI projektom (Integriran projekt za okrepljeno upravljanje Natura 2000 v Sloveniji). Je eden izmed dveh integriranih projektov, ki se izvajata na Gozdarskem inštitutu Slovenije.

Posebnost integriranih projektov je, da se na večjem ozemlju (regionalni, nacionalni, nadnacionalni ravni) izvajajo ukrepi, ki so določeni v strateških dokumentih na področju narave, vode, odpadkov in blaženja podnebnih sprememb.

Projekt je vseslovenski in temelji na sodelovanju med različnimi sektorji in deležniki z namenom izboljšanja upravljanja območij Natura 2000.

V projektu sodeluje 15 projektnih partnerjev, vodilni partner pa je Ministrstvo za okolje in prostor. Projekt sofinancirajo Evropska komisija preko programa LIFE in Ministrstvo za okolje iz Podnebnega sklada ter projektni partnerji.

Specifični cilji projekta so:

  • izboljšati stanje ohranjenosti izbranih vrst in habitatnih tipov v območjih Natura 2000, ki so opredeljeni v Programu upravljanja Natura 2000 (PUN 2000),
  • izboljšati upravljanje območij Natura 2000 in izvajanje ukrepov iz PUN 2000,
  • izboljšati poznavanje ciljnih vrst, habitatnih tipov in Natura 2000 območij,
  • izboljšati ozaveščenost in stopnjo informiranja o Natura 2000 vrstah, habitatnih tipih in območjih.

Gozdarski inštitut Slovenije bo ukrepe izvajal na dveh pilotnih območjih, in sicer v gozdovih Kamniško-Savinjskih Alp oz. Grintovcev in v gozdovih območja Boč-Haloze-Donačka gora in Ličenca pri Poljčanah. Projekt se bo izvajal v dveh prednostnih habitatnih tipih: 9180* Javorovi gozdovi v grapah in na pobočnih gruščih ter 91E0* Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja.

Več o projektu in projektnih partnerjih si lahko preberete na uradni spletni strani Natura 2000 http://www.natura2000.si/life_natura/ 

Zapisala: Anica Simčič
Objavil: Iztok Sinjur