na glavno vsebino

REWINNUSE

Projekt REWINNUSE je osredotočen na ponovno uporabo zavrženega lesa in alternativnih vrst lesa ter razvoj lesenih oken za popolno demontažo. V sodelovanju s projektnimi partnerji (M Sora, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Norveški inštitut za bioekonomske raziskave NIBIO in Gozdarski inštitut Slovenije) projekt deluje na dveh glavnih področjih s katerima izvajamo ukrepe krožnega gospodarstva in spodbujamo uveljavljanje načel krožnega gospodarstva v lesnopredelovalni panogi in širše.

Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko

Vodja projekta: dr. Jožica Gričar

Trajanje: 01.04.2022 - 30.04.2024

Medgeneracijsko stičišče v naravi

TRAJANJE PROJEKTA: Januar – avgust 2022 SKUPNA VREDNOST PROJEKTA: 27.453,35 € SOFINANCIRANJE: 21.962,68 €, vir sofinanciranja je Evropski sklad za regionalni razvoj   SPLOŠNO O PROJEKTU Občina Škocjan je na 6. javni poziv ...

Oddelek za gozdno ekologijo

Vodja projekta: dr. Urša Vilhar

Trajanje: 01.01.2022 - 31.08.2022

Gozdno-lesna veriga in podnebne spremembe: prehod v krožno biogospodarstvo (P4-0430)

OSEBNA IZKAZNICA Šifra: P4-0430 Naslov: Gozdno-lesna veriga in podnebne spremembe: prehod v krožno biogospodarstvo Vodja: dr. Jožica Gričar Primarno raziskovalno področje: 4.01 Gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo Obdobje finan...

ARRS

Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko

Vodja projekta: dr. Jožica Gričar

Trajanje: 01.01.2022 - 31.12.2027

ARRS temeljni raziskovalni projekt

Oddelek za prirastoslovje in gojenje gozda

Vodja projekta: doc. dr. Matjaž Čater

Trajanje: 01.11.2021 - 31.10.2024

Multipliers – Multiplayers' partnership to ensure meaningful engagement with science and research

Cilj projekta MULTIPLIERS je ustvariti priložnosti za učence, da se vključijo v raziskovalne projekte, ki so pomembni za trajnost, zdravo življenje in aktivno, odgovorno skrb za druge, za okolje in za prihodnost. Cilj MULTIPLIERS je tudi vključiti...

Oddelek za gozdno ekologijo

Vodja projekta: dr. Urša Vilhar

Trajanje: 01.11.2021 - 31.10.2024

ROVI – Združevanje in obdelava radarskih in optičnih časovnih vrst satelitskih posnetkov za spremljanje naravnega okolja

Opazovanje Zemlje je izrednega pomena pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja, saj zagotavlja informacije v podporo politikam, načrtovanju in odločanju v prostoru. Okoljski problemi postajajo resni družbeni problemi, zato je zagotavljanje kakovostnih informacij v podporo odločanju vse večji izziv. Z razvojem naprednih rešitev za spremljanje procesov v prostoru želimo prispevati k odgovorom na ta izziv. V projektu se osredotočamo na satelitsko opazovanje travišč, mokrišč in gozdov, ki so med drugim pomembni habitati z vidika naravnih ponorov ogljika. Kakovostne informacije o stanju teh območij lahko izboljšajo njihovo upravljanje in prispevajo k varovanju le-teh.

Izcedne talne vode kot potencialni vir informacij o biotski raznovrstnosti tal (J4-3098)

Trajanje projekta: 1.10.2021 do 30.9.2024 Vodja projekta: dr. Tine Grebenc Oddelek: Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko Sodelavci (na GIS): Tine Grebenc (21242) Primož Simončič (10264) Hojka Kraigher (7127) Daniel...

ARRS temeljni raziskovalni projekt

Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko

Vodja projekta: dr. Tine Grebenc

Trajanje: 01.10.2021 - 30.09.2024

EIP 16.5 – Mejice: »Mejice kot podpora biotski raznolikosti, ohranjanju tradicionalnega in izginjajočega kulturnega vzorca slovenskega podeželja ter zagotavljanju ekosistemskih storitev«

Namen projekta Ozavestiti in usposobiti deležnike, predvsem kmetijska gospodarstva ter strokovno in laično javnost o znanjih in veščinah vzpostavljanja in ohranjanja mejic, ki predstavljajo enega izmed najvrednejših elementov kulturne kra...

Program razvoja podeželja

Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko

Vodja projekta: dr. Tine Grebenc

Trajanje: 25.05.2021 - 24.05.2024

FORGENIUS

FORGENIUS: Improving access to FORest GENetic Resources Information and Services for End-Users   FORGENIUS je projekt programa Obzorje 2020, ki ga financira EU in ki bo omogočil vpogled v raznolikost evropskih gozdov in njihovo odporn...

Horizon2020

Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko

Vodja projekta: dr. Marjana Westergren

Trajanje: 01.01.2021 - 31.12.2025

Vodja projekta: doc. dr. Lado Kutnar

Trajanje: 01.01.2021 - 30.09.2022

Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine

Vodja projekta: dr. Andrej Kobler

Trajanje: 20.11.2020 - 31.12.2021

MobiLES - Učinkovitejše gospodarjenje z zasebnimi gozdovi v podporo večji mobilizaciji lesa

O PROJEKTU Naslov: Učinkovitejše gospodarjenje z zasebnimi gozdovi v podporo večji mobilizaciji lesa Efficient management of private forests to support wood mobilization Vodilni partner: Gozdarski inštitut Slovenije Projek...

ARRS MKGP

Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Vodja projekta: dr. Nike Krajnc

Trajanje: 01.11.2020 - 31.10.2023

Možnosti rabe lesa listavcev v slovenskem biogospodarstvu

O PROJEKTU Naslov: Možnosti rabe lesa listavcev v slovenskem biogospodarstvu Possibilities of hardwood utilisation in the Slovenian bioeconomy Vodilni partner: Gozdarski inštitut Slovenije Projektni partnerji: Univerza...

ARRS MKGP

Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Vodja projekta: dr. Peter Prislan

Trajanje: 01.11.2020 - 31.10.2023

MKGP ARRS

Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine

Vodja projekta: dr. Mitja Skudnik

Trajanje: 01.11.2020 - 31.10.2023

Poslovne priložnosti v gozdnem semenarstvu in drevesničarstvu

Za pokritje potreb po GRM je treba povečati kapacitete obstoječih drevesnic, dopolniti njihovo proizvodnjo v različnih območjih, oz. osnovati nove, ki bodo zagotavljale količinsko in kakovostno ustrezen GRM za sadnjo v slovenskih gozdovih.

CRP

Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko

Vodja projekta: prof. dr. Hojka Kraigher

Trajanje: 01.11.2020 - 31.10.2023

ADMIN - Boosting Research Administration Skills and Services

The efficiency of the higher educational systems largely rely on institutional support from the research support staff (legal, financial, ethical, impact oriented, managerial, and administrative) in all phases: pre-award/preparatory, award, post-a...

Erasmus+

Uprava

Vodja projekta: Primož Petek

Trajanje: 15.10.2020 - 14.10.2022

Po znanje in izročilo prednikov v notranjske gozdove

S projektom želimo preko analize vzpostaviti bazo znanja uporabe lesa na Notranjskem. Z aktivnostmi gozdne pedagogike bomo s strokovnim partnerjem Gozdarskim inštitutom Slovenije, oblikovali in pripravili izobraževalne programe za različne ciljne skupine preko t. i. »učilnic v gozdu« na območju 3 občin.

LAS

Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine

Vodja projekta: dr. Katarina Flajšman

Trajanje: 01.10.2020 - 30.09.2023

LIFE BEAVER

V projektu bomo raziskovalci  Gozdarskega inštituta Slovenije, ocenili vrednost ekosistemskih in bobrovih storitev ter izdelali model potencialnega širjenja bobrove populacije. Na koncu projekta nas boste lahko vprašali : Kje so torej naravne meje bobrove populacije? Skrajni čas je, da se ljudje prilagodimo spremembam, ki jih v vodno okolje prinaša bober, in ne obratno. Zato projekt LIFE BEAVER pozdravlja bobrovo vrnitev. Partnerji se bomo potrudili, da bodo povratnika sprejeli tudi prebivalci ob vodah v Sloveniji in na Hrvaškem.

LIFE

Vodja projekta: dr. Andrej Kobler

Trajanje: 01.09.2020 - 31.08.2024

ARRS

Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko

Vodja projekta: dr. Peter Prislan

Trajanje: 01.09.2020 - 31.08.2023

Umiranje dreves v submediteranu: zaporedje procesov, njihova medsebojna povezanost in prihodnja perspektiva

ZNANSTVENA IZHODIŠČA Podnebne spremembe vplivajo na biotsko pestrost in trajnost številnih ekosistemov. Gozdni ekosistemi so vedno pogosteje izpostavljeni suši ter visokim temperaturam, kar vpliva na pretok vode in ogljika v ekosistemu, zmanjš...

ARRS

Oddelek za gozdno ekologijo

Trajanje: 01.09.2020 - 31.08.2023

SHIFT + A