na glavno vsebino
dr. Jožica Gričar

Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko

dr. Jožica Gričar

PODROČJE DELAdebelinska rast dreves, kambijeva aktivnost, celična diferenciacija, nastanek lesa in floema, anatomija lesa in skorje

Življenjepis

Izobrazba

 • 2001 - diploma, univerzitetna diplomirana inženirka lesarstva, Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • 2006 - doktorat, doktorica znanosti, Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Zaposlitev

 • 1.1.2002-30.6.2006 mlada raziskovalka, Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • 1.7.2006-31.7.2006 raziskovalka, Tehnološki inštitut lesarstva Slovenije
 • 1.8.2006- raziskovalka, Gozdarski inštitut Slovenije
   

Habilitacija in izvolitve

 • Marec 2003 – izvoljena v naziv asistentka za področje Tehnologija lesa na Oddelku za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • April 2006 – ponovno izvoljena v naziv asistentka za področje Znanost o lesu, Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • Januar 2008 – znanstveno-raziskovalni naziv Znanstvena sodelavka na Gozdarskem inštitutu Slovenije
 • November 2009 – izvoljena v naziv docentka za področje Znanost o lesu, Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • Maj 2010 - Januar 2013 – članica Upravnega odbora izmed zaposlenih na Gozdarskem inštitutu Slovenije
 • Avgust 2011 – znanstveno-raziskovalni naziv Višja znanstvena sodelavka na Gozdarskem inštitutu Slovenije
 • April 2012- april 2016 – članica upravnega odbora COST akcije FP1106 STReESS – Studying Tree Responses to extreme Events: a SynthesiS (2012-2016) in koordinatorka za Short Term Scientific Missions (STSMs)

Raziskovalno delo na tujih inštitucijah

 • 2000 V okviru mednarodne študentske izmenjave ERASMUS/SOCRATES preživela 3 mesece v Nemčiji na Univerzi v Hamburgu na Oddelku za lesno Biologijo.
 • 2003 Preživela 1 mesec v Nemčiji na Univerzi v Hamburgu na Oddelku za lesno Biologijo.
 • 2004 Preživela 1 mesec v Nemčiji na Univerzi v Hamburgu na Oddelku za lesno Biologijo. Delo je bilo financirano s strani COST Akcije E28 (Genosilva: European Forest Genomics Network).
   

Član v mednarodnih znanstvenih organizacijah

 • IAWA (International Association of Wood Anatomy)
 • ATR (Association of Tree Ring Research)
   

Štipendije in nagrade

 • 1992-2001  V času srednješolskega ter univerzitetnega študija prejemala Zoisovo štipendijo.
 • 2001  Za univerzitetno diplomsko delo prejela Prešernovo nagrado Biotehniške fakultete, UL.
 • 2004  Na mednarodnem simpoziju o lesnih znanostih (International Symposium on Wood Sciences) v Montpellier, v Franciji kot doktorandka prejela nagrado za najboljši predstavljen poster.
 • 2004  V okviru COST Akcije E28 (Genosilva: European Forest Genomics Network) prejela enomesečno štipendijo STSM (Short Term Scientific Missions) za bivanje v Nemčiji na Univerzi v Hamburgu za delo v tamkajšnjem laboratoriju.
 • 2005  Prejela štipendijo iz nacionalnega štipendijskega sklada Svetovne federacije znanstvenikov (World federation of Scientists) in Slovenske znanstvene fundacije za financiranje dela raziskav v okviru doktorske naloge.

Pedagoške aktivnosti

 • 2001-2005    Kot asistentka s področja znanost o lesu na Katedri za tehnologijo lesa, Oddelka za lesarstvo, Biotehniške fakultete, UL, sodelovala pri vajah iz Anatomije lesa na univerzitetnem in visokem strokovnem študiju lesarstva.
 • 2005-2008    Pogodbeno pedagoško delo na Strokovni gimnaziji Šolskega centra Ljubljana kot učitelj maturitetnega predmeta »Materiali – lesarski modul« za dijake 3. in 4. letnika Strokovne gimnazije. Vodja aktiva strokovnih predmetov tehniške gimnazije za šolsko leto 2007/08.
 • 2006-2008    Pogodbeno sodelovanje pri pripravah e-gradiv s Šolskim centrom Ljubljana za dijake Srednje lesarske šole ter za dijake 3. in 4. letnika Strokovne gimnazije izbirnega predmeta »Materiali – lesarski modul«. Avtorica e-gradiv: Fizikalne lastnosti lesa ter Biološke lastnosti lesa
 • 2007-2013    Komentorica pri 6 diplomskih delih (2 sta prejela Prešernovo nagrado BF), recenzentka pri 3 diplomskih delih in komentorica pri 1 doktorski disertaciji

Organizacija sestankov/uredništvo

 • 2009: Soorganizatorka mednarodne konference TRACE 2009 (Tree-Rings in Archaeology, Climatology and Ecoloogy)
 • 2009: Organizatorka mednarodne delavnice “Monitoring seasonal dynamic of wood formation”.
 • 2011: Gostujoča so-urednica posebne številke revije Dendrochronologia (2011, 29, 3): Special Issue on Monitoring Wood Formation, Eds. J. Gricar, P. Fonti and C. Rathgeber

Bibliografija

 • 25 izvirnih znanstvenih člankov v revijah citiranih s SCI
 • 14 izvirnih znanstvenih člankov v nacionalnih revijah
 • 8 preglednih znanstvenih člankov v domačih revijah
 • 5 samostojnih znanstvenih sestavkov oz. poglavij v monografski publikaciji

Projekti

vodja projektov

 • Z4-9662  1.1.2007 - 31.12.2008 Vpliv eksperimentalno nadzorovanega ogrevanja in ohlajanja dela debla hrasta (Quercus robur L.) in javorja (Acer pseudoplatanus L.) na (ARRS podoktorski projekt, Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana)
 • V4-0496  1.9.2008 - 31.8.2010 Vpliv klimatskih sprememb na nastanek in kakovost juvenilnega lesa pri boru, topolu in robiniji (Ciljni raziskovalni projekt, Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana)
 • BI-FR/09-10-INRA-002  01.01.2009 – 31.12.2010 Vpliv klimatskih sprememb na gozdno produkcijo ter biodiverziteto - monitoring sedanje situacije za razumevanje preteklosti in ocenjevanje prihodnosti (Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko Program INRA 2009 - 2010 - Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana)
 • L7-23936  1.5.2009 – 31.12.2012 Vpliv klimatskih sprememb na trajnost, stabilnost in biodiverziteto sestojev bukve in črnega bora na Balkanu (ARRS aplikativni raziskovalni projekt, Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana)
 • SEE/D/0227/1.2/X  01.10.2012-30.09.2014 ID:WOOD »Clustering knowledge, Innovation and Design in the SEE WOOD sector« (SEE Transnational Cooperation Programme, 4th Call)   več %mygt%%mygt%

Prosto dostopne objave v Repozitoriju Sci Vie

Klemen Novak in Martin De Luis in Miguel A. Saz in Luis A. Longares in Roberto Serrano-Notivoli in Josep Raventós in Katarina Čufar in Jožica Gričar in Alfredo de Filippo in Gianluca Piovesan in Cyrille B. K. Rathgeber in Andreas Papadopoulos in Kevin T. Smith (2016) Missing Rings in Pinus halepensis – The Missing Link to Relate the Tree-Ring Record to Extreme Climatic Events. Frontiers in plant science , 7 (727). str. 1-11. ISSN 1664-462X

Veronica De Micco in Angela Balzano in Katarina Čufar in Giovanna Aronne in Jožica Gričar in Maks Merela in Giovanna Battipaglia (2016) Timing of False Ring Formation in Pinus halepensis and Arbutus unedo in Southern Italy: Outlook from an Analysis of Xylogenesis and Tree-Ring Chronologies. Frontiers in plant science, 7 (705). str. 1-14. ISSN 1664-462X

Edurne Martinez Del Castillo in Luis Alberto Longares in Jožica Gričar in Peter Prislan in Eustaquio Gil Pelegrin in Katarina Čufar in Martin De Luis (2016) Living on the Edge: Contrasted Wood-Formation Dynamics in Fagus sylvatica and Pinus sylvestris under Mediterranean Conditions. Frontiers in plant sience, 7 (370). str. 1-10. ISSN 1664-462X

Tanja Mrak in Jožica Gričar (2016) Atlas of woody plant roots : morphology and anatomy with special emphasis on fine roots. Znanstvena knjiga. Slovenian Forestry Institute, The Silva Slovenica Publishing Centre , Ljubljana.

Hojka Kraigher in Miha Humar in Igor Emri in Sylwia A. Nasilowska in Mariusz Kacprzak in Jan Kotlarz in Alicja Rynkiewicz in Marko Bajc in Jernej Brezovar in Domen Finžgar in Andraž Kladnik in Rok Capuder in Jaka Levanič in Ida Poljanšek in Primož Oven in M. Sežun in M. Mešl in J. Zule in G. Lavric in A. Gregori in Anna Mazur in Tanja Mrak in Jožica Gričar in Peter Železnik in Saša Zavadlav in Grega E. Voglar in Polona Hafner in Mitja Ferlan in Tom Levanič in Ajda Pogorelčnik in Boštjan Lesar in Nejc Thaler in Matej Lesar in Davor Kržišnik in Aleš Ugovšek in Barbara Šubic in Gregor Rep in Jure Žigon in Milan Šernek in Guido Hora in Sergej Medved in Vladimir Jambreković (2016) Ideja, invencija, inovacija v gozdarstvu, lesarstvu in papirništvu: Zbornik povzetkov znanstvenega srečanja Gozd in les, Ljubljana, 12. maj 2016. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Peter Prislan in Jožica Gričar in Martin De Luis in Klemen Novak in Edurne Martinez Del Castillo in Uwe Schmitt in Gerald Koch in Jasna Štrus in Polona Mrak in Magda Tušek-Žnidarič in Katarina Čufar (2016) Annual cambial rhythm in Pinus halepensis and Pinus sylvestris as indicator for climate adaptation. Frontiers in plant science (7). str. 1-15. ISSN 1664-462X

Henry E. Cuny in Cyrille B. K. Rathgeber in David Frank in Patrick Fonti in Harri Mäkinen in Peter Prislan in Sergio Rossi in Edurne Martinez del Castillo in Filipe Campelo in Hanuš Vavrčík in Jesus Julio Camarero in Marina V. Bryukhanova in Tuula Jyske in Jožica Gričar in Vladimír Gryc in Martin De Luis in Joana Vieira in Katarina Čufar in Alexander V. Kirdyanov in Walter Oberhuber in Vaclav Treml in Jian-Guo Huang in Li Xiaoxia in Irene Swidrak in Annie Deslauriers in Eryuan Liang in Pekka Nöjd in Andreas Gruber in Cristina Nabais in Hubert Morin in Cornelia Krause in Gregory King in Meriem Fournier (2015) Woody biomass production lags stem-girth increase by over one month in coniferous forests. Nature Plants, 1 . str. 1-6. ISSN 2055-0278

Jožica Gričar in Peter Prislan in Martin De Luis in Vladimir Gryc in Jana Hacurová in Hanuš Vavrčík in Katarina Čufar (2015) Plasticity in variation of xylem and phloem cell characteristics of Norway spruce under different local conditions. Frontiers in plant science, 6 . str. 1-14. ISSN 1664-462X

Katarina Čufar in Peter Prislan in Maks Merela in Luka Krže in Jožica Gričar (2015) Spremljanje nastajanja ksilema in floema ter kambijeve aktivnosti pri bukvi in smreki v Sloveniji. Monitoring v gozdarstvu, lesarstvu in papirništvu : zbornik prispevkov Znanstvenega srečanja Gozd in les . str. 53-57. ISSN 0353-6025

Giorgio Matteucci in Bruno De Cinti in Andrej Verlič in Janez Pirnat in Primož Oven in Ida Poljanšek in Viljem Vek in Milan Kobal in Janja Zule in Mija Sežun in Domen Finžgar in Marjana Westergren in Hojka Kraigher in Marina Katanić in Saša Orlović in Tine Grebenc in Bratislav Matović in Marko Bajc in Martina Lavrič in Mitja Ferlan in Klemen Eler in Dominik Vodnik in Gal Fidej in Andrej Rozman in Thomas A. Nagel in Igor Dakskobler in Jurij Diaci in Daniel Žlindra in Urša Vilhar in Katarina Čufar in Peter Prislan in Maks Merela in Luka Krže in Jožica Gričar in Boštjan Hribernik in Igor Potočnik in Davor Kržišnik in Boštjan Lesar in Miha Humar in Nejc Thaler in Mojca Žlahtič in Aleš Ugovšek in Milan Šernek in Boštjan Mali in Laura Žižek Kulovec in Primož Simončič (2015) Monitoring v gozdarstvu, lesarstvu in papirništvu: zbornik povzetkov znanstvenega srečanja Gozd in les, [Ljubljana, 19. maj 2015]. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Jožica Gričar in Špela Jagodic in Paolo Panjek in Andreea Sava (2015) Zaključno poročilo projekta ID:WOOD SEE/D/0227/1.2/X: perioda 1. 10. 2012 - 31. 12. 2014 : clustering knowledge, innovation and design in the SEE WOOD sector. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Jožica Gričar in Špela Jagodic in Nataša Milenkovič (2015) Tretje vmesno poročilo projekta ID:WOOD SEE/D/0227/1.2/X: perioda 1. 7. 2013 - 31. 12. 2013 : clustering knowledge, innovation and design in the SEE WOOD sector. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Jožica Gričar in Špela Jagodic in Nataša Milenković (2015) Prvo vmesno poročilo projekta ID:WOOD SEE/D/0227/1.2/X: perioda 28. 9. 2012 - 31. 3. 2013 : clustering knowledge, innovation and design in the SEE WOOD sector. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Jožica Gričar in Špela Jagodic in Nataša Milenković (2015) Drugo vmesno poročilo projekta ID:WOOD SEE/D/0227/1.2/X: perioda 1. 4. 2013 - 30. 6. 2013 : clustering knowledge, innovation and design in the SEE WOOD sector. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Jožica Gričar in Špela Jagodic in Nataša Milenković in Polona Vukovič (2015) Četrto vmesno poročilo projekta ID:WOOD SEE/D/0227/1.2/X: perioda 1. 10. 2012 - 31. 12. 2014: clustering knowledge, innovation and design in the SEE WOOD sector. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Jožica Gričar in Špela Jagodic in Nataša Milenković in Polona Vukovič (2015) Peto vmesno poročilo projekta ID:WOOD SEE/D/0227/1.2/X: perioda 1. 7. 2014 - 31. 12. 2014: clustering knowledge, innovation and design in the SEE WOOD sector. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Peter Prislan in Katarina Čufar in Jožica Gričar in Martin De Luis in Gerald Koch in Uwe Schmitt (2014) Wood and phloem formation in beech (Fagus sylvatica). TRACE - Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology : volume 8 : proceedings of the Dendrosymposium 2009. April 16th-19th, 2009 in Otočec, Slovenia, 12 . str. 126-130. ISSN 1610-0956

Dominika Gornik Bučar in Peter Prislan in Erhard Pretterhofer in Višnja Jurnjak in Peter Sattler in Mitja Piškur in Jožica Gričar (2014) Stanje primarne lesnopredelovalne industrije v Jugovzhodni Evropi. Drugo. Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Jožica Gričar in Špela Jagodic in Bogoslav Šefc in Jelena Trajković in Klemen Eler (2014) Can the structure of dormant cambium and the widths of phloem and xylem increments be used as indicators for tree vitality?. European Journal of Forest Research, 133 (3). str. 551-562. ISSN 1612-4669

Peter Prislan in Katarina Čufar in Gerald Koch in Uwe Schmitt in Jožica Gričar (2013) Review of cellular and subcellular changes in the cambium. IAWA Journal, 34 (4). str. 391-407. ISSN 0928-1541

Jožica Gričar in Martin de Luis in Polona Hafner in Tom Levanič (2013) Anatomical characteristics and hydrologic signals in tree-rings of oaks (Quercus robur L.). Trees, 27 (6). str. 1669-1680. ISSN 0931-1890

Jožica Gričar (2013) Vpliv klimatskih sprememb na trajnost, stabilnost, biodiverziteto sestojev bukve in črnega bora na Balkanu ezaključno poročilo raziskovalnega projketa ARRS-RPROJ-ZP-2013-256. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije.

Peter Prislan in Gerald Koch in Uwe Schmitt in Jožica Gričar in Katarina Čufar (2012) Cellular and topochemical characteristics of secondary changes in bark tissues of beech (Fagus sylvatica). Holzforschung: International Journal of the Biology, Chemistry, Physics and Technology of Wood, 66 (1). str. 131-138. ISSN 0018-3830

Peter Prislan in Uwe Schmitt in Gerald Koch in Jožica Gričar in Katarina Čufar (2011) Seasonal ultrastructural changes in the cambial zone of beech (Fagus sylvatica) grown at two different altitudes. IAWA Journal, 32 (4). str. 443-459. ISSN 0928-1541

Manuela Romagnoli in Martina Cherubini in Jožica Gričar in Peter Prislan in Stefano Spina in Katarina Čufar (2011) Main phases of wood formation in chestnut (Castanea sativa) in Central Italy: comparison of seasons 2008 and 2009. Drvna Industrija, 62 (4). str. 269-275. ISSN 0012-6772

Peter Prislan in Martin Zupančič in Luka Krže in Jožica Gričar in Katarina Čufar (2010) Nastajanje lesa pri bukvah z dveh rastič na različnih nadmorskih višinah. Les=Wood: revija o lesu in pohištvu, 62 (5). str. 164-170. ISSN 0024-1067

Jožica Gričar (2009) Uporaba nadzorovanih poskusov za raziskave debelinske rasti dreves. Zbornik gozdarstva in lesarstva (89). str. 25-32. ISSN 0351-3114

Jožica Gričar in Peter Prislan in Gerald Koch in Katarina Čufar (2009) Nastanek lesa pri beli jelki (Abies Alba Mill.) in navadni bukvi (Fagus sylvatica L.) - diferenciacija terminalnih celic v ksilemski braniki. Trajnostna raba lesa v kontekstu sonaravnega gospodarjenja z gozdovi . str. 61-67. ISSN 0353-6025

Jožica Gričar in Luka Krže in Katarina Čufar (2009) Number of cells in xylem, phloem and dormant cambium in Silver fir (Abies alba), in trees of different vitality. IAWA Journal, 30 (2). str. 121-133. ISSN 0928-1541

Peter Prislan in Gerald Koch in Katarina Čufar in Jožica Gričar in Uwe Schmitt (2009) Topochemical investigations of cell walls in developing xylem of beech (Fagus sylvatica L.). Holzforschung : International Journal of the Biology, Chemistry, Physics and Technology of Wood, 63 (4). str. 482-490. ISSN 0018-3830

Jožica Gričar (2008) Dinamika ksilogeneze pri gradnu v letu 2007. Zbornik gozdarstva in lesarstva (86). str. 45-50. ISSN 0351-3114

Katarina Čufar in Jožica Gričar in Martin Zupančič in Gerald Koch in Uwe Schmitt (2008) Anatomy, cell wall structure and topochemistry of water-logged archaeological wood aged 5,200 and 4,500 years. IAWA Journal, 29 (1). str. 55-68. ISSN 0928-1541

Katarina Čufar in Peter Prislan in Jožica Gričar (2008) Cambial activity and wood formation in beech (Fagus sylvatica) during the 2006 growth season. Wood Research (53). str. 1-11. ISSN 1336-4561

Peter Prislan in Jožica Gričar in Gerald Koch in Uwe Schmitt in Katarina Čufar (2008) Mikroskopske tehnike za študij nastanka lesa pri bukvi. Zbornik gozdarstva in lesarstva (87). str. 113-122. ISSN 0351-3114

Jožica Gričar in Katarina Čufar (2008) Seasonal dynamics of phloem formation in Silver fir and Norway spruce as affected by drought. Russian journal of plant physiology, 55 (4). str. 538-543. ISSN 1021-4437

Luka Krže in Jožica Gričar in Katarina Čufar (2007) Razmerje med ksilemskim in floemskim prirastkom pri jelki (Abies alba Mill.). Zbornik gozdarstva in lesarstva (84). str. 3-10. ISSN 0351-3114

Martin de Luis in Jožica Gričar in Katarina Čufar in Jose Raventos Bonvehi (2007) Seasonal dynamics of wood formation in Pinus halepensis from dry and semi-arid ecosystems in Spain. IAWA Journal, 28 (4). str. 389-404. ISSN 0928-1541

Jožica Gričar in Martin Zupančič in Katarina Čufar in Primož Oven (2007) Wood formation in Norway spruce studied by pinning technique and intact tissue sampling method. Wood Research, 52 (2). str. 1-9. ISSN 1336-4561

Tom Levanič in Risto Jalkanen in Jožica Gričar in M Gagen in Primož Oven (2006) Use of different growth paramaters of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) to study tree response to climate. Zbornik gozdarstva in lesarstva (80). str. 97-109. ISSN 0351-3114

Jožica Gričar in Primož Oven in Katarina Čufar (2006) Metode za raziskave sezonske dinamike kambijeve aktivnosti. Les=Wood: revija o lesu in pohištvu, 58 (9). str. 272-277. ISSN 0024-1067

Jožica Gričar in Primož Oven in Katarina Čufar (2006) Vpliv eksogenih in endogenih dejavnikov na ksilogenezo. Les=Wood: revija o lesu in pohištvu, 58 (5). str. 152-157. ISSN 0024-1067

Jožica Gričar in Primož Oven in Katarina Čufar (2005) Sezonska dinamika ksilogeneze in floemogeneze pri navadni jelki (Abies alba Mill.). Zbornik gozdarstva in lesarstva (78). str. 57-68. ISSN 0351-3114

Jožica Gričar in Primož Oven in Katarina Čufar (2005) Modela nastanka ligninskega polimera. Les=Wood: revija o lesu in pohištvu, 57 (7/8). str. 228-233. ISSN 0024-1067

Jožica Gričar in Katarina Čufar (2004) Uporaba transmisijske elektronske mikroskopije ter uv-mikrospektrofotometrije za določanje lignina v celični steni iglavcev. Zbornik gozdarstva in lesarstva (73). str. 89-104. ISSN 0351-3114

Jožica Gričar in Martin Zupančič in Katarina Čufar in Primož Oven (2004) Odziv kambija navadne smreke (Picea abies) na ogrevanje in hlajenje debla. Zbornik gozdarstva in lesarstva (75). str. 135-146. ISSN 0351-3114

Jožica Gričar in Katarina Čufar (2004) Bradavičasti sloj. Les=Wood: revija o lesu in pohištvu, 56 (9). str. 274-277. ISSN 0024-1067

Jožica Gričar in Katarina Čufar (2004) Nastajanje sekundarne celične stene in lignifikacija traheid kasnega lesa ob kambiju pri navadni jelki (Abies alba) v dormantnem obdobju. Znanstveno delo podiplomskih študentov v Sloveniji . str. 137-143.

Jožica Gričar in Aleš Straže in Katarina Čufar (2003) Diferenciacija zadnjih nastalih traheid v lesu jelk (Abies alba) z različno produktivnim kambijem. Zbornik gozdarstva in lesarstva (70). str. 87-100. ISSN 0351-3114

Jožica Gričar in Katarina Čufar in Uwe Schmitt (2003) Diferenciacija terminalnih traheid kasnega lesa pri navadni jelki v dormantnem obdobju. Les=Wood: revija o lesu in pohištvu, 55 (12). str. 412-415. ISSN 0024-1067

Uwe Schmitt in Claudia Grünwald in Jožica Gričar in Gerald Koch in Katarina Čufar (2003) Wall structure of terminal latewood tracheids of healty and declining silver fir trees in the dinaric region, Slovenia. IAWA Journal, 24 (1). str. 41-51. ISSN 0928-1541

Tanja Mrak in Jožica Gričar in Peter Železnik in Hojka Kraigher Anatomical-morphological identification of fine roots of the common European tree species. V: The 1st Annual Meeting of COST Action FP1305 Biolink, 5.-6.11.2014, Reading, UK.

Tanja Mrak in Peter Železnik in Jožica Gričar in Hojka Kraigher Towards fine root identification key of common tree species. V: 6 th Slovenian Symposium on Plant Biology with international participation, 11.-12.9.2014, Hoče, Slovenia.

SHIFT + A