na glavno vsebino

Laboratorij za dendrokronologijo

Oddelek za prirastoslovje in gojenje gozda
Vodja oddelka: doc. dr. Tom Levanič
Tel.: +386 1 200 78 44, Fax.: +386 1 257 35 89

Raziskovalna oprema

 • sistem za zajem slik izvrtkov dreves ATRICS®
 • sistem za avtomatsko prepoznavanje branik WinDENDRO (TRW)
 • sistem za merjenje širin branik LINTAB
 • raziskovalni stereomikroskopi z digitalnimi visoko-resolucijskimi kamerami in polarizacijskimi filtri
 • skenerji ultravisoke resolucije
 • sistem za merjenje gostotnega profila branik po metodi „Blue intensity“ WinDENDRO Density
 • linija za pripravo a-celuloze za izotopsko dendrokronologijo
 • elektronski dendrometri UMS-D6 s pripadajočimi data-loggerji s časovno resolucijo 15 minut
 • ročni dendrometri D1
 • sistem za merjenje pretoka vode v deblu po metodi Granier s pripadajočimi dataloggerji in spremljajočo elektroniko
 • GPS sistem visoke natančnosti Trimble
 • UV sistem za merjenje razdalj in višin dreves VERTEX
 • svedri za svež les debeline 5 in 12 mm ter dolžin od 400 do 700 mm
 • svedri za suh les za vzorčenje lesa v konstruk-cijah s pripadajočo opremo za delo na ostrešjih
 • meteorološka postaja DAVIS Vanatage Pro, mikrometeorološke postaje MadgeTech in VoltCraft
 • različna programska oprema za podporo raziskovalnemu delu

FOTO1
Program PAST-4 – osrednji sistem za obdelavo podatkov

Raziskovalna področja

 • preučevanje vpliva okolja na rast dreves
 • raziskovanje rasti drevja v spremenjenih okoljskih razmerah
 • intra-anualna dinamika debelinske rasti
 • izotopska dendrokronologija**
 • rekonstrukcija paleookolja, vključno z rekonstrukcijo klime za zadnjih 2000 let
 • datiranje starih hiš, kozolcev, cerkva in drugih objektov
 • ugotavljanje starosti dreves  in izdelava ekspertiz za potrebe sodnih sporov
 • komercialno datiranje
 • datiranje  lesa z metodo radioaktivnega izotopa ogljika 14C*

* V sodelovanju z Beta Analytic Inc.
** v sodelovanju z Inštitutom Jožef Stefan in Univerzo v Swansea, VB

Analize

 • merjenje širin branik s patentiranim sistemom ATRICS®
 • merjenje gostotnega profila branik (gostota ranega in kasnega lesa, maksimalna in minimalna gostota) po metodi „Blue intensity“
 • merjenje anatomskih parametrov branik (rani /  kasni les, parametri prevodnih elementov) s sistemom WinCELL®
 • intra-anualna dinamika debelinske rasti merjena z elektronskimi (časovna resolucija 15 minut) in ročnimi dendrometri
 • merjenje pretoka vode v deblu s sistemi za merjenje pretoka po metodi Granier
 • ugotavljanje stabilnih izotopov ogljika in kisika v lesu *

* v sodelovanju z Inštitutom Jožef Stefan in Univerzo v Swansea, VB

Sodelovanje in članstva

 • IUFRO – International Union of Forest Research Organisations
 • ATR – Association for Tree-ring Research
 • TRR – Tree Ring Society
 • IAWA – International Association of Wood Anatomists
 • sodelovanje v okviru COST akcij, EU projektov, LIFE+ projektov, domačih temeljnih in aplikativnih projektov
Nazaj
SHIFT + A