na glavno vsebino
prof. dr. Hojka Kraigher

Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko

prof. dr. Hojka Kraigher

FUNKCIJEvodja Oddelka za gozdno fiziologijo in genetiko, vodja Raziskovalne skupine Gozdna biologija, ekologija in tehnologija

Življenjepis

Prof . dr. Hojka Kraigher , uni.dipl.biol. (1983) , uni.dipl.gozd.inž. (1985) , mag.bio. (1991), dr.kmet.zn. (1994). Poročena, dva sinova.
Izr. prof za botaniko na Univerzi v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (BF), nosilka serije predavanj z naslovi: Gozdna mikoriza (dodiplomski študij BF), Fiziologija gozdnega drevja in interakcije v gozdnih tleh (doktorsku študij bioznanosti BF in interdisciplinarni študij Varstvo okolja), dvoje serij predavanj na višjih šolah: Ohranitvena biologija in ekologija, Uvod v ekologijo
Znanstvena svetnica na Gozdarskem inštitutu Slovenije, kjer je vodja Oddelka za gozdno fiziologijo in genetiko, vodja Raziskovalne skupine Gozdna biologija, ekologija in tehnologija.
ZNANSTVENA PODROČJA:
• Fiziologija in ekologija gozdne mikorize;
• Rast in razvoj gozdnega drevja – fiziologija in shranjevanje semena in kalitve;
• Vloga biotske raznolikosti v gozdnih tleh in obrata drobnih korenin in mikoriznega micelija pri procesih in dinamiki ogljika v gozdnih tleh in mikorizosferi;
• Mikobioindikacija stresa v gozdnih tleh;
• Ohranjanje gozdnih genskih virov.
ZNANSTVENO DELOVANJE V TUJINI:
1987 Univerza v Londonu, Wye College, UK ( 3M ), 1988 Univerza v Liverpoolu, Oddelek za botaniko, UK ( 3M )
1988 Univerza v Cambridgeu, Oddelek za rastlinske znanosti, UK ( 7M )
1991 in 1993 LMU München, Inst. za sistematično botaniko, D ( 4 x 0,5 m ) ,
1991-1994 Univerza v Cambridgeu , Oddelek za rastlinske znanosti, UK ( 4x3M )
1996 Palacky Univerza, Olomouc, CR ( 0,5 M )
2002 Real Jardin Botanico, Madrid, Španija ( 0,5 M )
2012 Oddelek za gozdarstvo, Univerza v Helsinkih , Finska (1 M ) ,
2013 ZALF Leibniz Zentrum, Müncheberg , Nemčija ( 0,5 M ) .
MENTORSTVO: 5x dr, 2x somentor dr , 1x mag, 1x somentor mag , več dipl. nalog
STROKOVNA SVETOVANJA IN EKSPERTNI SISTEMI:
Agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS):
2003-2006: Nacionalni koordinator za področje gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo
2011-2013: predsednica Znanstvenega sveta biotehniških ved
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP):
1996 - 2000: Komisija za slovensko gensko bankn;
1998 - 2003: Komisija za pripravo zakona o gozdnem reprodukcijskem materialu, predpisov in standardov ( FRM 1998-2001 predsednica) .
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) :
1996 - 2000: Komisija za pripravo nacionalne strategije za ohranjanje biotske raznovrstnosti - koordinator delovne skupine za gozdne genske vire , član DS za glive in mikorizo in delovne skupine za gozdna tla.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) :
2013: Komisija za uskladitev z novimi predpisi EU o rastlinskem reprodukcijskem materialu, zdravju rastlin ter zahtevah za uradni nadzor pooblaščenih organov in laboratorijev
OVSE: 2003 (FRM , Srbija) .
TAIEX: 2010 (FRM, Hrvaška) , 2011 (FRM, Makedonija) ,
OP EU: 2006-2012 : ocenjevanje različnih EU projektov okvirnega programa, v obdobju 2010-2011: Ocena učinkov projektov s področja gozdarstva v KBBE v 5. , 6. , 7. OP EU
SCIENCE EUROPE:
2013 dalje: članica Odbora za vede o življenju, okolju in zemlji (LEGS Committee)
Nominacije:
2012: Svetovalka Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU)
Organizacija mednarodnih srečanjih:
TEMPUS 1995, COST E6 1999, EUFORGEN 2000, 2007, COST FP 0803 2010 .
VODJA MEDNARODNIH IN BILATERALNIH PROJEKTOV:
TEMPUS_M_JEP04667 ( 1992-1995 - organizator projekta );
EUFORGEN (nacionalni koordinator 1997-2014),
COST akcije - nacionalni koordinator: E6 , 631, E38 , FP0803 , FP0903;
Projekti EU:
BIOD'IBERIA Projekt A9 ( 2002) ;
QLRK1 - CT99 - 1349 NAT- MAN 5. OP EU (2000-2003), partner projekta (50 % = 107.000 € za GIS) ;
EVK2 - 2001-00343 CASIROZ 5OPEU (2002-2006), partner projekta (50 % = 160.000 € za GIS) ;
EUFGIS 009 AGRI GEN RES 870/2004 (2007-2010), vodilni partner projekta SFI (50 % = 86.000 € za GIS) ;
7OP INFRASTRUKTURNI PROGRAM: koordinator projekta EUFORINNO ( REGPOT številka 315982; 2.910.724,93 € za GIS , 01.10.2012 - 2016/03/31 )
Generalni direktorat za kmetijstvo EC:
LIFE+ EU Environmental Funds: koordinator projekta LIFEGENMON: LIFE for FOREST GENETIC MONITORING SYSTEM  (LIFE13 ENV/SI/000148; 5.484.162 €; 2.734.952 € from EU; in total 2.048.538 € for SFI; 6 partners from Slovenia, Greece and Germany; 01.07.2014 – 30.06.2020)
Bilateralni projekti:
1991 - 1994 ALIS LINK , Cambridge Velika Britanija;
1998 - 1999 PROTEUS , INRA , Fr;
2001 - 2004 Molekularna ekologija ektomikorize , Real Jardin Botanico, Španija;
2005 - 2006 FRANGUSAVA , Srbija;
2006 - 2007 FRANGUSAVA , Hrvaška;
2008 - 2009 Raznolikost vrst ektomikorize pri topolih ( Populus sp.), Srbija;
2008 - 2009 Ektomikoriza in rast drobnih korenin lesnih vrst na zgornji gozdni meji, Bosna in Hercegovina;
2012 - 2013 Obrat drobnih korenin in mikoriznega micelija ter vloga v dinamiki ogljika v okviru podnebnih sprememb, Finska ; BI-FI/12-13-011
VODSTVO nacionalnih programov , projektov in nalog (med njimi trajne naloge v okviru javne gozdarske služve cca 90.000 € letno): http://www.sicris.si/search/rsr.aspx?opt=3&lang=slv&id=6014 
OBJAVE
PUBLICATIONS: SciVie http://eprints.gozdis.si/view/people/Kraigher=3AHojka=3A=3A.html in
Lista COBISS / SICRIS  (2009 – 2014): http://izumbib.izum.si/bibliografije/A20140501172949-07127.html  .
Seznam nedavnih projektov, katere vodi HK:
L4 -2265 ( 01.05.2009 - 30.04.2012 ) Podnebne spremembe in vplivi antropogenih motenj na primarno proizvodnjo v gozdnih tleh
L4- 4318 ( 01.07.2011 - 30.06.2014 ) Dinamika ogljika v gozdnih tleh in mikorizosferi
V4- 1140 ( 1.10.2011 - 30.9.2014): Določitev ukrepov za genetsko varstvo gozdov

Prosto dostopne objave v Repozitoriju Sci Vie

Marjana Westergren in Hojka Kraigher (2017) Predstavitev strokovnih osnov za pripravo dopolnitev in sprememb Pravilnika o določitvi provenienčnih območij (Ur. l. RS 72/2003, 58/2012): ekspertiza. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Tanja Mrak in Katja Kühdorf in Tine Grebenc in Ines Štraus in Babette Münzenberger in Hojka Kraigher (2016) Scleroderma areolatum ectomycorrhiza on Fagus sylvatica L.. Mycorrhiza . ISSN 0940-6360

Vesna Kolar Planinšič in Tony Grayling in Helena Grčman in Mitja Brilly in Aleksander Marinšek in Marjana Westergren in Barbara Novosel in Ivan Eržen in Tadej Strehovec in Hojka Kraigher (2016) Metodologije ocen vplivov tveganja: posvet Sveta za varovanje okolja SAZU z mednarodno udeležbo, Ljubljana, 14. 1. 2016: zbornik razširjenih povzetkov. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Hojka Kraigher in Miha Humar in Igor Emri in Sylwia A. Nasilowska in Mariusz Kacprzak in Jan Kotlarz in Alicja Rynkiewicz in Marko Bajc in Jernej Brezovar in Domen Finžgar in Andraž Kladnik in Rok Capuder in Jaka Levanič in Ida Poljanšek in Primož Oven in M. Sežun in M. Mešl in J. Zule in G. Lavric in A. Gregori in Anna Mazur in Tanja Mrak in Jožica Gričar in Peter Železnik in Saša Zavadlav in Grega E. Voglar in Polona Hafner in Mitja Ferlan in Tom Levanič in Ajda Pogorelčnik in Boštjan Lesar in Nejc Thaler in Matej Lesar in Davor Kržišnik in Aleš Ugovšek in Barbara Šubic in Gregor Rep in Jure Žigon in Milan Šernek in Guido Hora in Sergej Medved in Vladimir Jambreković (2016) Ideja, invencija, inovacija v gozdarstvu, lesarstvu in papirništvu: Zbornik povzetkov znanstvenega srečanja Gozd in les, Ljubljana, 12. maj 2016. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Nikolaj Torelli in Jošt Jakša in Tom Levanič in Robert Brus in Lado Kutnar in Nikica Ogris in Dušan Jurc in Damjan Oražem in Marjana Westergren in Hojka Kraigher in Gregor Božič in Janez Krč in Miha Humar (2016) Sistemski problemi obnove gozdov: povzetki referatov 3. znanstvenega srečanja Gozd in les, Ljubljana, 24. novembra 2016. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Giorgio Matteucci in Bruno De Cinti in Andrej Verlič in Janez Pirnat in Primož Oven in Ida Poljanšek in Viljem Vek in Milan Kobal in Janja Zule in Mija Sežun in Domen Finžgar in Marjana Westergren in Hojka Kraigher in Marina Katanić in Saša Orlović in Tine Grebenc in Bratislav Matović in Marko Bajc in Martina Lavrič in Mitja Ferlan in Klemen Eler in Dominik Vodnik in Gal Fidej in Andrej Rozman in Thomas A. Nagel in Igor Dakskobler in Jurij Diaci in Daniel Žlindra in Urša Vilhar in Katarina Čufar in Peter Prislan in Maks Merela in Luka Krže in Jožica Gričar in Boštjan Hribernik in Igor Potočnik in Davor Kržišnik in Boštjan Lesar in Miha Humar in Nejc Thaler in Mojca Žlahtič in Aleš Ugovšek in Milan Šernek in Boštjan Mali in Laura Žižek Kulovec in Primož Simončič (2015) Monitoring v gozdarstvu, lesarstvu in papirništvu: zbornik povzetkov znanstvenega srečanja Gozd in les, [Ljubljana, 19. maj 2015]. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Hojka Kraigher in Tine Grebenc (2015) EUFORIA : European forest research and innovation area : programme and book of abstracts. V: Euforia: The Final EUFORINNO Conference, 31st August - 4th September 2015, Rogla, Slovenia.

Marjana Westergren in Gregor Božič in Andreja Ferreira in Hojka Kraigher (2015) Insignificant effect of management using irregular shelterwood system on the genetic diversity of European beech (Fagus sylvatica L.): A case study of managed stand and old growth forest in Slovenia. Forest Ecology and Management, 335 . str. 51-59. ISSN 03781127

Mitja Zupančič in Hojka Kraigher in Niko Torelli in Tomaž Hartman in Miha Humar in Maja Peteh in Primož Simončič in Damjan Oražem in Janez Krč in Igor Milavec (2015) Gozd in les: Slovenski gozd za Slovenijo. Znanstvena knjiga. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, četrti razred za naravoslovne vede , Ljubljana.

Andrej Kobler in Klaus Borger in Zoran Grecs in Aleksander Marinšek in Dušan Roženbergar in Thomas A. Nagel in Matjaž Čater in Marjana Westergren in Gregor Božič in Hojka Kraigher in Klemen Jerina in Robert Brus in Jurij Diaci in Gal Fidej in Andrej Rozman in Igor Dakskobler in Aleš Straže in Željko Gorišek in Maks Merela in Luka Krže in Katarina Čufar in Nike Krajnc in Andrej Breznikar (2015) Pogled na žled: delavnica o Gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih ukrepih po ujmah večjih razsežnosti zbornik povzetkov. Strokovna knjiga. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana. (V tisku - Author's post-print)

Gregor Božič in Matjaž Čater in Mitja Ferlan in Maarten De Groot in Tine Hauptman in Domen Finžgar in Katarina Flajšman in Anže Japelj in Dušan Jurc in Marko Kovač in Hojka Kraigher in Lado Kutnar in Tom Levanič in Aleksander Marinšek in Nikica Ogris in Matej Rupel in Primož Simončič in Iztok Sinjur in Mitja Skudnik in Andrej Verlič in Urša Vilhar in Saša Vochl in Marjana Westergren in Daniel Žlindra (2015) 30 let spremljanja stanja gozdov v Sloveniji. Strokovna knjiga. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Peter Železnik in Urša Vilhar in Mike Starr in Maarten De Groot in Hojka Kraigher (2015) Fine root dynamics in Slovenian beech forests in relation to soil temperature and water availability. Trees . ISSN 1432-2285

Irena Rebov in Maja Peteh in Tina Drolc in Žiga Lipar in Tom Levanič in Hojka Kraigher (2015) Multi-institutional repository SciVie. NEDOLOČENO. (Neobjavljeno)

Irena Rebov in Maja Peteh in Hojka Kraigher in Gregor Vidmar (2015) Digitalizacija strokovnih del s področja gozdarstva in zagotavljanje njihove dostopnosti preko večinstitucionalnega repozitorija SciVie. NEDOLOČENO, Ljubljana.

Peter Železnik in Tina Drolc in Maja Peteh in Tom Levanič in Hojka Kraigher (2015) The publishing centre Silva Slovenica and monograph series Studia Forestalia Slovenica. V: International Workshop on Forest Science Publishing, 15-16 October 2015, Helsinki, Finland .

Maja Peteh in Irena Rebov in Tina Drolc in Žiga Lipar in Tom Levanič in Hojka Kraigher (2015) SciVie – Sciences de la Vie from the past and for the future. V: International Workshop on Forest Science Publishing, 15-16 October 2015, Helsinki, Finland.

Tine Grebenc in Maja Peteh in Tom Levanič in Hojka Kraigher (2015) Acta silvae et ligni. V: International Workshop on Forest Science Publishing, 15-16 October 2015, Helsinki, Finland.

Dirk Inzé in Ruedi Aebersold in Lucia Banci in Cedric Blanpain in Janusz Bujnicki in Carlo Calfapietra in Stanislav Dusko Ehrlich in Wilhelm Henrich in Hojka Kraigher in Kai Lindström in Peter Liss in Franz Makeschin in Ülo Niinemets in Rinus Wortel (2014) Life, Environmental and Geo Sciences Committee Opinion Paper: The Importance of International Collaboration for Fostering Frontier Research. Science Europe, Brussels.

Marjana Westergren in Gregor Božič in Andreja Ferreira in Hojka Kraigher (2014) Vpliv gospodarjenja na genetsko pestrost bukve. V: Delavnica ob zaključku projekta CRP V4-1140: določitev ukrepov za genetsko varstvo gozdov, 25. 9. 2014, Gozdarski inštitut Slovenije.

Gabrielle I. Deckmyn in A. Mayer in M.M. Smits in A. Ekblad in Tine Grebenc in A. Komarov in Hojka Kraigher (2014) Simulating ectomycorrhizal fungi and their role in carbon and nitrogen cyclingin forest ecosystems. Canadian Journal of Forest Research (6). str. 535-553. ISSN 0045-5067

Hojka Kraigher in Miha Humar (2014) Pametna specializacija v gozdarstvu, lesarstvu in papirništvu [Elektronski vir] : zbornik predavanj ob znanstvenem srečanju Gozd in les. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Tanja Mrak in Hojka Kraigher (2014) Laserska mikrodisekcija - most med mikroskopijo in molekularnimi ter fizikalno - kemijskimi metodami. Pametna specializacija v gozdarstvu, lesarstvu in papirništvu : zbornik povzetkov znanstvenega srečanja Gozd in les . str. 23-24. ISSN 0353-6025

Ines Štraus in Hojka Kraigher (2014) Raziskave obrata izvenkoreninskega micelija v gozdnih tleh. Pametna specializacija v gozdarstvu, lesarstvu in papirništvu : zbornik povzetkov znanstvenega srečanja Gozd in les . str. 21-22. ISSN 0353-6025

Peter Železnik in Mitja Ferlan in Hojka Kraigher (2014) Razvoj naprave za izolacijo minirizotronov in merjenje teparaturnih profilov v njih. Pametna specializacija v gozdarstvu, lesarstvu in papirništvu : zbornik povzetkov znanstvenega srečanja Gozd in les . str. 19-20. ISSN 0353-6025

Domen Finžgar in Matej Rupel in Miha Humar in Hojka Kraigher (2014) Ugotavljanje gostote in vsebnosti vlage v velikih lesenih ostankih bukve (Fagus sylvatica L.) iz pragozdnega rezervata Rajhenavski Rog. Acta Silvae et Ligni (103). str. 35-46. ISSN 2335-3112

Milan Kobal in Klemen Eler in Primož Simončič in Hojka Kraigher (2014) Ocena sprememb organske snovi v tleh na ploskvi Brdo glede na različne scenarije podnebnih sprememb z uporabo modela Yasso07. Acta Silvae et Ligni (103). str. 21-34. ISSN 2335-3112

Hojka Kraigher in Gregor Božič in Andrej Verlič (2014) Seznam gozdnih semenskih objektov – stanje na dan 1. 1. 2014. NEDOLOČENO, Ljubljana.

Marjana Westergren in Gregor Božič in Hojka Kraigher (2014) Distribution of neutral nuclear genetic diversity of European beech in two managed stands and secondary virgin forest reserve: a case study. V: Book of abstracts - Genetic resources for food and agriculture in a changing climate. NordGen, str. 74-75.

Gregor Božič in Marjana Westergren in Domen Finžgar in Ivan Kreft in Hojka Kraigher (2014) Ohranjanje gozdnih genskih virov, spoznavanje prilagoditveno pomembnih genskih znakov in pomen izvajanja genetskega monitoringa gozdov. V: 6. strokovni posvet s temo Drevesa, naše bogastvo, 15. 10. 2014, Celje.

Inzé Inzé in Lucia Banci in Cedric Blanpain in Janusz Bujnick in Carlo Calfapietra in Stanislav Dusko Ehrlich in Wilhelm Henrich in Hojka Kraigher in Kai Lindström in Peter Liss in Franz Makeschin in Ülo Niinemets in Rinus Wortel (2014) Integrated Research Tools and Strategies for Sustainable Management of Health, Food Security, Natural Resources, Ecosystems, Biodiversity and Climate Change. Science Europe, Brussels.

H. Wallander, in Hojka Kraigher (2014) Članek v reviji Soil Biology & Biochemistry (prva revija s področja Soil science). Odlični v znanosti 2013 . str. 40. ISSN 2385-8982

Hojka Kraigher (2014) Predgovor = Foreword. V: Pragozd: pranarava Kočevske = Virgin forest : Kočevje primeval nature. Silva Slovenica, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, četrti razred za naravoslovne vede, Ljubljana, str. 2-3. ISBN 978-961-6425-78-0

Ines Štraus in Tanja Mrak in Mitja Ferlan in Peter Železnik in Hojka Kraigher (2014) Influence of soil temperature on growth traits of European beech seedlings. Canadian Journal of Forest Research . str. 1-6. ISSN 0045-5067

Silvio Schueler in Wolfgang Falk in Jarkko Koskela in François Lefèvre in Michele Bozzano in Jason Hubert in Hojka Kraigher in Roman Longauer in Ditte C. Olrik (2014) Vulnerability of dynamic genetic conservation units of forest trees in Europe to climate change. Global Change Biology, 20 (5). str. 1498-1511. ISSN 13541013

Marina Katanić in Elena Paoletti in Saša Orlović in Tine Grebenc in Hojka Kraigher (2014) Mycorrhizal status of an ozone-sensitive poplar clone treated with the antiozonant ethylene diurea. European Journal of Forest Research, 133 (4). str. 735-743. ISSN 1612-4669

Marjana Westergren in Gregor Božič in Andrej Verlič in Hojka Kraigher (2014) Ukrepi za zagotavljanje genskega varstva gozdov, identificiranih v okviru ciljnega raziskovalnega projekta V4-1140. Tehnično poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

A. Ekblad in H. Wallander in D.L. Godbold in C. Cruz in D. Johnson in P. Baldrian in R.G. Björk in D. Epron in B. Kieliszewska-Rokicka in R. Kjøller in Hojka Kraigher in E. Matzner in J. Neumann in C. Plassard (2013) The production and turnover of extramatrical mycelium of ectomycorrhizal fungi in forest soils: role in carbon cycling. Plant Soil (1/2). str. 1-27. ISSN 0032-079X

Hojka Kraigher in Marko Bajc in Tine Grebenc (2013) Mycorrhizosphere Complexity. V: Climate Change, Air Pollution and Global Challenges - Understanding and Perspectives from Forest Research. Developments in environmental science, 13 (13). Elevier, str. 151-177. ISBN 978-0-08-098349-3

Hojka Kraigher (2013) EUFORINNO [Elektronski vir] : European Forest Research and Innovation. Global Scientia (3). str. 74-75. ISSN Y507-3774

Hojka Kraigher (2013) Rising research potential for studying climate change and biodiversity in forestrs. Global Scientia (3). str. 70-73. ISSN Y507-3774

Sergei Põlme in Mohammad Bahram in Takashi Yamanaka in Kazuhide Nara in Yu Cheng Dai in Tine Grebenc in Hojka Kraigher in Mika Toivonen in Pi-Han Wang in Yosuke Matsuda in Triin Naadel in Peter G. Kennedy in Urmas Kõljalg in Leho Tedersoo (2013) Biogeography of ectomycorrhizal fungi associated with alders (Alnusspp.) in relation to biotic and abiotic variables at the global scale. New Phytologist, 198 (4). str. 1239-1249. ISSN 0028646X

Francois Lefevre in Jarkko Koskela in Jason Hubert in Hojka Kraigher in Roman Longauer in Ditte C. Olrik in Silvio Schuler in Michelle Bozzano in Paraskevi Alizoti in Remigijus Bakys in Cathleen Baldwin in Dalibor Ballian in Sanna Black-Samuelsson in Dagmar Bednarova in Sandor Bordacd in Eric Collin in Bart De Cuyper in Sven M. G. De Vries in Throstur Eysteinsson in Josef Frydl in Michela Haverkamp in Mladen Ivanković in Heino Konrad in Czeslaw Koziol in Tiit Maaten in Eduardo Notivol Paino in Hikmet Ozout in Ivanova Denitsa Pandeva in Gheorge Parnuta in Andrej Pilipovič in Dragos Postolache in Cathal Ryan in Arne Steffenren in Maria Carolina Varela in Federico Vessella in Roman T. Volosyanchuk in Marjana Westergren in Frank Wolter in Leena Yrjana in Inga Zarida (2013) Dynamic Conservation of Forest Genetic Resources in 33 European Countries. Conservation Biology, 27 (2). str. 373-384. ISSN 0888-8892

Jarkko Koskela in François Lefèvre in Silvio Schueler in Hojka Kraigher in Ditte C. Olrik in Jason Hubert in Roman Longauer in Michele Bozzano in Leena Yrjänä in Paraskevi Alizoti in Peter Rotach in Lorenzo Vietto in Sándor Bordács in Tor Myking in Thröstur Eysteinsson in Oudara Souvannavong in Bruno Fady in Bart De Cuyper in Berthold Heinze in Georg von Wühlisch in Alexis Ducousso in Bjerne Ditlevsen (2013) Translating conservation genetics into management: Pan-European minimum requirements for dynamic conservation units of forest tree genetic diversity. Biological Conservation, 157 . str. 39-49. ISSN 0006-3207

Marjana Westergren in Hojka Kraigher (2012) Molekbase : uporabniku prijazen sistem za hranitev, izbiro in pretvorbo molekulskih podatkov v populacijski genetiki. Folia biologica et geologica (1/2). str. 79-82. ISSN 1855-7996

Marjana Westergren in Kristjan Jarni in Robert Brus in Hojka Kraigher (2012) Implications for the use of forest reproductive material of common ash (Fraxinus excelsior L .) in Slovenia based on the analysis of nuclear microsatellites. Šumarski list (5/6). str. 263-271. ISSN 0373-1332

Dalibor Ballian in Faruk Bogunić in Muhamed Bajrić in Davorin Kajba in Hojka Kraigher in Monika Konnert (2012) The genetic population study of Balkan Silver Fir (Abies alba Mill.). Periodicum biologorum : an interdisciplinary international journal of the Societas Scientarium Naturalium Croatica established 1885 (114). str. 55-65. ISSN 0031-5362

Peter Železnik in Daniela Stojanova in Hojka Kraigher (2011) Organiziranje podatkov o drobnih koreninah, dobljenih iz minirizotronov in vrastnih mrežic (kako ustvariti operativno podatkovno bazo z uporabo MS Accessa). Zbornik gozdarstva in lesarstva (95). str. 37-44. ISSN 0351-3114

Ines Štraus in Marko Bajc in Tine Grebenc in Boštjan Mali in Hojka Kraigher (2011) Tipi ektomikorize pri sadikah bukve (Fagus sylvatica L.) v rizotronih. Zbornik gozdarstva in lesarstva (95). str. 23-36. ISSN 0351-3114

Marko Bajc in Miran Čas in Dalibor Ballian in Saša Kunovac in Goran Zubić in Marijan Grubešić in Petar Zhelev in Ladislav Paule in Tine Grebenc in Hojka Kraigher (2011) Genetic differentiation of the Western Capercaillie highlights the importance of South-Eastern Europe for understanding the species phylogeography. PloS one . ISSN Y506-0087

Gabrielle Deckmyn in M. Campioli in B. Muys in Hojka Kraigher (2011) Simulating C cycles in forest soils: Including the active role of micro-organisms in the ANAFORE forest model. Ecological Modelling, 222 (12). str. 1972-1985. ISSN 0304-3800

Marko Bajc in Miran Čas in Tine Grebenc in Hojka Kraigher (2011) Genetic differentiation of the Western capercaillie highlights the importance of South-eastern Europe for understanding the species phylogeography [Elektronski vir]. Grouse news : newsletter of the Grouse Specialist Group (42). str. 33-36. ISSN Y503-2083

Kristjan Jarni in Marjana Westergren in Hojka Kraigher in Robert Brus (2011) Morphological variability of Fraxinus angustifolia Vahl in the north-western Balkans. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 80 (3). str. 245-252. ISSN 2083-9480

Marko Bajc in Miran Čas in Tine Grebenc in Hojka Kraigher (2011) Izbrani primeri genetskih analiz prostoživečih gozdnih živali v Sloveniji. Les : revija za lesno gospodarstvo (5). str. 197-202. ISSN 0024-1067

Samar Al Sayegh-Petkovšek in Gregor Božič in Hojka Kraigher in Tom Levanič in Boštjan Pokorny (2010) Fitoremediacija s kovinami onesnaženih tal z uporabo sadik dreves. Zbornik gozdarstva in lesarstva (92). str. 67-86. ISSN 0351-3114

R. Matyssek in G. Wieser in R. Ceulemans in H. Rennenberg in H. Pretzsch in K. Haberer in M. Löw in A.J. Nunn in H. Werner in P. Wipfler in Hojka Kraigher in Tine Grebenc (2010) Enhanced ozone strongly reduces carbon sink strength of adult beech (Fagus sylvatica) – Resume from the free-air fumigation study at Kranzberg Forest. Environmental Pollution, 158 (8). str. 2527-2532. ISSN 0269-7491

Gregor Božič in Lado Kutnar in Mihej Urbančič in Dušan Jurc in Andrej Kobler in Tine Grebenc in Hojka Kraigher (2010) Current state of European beech (Fagus sylvatica L.) gene pool in Slovenia. V: COST Action E52 - Genetic resources of beech in Europe - current state : implementing output of COST action E 52 project : evaluation of beech genetic resources for sustainable forestry. Communications Instituti Forestalis Bohemicae . Forestry and Game Management Research Institute, Jíloviště , str. 225-235. ISBN 978-80-7417-038-6

Tine Grebenc in Marko Bajc in Melita Hrenko in Barbara Štupar in Igor Dakskobler in Gregor Božič in Nataša Milenković in Hojka Kraigher in Žaklina Marjanović (2010) Improvement of truffle cultivation via novel quality control, soil analysis and inoculation methods : advanced inoculation methods, novel site selection tools and the establishmentof mycelial gene banks for economically important truffle specieswill improve truffle cultivation : Eureka: E! 3835-cultuber : final report. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Tine Grebenc in Hojka Kraigher (2009) Interakcije v mikorizosferi določajo dinamiko ogljika v ekosistemu bukovih gozdov. Zbornik gozdarstva in lesarstva (88). str. 11-19. ISSN 0351-3114

Miha Humar in Hojka Kraigher (2009) Trajnostna raba lesa v kontekstu sonaravnega gospodarjenja z gozdovi. Znanstvena knjiga. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Gaby Deckmyn in Boštjan Mali in Hojka Kraigher in Niko Torelli in Maarten Op de Beeck in Reinhart J. M. Ceulemans (2009) Using the process-based stand model ANAFORE including bayesian optimisation to predict wood quality and quantity and their uncertainty in Slovenian Beech. Silva Fennica (3). str. 523-533. ISSN 0037-5330

Mirko Medved in Hojka Kraigher in Dušan Jurc in Marko Kovač in Primož Simončič in Miran Čas in Špela Planinšek in Anže Japelj in Jaka Klun in Milan Kobal in Nike Krajnc in Lado Kutnar in Mitja Piškur in Tine Premrl in Robert Robek in Iztok Sinjur in Urša Vilhar (2008) Adaptation to climate change in forestry : questionnaire of European Forest Institute to collect information from EU member states. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Marjana Westergren in Hojka Kraigher (2006) Dodelava in shranjevanje bukovega žira : navodila za semenarsko prakso v Sloveniji. Tehnično poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Dušan Jurc in Nikica Ogris in Andrej Kobler in Lado Kutnar in Gregor Božič in Klemen Bergant in Primož Simončič in Urša Vilhar in Tom Levanič in Hojka Kraigher in Maja Jurc in Matjaž Čater in Gal Kušar in Andreja Ferreira in M. Westergren in Barbara Štupar in Iztok Sinjur in Lučka Kajfež-Bogataj in Zalika Črepinšek (2006) Vpliv klimatskih sprememb na gozdne ekosisteme : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP)"Konkurenčnost Slovenije 2001-2006". Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije.

Urša Vilhar in Igor Smolej in Tadeja Trošt Sedej in Lado Kutnar in Hojka Kraigher (2004) Pestrost tipov ektomikorize v smrekovem sestoju na Pokljuki. Zbornik gozdarstva in lesarstva (75). str. 71-85. ISSN 0351-3114

Marjana Pučko in Tine Grebenc in Gregor Božič in Robert Brus in Hojka Kraigher (2004) Identifikacija tipov ektomikorize na sadikah v bukovem provenienčnem poskusu. Zbornik gozdarstva in lesarstva (75). str. 87-104. ISSN 0351-3114

Tine Grebenc in Hojka Kraigher (2004) Molekularna analiza bioloških vzorcev: SOP FIGE MET 001: velja od 01.03.2004. Tehnično poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Gregor Božič in Monika Konnert in Mitja Zupančič in Hojka Kraigher in Ivan Kreft (2003) Genetska diferenciacija avtohtonih populacij smreke (Picea abies (L.) Karst.) v Sloveniji, ugotovljena z analizo izoencimov. Zbornik gozdarstva in lesarstva (71). str. 19-40. ISSN 0351-3114

Lado Kutnar in Mitja Zupančič in Dušan Robič in Nina Zupančič in Sašo Žitnik in Tone Kralj in Irena Tavčar in Mojca Dolinar in Ciril Zrnec in Hojka Kraigher (2002) Razmejitev provenienčnih območij gozdnih drevesnih vrst v Sloveniji na osnovi ekoloških regij. Zbornik gozdarstva in lesarstva (67). str. 73-117. ISSN 0351-3114

Hojka Kraigher in Dušan Jurc in Polona Kalan in Lado Kutnar in Tom Levanič in Matej Rupel in Igor Smolej (2002) Značilnosti odmrlih velikih lesnih ostankov bukve v dveh gozdnih rezervatih v južni Sloveniji. Zbornik gozdarstva in lesarstva (69). str. 91-134. ISSN 0351-3114

Hojka Kraigher (2002) Izdelava predloga provenienčnih območij za potrebe proizvodnje, prometa in uporabe gozdnega reprodukcijskega materiala v Sloveniji: elaborat. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije.

Lado Kutnar in Maja Jurc in Hojka Kraigher in Tom Levanič in Robert Mavsar in Primož Simončič in Igor Smolej (2001) Raziskave gozdnih ekosistemov na območju Mošenika pri Kočevski Reki : zbornik prispevkov. V: V. delavnica Javne gozdarske službe, Mošenik-Kočevska Reka, 9. oktober 2001.

Mojca Bogovič in Zoran Grecs in Hojka Kraigher (2001) Gozdno semenarstvo in drevesničarstvo : strokovni seminar : program in prispevki : nadaljevanje IV. delavnice Javne gozdarske službe, Kostanjevica na Krki, 11. oktober 2001. V: Gozdno semenarstvo in drevesničarstvo , Kostanjevica na Krki.

Zoran Grecs in Hojka Kraigher (2000) Gozdno semenarstvo in drevesničarstvo: od sestoja do sadike. V: IV. delavnica Javne gozdarske službe, Rogla, 26. - 27. september 2000, Rogla.

Sašo Žitnik in Hojka Kraigher (1999) Vloga fitinske kisline pri shranjevanju želoda gradna (Quercus petraea (Matt.) Liebl.). Zbornik gozdarstva in lesarstva (59). str. 55-87. ISSN 0351-3114

Hojka Kraigher in Gregor Božič in Matjaž Čater in Miran Čas in Dušan Jurc in Maja Jurc in Polona Kalan in Lado Kutnar in Tone Kralj in Robert Robek in Primož Simončič in Igor Smolej in Sašo Žitnik in Magda Špenko in Andrej Hren (1999) Raziskave gozdnih tal in rizosfere ter njihov vpliv na nekatere fiziološke parametre gozdnega drevja v izbranih gozdnih ekosistemih, sestojnih tipih in razvojnih stadijih gozda: elaborat. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Jože Velnar in Igor Smolej in Primož Simončič in Robert Mavsar in Polona Kalan in Lado Kutnar in Mihej Urbančič in Andrej Breznikar in Dušan Jurc in Maja Jurc in Matjaž Čater in Tom Levanič in Hojka Kraigher in Goetz Palfner in Franc Ferlin in Sašo Žitnik in Claudine Muller in Anton Lejko (1999) Raziskave nižinskih hrastovih gozdov : III. delavnica Javne gozdarske službe z mednarodno udeležbo : Murska Sobota, 12.-13.oktober 1999. V: Raziskave nižinskih hrastovih gozdov : III. delavnica Javne gozdarske službe z mednarodno udeležbo, Murska Sobota.

Samar Al Sayegh-Petkovšek in Hojka Kraigher (1998) Tipi ektomikorize, značilni za šest mesecev stare semenke smreke. Zbornik gozdarstva in lesarstva (57). str. 93-111. ISSN 0351-3114

Primož Simončič in Franc Ferlan in Marko Kovač in Hojka Kraigher in Živan Veselič in Dragan Matjašič in Sašo Golob in Maja Jurc in Lado Kutnar in Mirko Medved in Miran Čas in Gregor Božič in Andreja Ogulin-Iskra in Jošt Jakša (1998) National Questionnaire - Slovenia: Multi country report of forestry. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Franc Ferlin in Lado Kutnar in Zoran Grecs in Boštjan Košiček in Tomaž Prus in Hojka Kraigher in Igor Smolej (1998) Gozdna rastišča in razvoj sestojev na (Sežansko-Komenskem) Krasu. V: II. delavnica Javne gozdarske službe, Sežana-Lipica.

Hojka Kraigher (1997) Pregled dela in razvoj področja gozdne biologije. Znanje za gozd: zbornik ob 50. obletnici obstoja in delovanja Gozdarskega inštituta Slovenije . str. 277-296.

Hojka Kraigher (1997) Mikobioindikacija onesnaženosti dveh gozdnih rastišč. Zbornik gozdarstva in lesarstva (52). str. 279-322. ISSN 0351-3114

Boštjan Košir in Robert Robek in Mirko Medved in Hojka Kraigher in Primož Simončič in Polona Kalan in Borut Bitenc in Igor Potočnik in Tom Levanič in Franc Lobnik in Dietmar Matthies in Iwan Wästerlund (1997) Mnogonamenska raba in okolju prilagojeno dograjevanje omrežja gozdnih prometnic: zaključno poročilo o rezultatih opravljenega znanstveno-raziskovalnega dela na področju aplikativnega raziskovanja: Obseg - trajanje : 1995 - 1999. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič in Tomaž Prus in Polona Kalan in Hojka Kraigher in Robert Robek in Lado Kutnar in Igor Smolej in Zoran Grecs in Mihej Urbančič in Alenka Munda (1997) Gozdna tla - temeljna sestavina gozdnega ekosistema: posvetovanje: 25.- 26. september 1997, Poljče, Pokljuka, Ljubno. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije.

Hojka Kraigher (1996) Kakovostne kategorije gozdnega reprodukcijskega materiala, semenske plantaže in ukrepi za izbolšanje obroda. Zbornik gozdarstva in lesarstva (51). str. 199-215. ISSN 0351-3114

Hojka Kraigher (1996) Tipi ektomikorize - taksonomija, pomen in aplikacije. Zbornik gozdarstva in lesarstva (49). str. 33-66. ISSN 0351-3114

Hojka Kraigher in Franc Batič in Reinhard Agerer (1996) Types of ectomycorrhizae and mycobioindication of forest site pollution. Phyton: annales rei botanicae, 36 (3). str. 115-120. ISSN 0079-2047

Hojka Kraigher in David E. Hanke (1996) Cytokinins in Norway spruce seedlings and forest soil pollution. Phyton: annales rei botanicae, 36 (3). str. 57-60. ISSN 0079-2047

Alenka Munda in Dušan Jurc in Dušan Jurc in Andrej Piltaver in Milica Tortić in Stana Hočevar in Hojka Kraigher in L. Beauhen in D. Diminić (1995) Katalog gliv mikoteke in herbarija Gozdarskega inštituta Slovenije: poročilo. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije.

Maja Jurc in Franc Batič in Dušan Jurc in Hojka Kraigher in Igor Sirk in Tone Kralj (1994) Mikoteka in herbarij Gozdarskega inštituta Slovenije. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Maja Jurc in Hojka Kraigher in Alenka Munda (1994) Katalog živih glivnih kultur mikoteke in herbarija Gozdarskega inštituta Slovenije: poročilo. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije.

Hojka Kraigher (1990) Raziskave mikorize pri smreki v različno onesnaženih okoljih. Projektno poročilo. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Hojka Kraigher (1989) Raziskave mineralne prehrane pri smreki s posebnim ozirom na mikorizo in vplive onesnaženih padavin. Drugo. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo pri Biotehniški fakulteti , Ljubljana.

Hojka Kraigher (1986) Slovenska gozdarska terminologija. Zbornik gozdarstva in lesarstva (27). str. 5-36. ISSN 0351-3114

Marjan Zupančič in Dušan Mlinšek in Janko Kalan in Jana Lebez in Hojka Kraigher (1985) Korenine gozdnih dreves in njihov pomen v gozdnem ekosistemu: raziskovalna naloga. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije.

Tanja Mrak in Jožica Gričar in Peter Železnik in Hojka Kraigher Anatomical-morphological identification of fine roots of the common European tree species. V: The 1st Annual Meeting of COST Action FP1305 Biolink, 5.-6.11.2014, Reading, UK.

Tanja Mrak in Peter Železnik in Jožica Gričar in Hojka Kraigher Towards fine root identification key of common tree species. V: 6 th Slovenian Symposium on Plant Biology with international participation, 11.-12.9.2014, Hoče, Slovenia.

SHIFT + A