na glavno vsebino

JRC

Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine

Vodja projekta: dr. Mitja Skudnik

Trajanje: 15.09.2018 - 31.12.2021

Net4Forest – Mreža znanja za učinkovitejše gospodarjenje z zasebnimi gozdovi

Glavni namen projekta je izobraževanje svetovalne službe ter lastnikov gozdov. Cilj projekta je izmenjava izkušenj in skupno učenje ter oblikovanje inovativnih in javno dostopnih materialov, ki bodo svetovalcem in lastnikom gozdov omogočili pridobitev ustreznih znanj za učinkovito upravljanje z gozdom.

Erasmus+

Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Vodja projekta: dr. Nike Krajnc

Trajanje: 01.09.2018 - 31.08.2021

Innovative VET for key competences in the emerging field of forest bioeconomy

Cilji projekta so: - Povečati znanje in zagotoviti ključne kompetence v bioekonomiji za strokovnjake na področju gozdarstva. - Povečati bazo programov poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU) ter vseživljenjskega učenja (VŽU) v partnerskih državah z inovativnim in celovitim programom usposabljanja na področju bioekonomije v gozdarstvu.

Erasmus+

Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Vodja projekta: dr. Nike Krajnc

Trajanje: 01.09.2018 - 31.08.2021

LIFE Integriran projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji

Ključni cilj LIFE-IP NATURA.SI: izboljšati upravljanje in izvajanje Programa upravljanja območij Natura 2000. S sodelovanjem med različnimi sektorji in deležniki bomo upravljanje Nature 2000 temeljili na  doseganju rezultatov.

LIFE

Oddelek za gozdno ekologijo

Vodja projekta: doc. dr. Lado Kutnar

Trajanje: 01.09.2018 - 31.12.2026

Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine

Vodja projekta: dr. Boštjan Mali

Trajanje: 01.08.2018 - 31.12.2021

Skladnost in časovno ujemanje med ogljikom vezanim v lesno biomaso in “eddy covariance” oceno neto ekosistemske produkcije za presvetljen gozdnat ekosistem

Skladnost in časovno ujemanje med ogljikom vezanim v lesno biomaso in “eddy covariance” oceno NEP bomo preverili za presvetljen gozdnat ekosistem v Submediteranu v Sloveniji za obdobje 2008-2020. Prevladujoče drevesne vrste na tem območju bodo izbrane za analize sezonske rasti in ocene biomase (nadzemne in podzemne): Quercus pubescens, Pinus nigra in Fraxinus ornus.

ARRS

Oddelek za prirastoslovje in gojenje gozda

Vodja projekta: dr. Jožica Gričar

Trajanje: 01.07.2018 - 30.06.2021

Odporni obrečni gozdovi kot ekološki koridorji v biosfernem rezervatu Mura-Drava-Donava

Cilj projekta REFOCuS je preprečiti upad gozdov z vgraditvijo odpornosti v obrečne gozdove z zagotavljanjem 1) novih gozdnogojitvenih metod za gospodarjenje in ohranjanje gozdov ter 2) povečanjem razpoložljivosti ustreznega sadilnega materiala, za primere, ko naravna regeneracija izostane.

Interreg

Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko

Vodja projekta: dr. Marjana Westergren

Trajanje: 01.06.2018 - 31.05.2021

COST Mednarodni projekt

Oddelek za varstvo gozdov

Vodja projekta: dr. Maarten De Groot

Trajanje: 07.03.2018 - 07.02.2022

ARRS CRP

Oddelek za varstvo gozdov

Vodja projekta: dr. Maarten De Groot

Trajanje: 11.01.2018 - 31.10.2021

ARRS CRP

Oddelek za varstvo gozdov

Vodja projekta: dr. Barbara Piškur

Trajanje: 11.01.2018 - 31.10.2020

Interreg

Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko

Vodja projekta: dr. Marjana Westergren

Trajanje: 01.01.2018 - 31.12.2021

Horizon2020

Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko

Vodja projekta: prof. dr. Hojka Kraigher

Trajanje: 01.01.2018 - 31.12.2021

Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine

Vodja projekta: dr. Boštjan Mali

Trajanje: 15.06.2017 - 14.06.2021

Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko

Vodja projekta: prof. dr. Hojka Kraigher

Trajanje: 01.01.2015 - 31.12.2021

LIFEGENMON (LIFE for European Forest Genetic Monitoring System)

Predstavitev PRIROČNIKA za gozdni genetski monitoring (v angleščini) ...

LIFE

Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko

Vodja projekta: prof. dr. Hojka Kraigher

Trajanje: 01.07.2014 - 31.03.2021

Gozd eksperimentov

Dejavnost, ki pretaka mnoge znenstvene raziskave in strokovne ugotovitve v jezik, dostopen javnostim. Naše izobraževalno delo izvajamo raziskovalci različnih področij po načelih in metodah gozdne pedagogike. Gozdna pedagogika je eden izmed pristopov okoljske vzgoje, ki je povezan z gozdom in našim odnosom z njim. Nudimo izobraževanja za pedagoge, zainteresirano javnost in mlade. Sodelujemo pri  razvoju okoljske vzgoje v Sloveniji in smo mednarodno aktivni.

Tržna dejavnost

Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine

Trajanje: 01.03.2014 - 31.12.2021

Euphresco Mednarodni projekt

Oddelek za varstvo gozdov

Vodja projekta: dr. Barbara Piškur

Trajanje: 11.01.2013 - 31.12.2021

SHIFT + A