PROJEKT:  LIFE13 ENV/SI/000148 (01.07.2014 – 30.06.2020; vrednost 5.484.162€, 49,9% iz EU)

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) je v letu 2013 za sofinanciranje iz programa LIFE+ prejelo 34 projektnih predlogov in jih posredovalo Evropski komisiji. Evropska in odbor LIFE sta izmed skupno 225 prijav sprejela in potrdila tri slovenske projekte, med njimi LIFEGENMON – Razvoj Sistema monitoring genetske pestrosti gozdnega drevja, katerega koordinira Gozdarski institute Slovenije.

Uradna stran projekta: http://www.lifegenmon.si

Osnovni element biotske raznovrstnosti je genetska perstrost, ki doslej še ni bila vključena  v sisteme monitoringov ohranjenosti narave in gozdov, čeprav je vključena med cilje Resolucije o nacionalnem gozdnem programu. Ta izpostavlja trajnostno gospodarjenje z gozdovi na osnovi ohranjanja biotske raznovrstnosti gozdov z izhodiščem na genski ravni.

Transekt, od Nemčije do Grčije, s po dvema raziskovalnima ploskvama v Nemčiji, Sloveniji in Grčiji. Lokacije bodo določili v začetku projekta in jih uskladili z raziskovalnimi ploskvami ravni ICP I.

Spremembe v okolju in gozdnogojitveni ukrepi  vplivajo na evolucijske sile, kar vodi v spremembo vzorcev genetske pestrosti in s tem prilagoditvenega potenciala gozdov na bodoče razmere v okolju. Monitoring genetske pestrosti je sistem, ki omogoča določitev časovnih sprememb v genetskih podatkih populacij. Njegov glavni cilj je odgovoriti na vprašanje, ali lahko populacije zagotovijo trajnostni razvoj obstoječega gozda.
 

Transekt, od Nemčije do Grčije, s po dvema raziskovalnima ploskvama v Nemčiji, Sloveniji in Grčiji. Lokacije bodo določili v začetku projekta in jih uskladili z EUFGIS DGCU realom za bukev (Fagus sylvatica).

Namen projekta je določiti optimalne kazalnike za spremljanje sprememb v genetski raznolikosti v času, priprava strokovnih navodil za monitoring genetske pestrosti in smernic za snovalce relevantnih politik na nacionalni, regionalni in evropski ravni. Uspeh projekta je v veliki meri vezan na strateško zasnovano diseminacijo, ki vključuje različne javnosti in definirane tarčne skupine; vključuje splošen dvig zavesti in pojmovanja pomena gozdov v družbi, izobraževanje na različnih ravneh, strokovnjake s področja gozdarstva, lastnike gozdov in snovalce sistemskih strategij in politik.

V okviru projekta bomo:
•    razvili sistem genetskega monitoringa gozdnih genskih virov za 7 izbranih vrst ali skupin vrst v transektu med Bavarsko in Grčijo,
•    zasnovali po dve ploskvi za genetski monitorig bukve (Fagus sylvatica) in jelke (kompleks Abies alba / Abies Borisii-regis) v vsaki državi partnerjev v projektu,
•    zasnovali bazo podatkov o demografskih in genetskih podatkih,
•    določili in ekonomsko ovrednotili maksimalni in optimalni nabor indikatorjev genetske pestrosti,
•    pripravili protokole za genetski monitoring, zbrane v Priročniku za gozdni genetski monitoring,
•    pripravili strokovne usmeritve in izobraževanje za izvajalce genetskega monitoringa,
•    pripravili Odločitveni sistem za oceno izvedljivosti genetskega monitoringa na različnih nivojih,
•    zbrali in ocenili strokovne, pravne in programske podlage na nacionalnem, regionalnem in evropskem nivoju na temo ohranjanja in monitoringa genetske pestrosti,
•    ter pripravili strokovne osnove za razvoj pravnih in strateških dokumentov in usmeritev na nacionalnem in evropskem nivoju, ki bo omogočal dolgoročno nadaljevanje projekta z izvajanjem monitoringa genetske pestrosti gozdnega drevja in s tem oceno ustreznosti ukrepov za prilagajanje gospodarjenja z gozdovi na spreminjajoče se pogoje v okolju.

PARTNERJI: GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE (koordinator);  Zavod za gozdove Slovenije; Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij; Bayerisches Amt für forstliche Saat- und Pflanzenzucht; ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI; General Directorate of Forests and Agricultural Affairs - Decentralized Administration of Macedonia – Thrace.

Več informacij:

prof. dr. Hojka Kraiger, Koordinatorka projekta, hojka.kraigher@gozdis.si
Tjaša Baloh, Managerka projekta, tjasa.baloh@gozdis.si
 
Predstavitev projekta na uradni strani Natura2000, Biseri slovenske narave: