»THE WALKING URBAN FOREST: a dynamic green infrastructure for our cities«
 
V začetku maja je v Milanu potekala konferenca Evropskega foruma za urbano gozdarstvo, ki so se je v okviru projekta EMoNFUr udeležili tudi predstavniki Gozdarskega inštituta Slovenije. Namen konference je predstaviti različne vidike zelene infrastrukture in smernice za raziskave okoljskih in družbenih koristi urbanih gozdov in dreves v urbanem okolju. Na konferenci so bile predstavljene tudi različne oblike upravljanja urbanega gozda.

Konferenca je bila osredotočena na dinamiko zelene infrastrukture v mestih - temo, ki v zadnjih letih vzbuja vse več zanimanja tako splošne, kot znanstvene in strokovne javnosti. Na konferenci so bili predstavljeni različni vidiki zelene infrastrukture in smernice za raziskave okoljskih in družbenih koristi urbanih gozdov in dreves v urbanem okolju terrazlične oblike upravljanja, ki opredeljujejo urbani gozd na različnih ravneh.

Prisotni so bili vodje, načrtovalci, gozdarji, odločevalci in drugi ljudje, ki se srečujejo s problematiko v zvezi z urbanim gozdarstvom in zeleno infrastrukturo.
Na konferenci so raziskovalci Gozdarskega inštituta Slovenije v obliki predavanj in posterjev predstavili nekatere metodologije in rezultate raziskav, ki jih izvajajo v urbanem gozdu v okviru LIFE+ projekta EMoNFUr.

Trije dogodki v enem

16. EFUF je gostil Milano, mesto z velikim zaledjem, kjer je gospodarski razvoj privedel do pojava stihijske suburbanizacije. V zadnjih nekaj desetletjih, v boju proti temu pojavu, regije Lombardija in lokalne vlade podpirajo politiko spodbujanja vzpostavitve zelene infrastrukture v obliki različnih vrst gozdov, gozdnih nasadov, obdelovalnih površin, vrtičkov za meščane itd.

Na 16. EFUF-u so bili predstavljeni vmesni rezultatov projekta LIFE + EMoNFUr (http://www.emonfur.eu/), katerega namen je spremljanje stanja nižinskih, mestnih in primestnih gozdov in vlog, ki jih imajo pri vzpostavljanju uravnoteženega okolja in socialne kakovosti lokalne skupnosti.

Istočasno je bil 16. EFUF priložnost za srečanja s strokovnjaki, ki prihajajo iz COST FP 1204 akcije "Pristop zelene infrastrukture: povezovanje okolja z družbenimi vidiki pri študiju in upravljanju mestnih gozdov" (http://www.cost.eu/domains_actions/fps/Actions/FP1204).

Na ta način je bil 16. EFUF edinstvena priložnost za: 1) povečanje razumevanja vloge urbanega gozdarstva tudi v okviru zelene infrastrukture iz znanstvenega in družbeno-ekonomskega vidika, predvsem v smislu ekosistemskih storitev, 2) opredeljevanje prednostnih nalog in izzivov za prihodnje raziskave, 3) zagotavljanje niza podatkov, kazalnikov in / ali pragov za oblikovalce politik na lokalni, nacionalni ali mednarodni ravni pri predpisih o rabi zemljišč, 4) razvoj smernic za načrtovalce in upravljavce o tem, kako izvajati urbano gozdarstvo in pristop »Zelene infrastrukture«.

Urbani gozdovi in druge zelene površine, ki prispevajo k oblikovanju zelene infrastrukture mest, lahko vplivajo na vedenje meščanov, izboljšajo kakovost njihovega življenja, spodbujajo socialno kohezijo, so območje za rekreacijo, ob tem pa prispevajo k čistejšem zraku in vodi v mestih.

Spletna stran konference: http://www.emonfur.eu/pagina.php?sez=91&pag=554&label=EFUF+2013