na glavno vsebino
dr. Gregor Božič

Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko

dr. Gregor Božič

Prosto dostopne objave v Repozitoriju Sci Vie

Nikolaj Torelli in Jošt Jakša in Tom Levanič in Robert Brus in Lado Kutnar in Nikica Ogris in Dušan Jurc in Damjan Oražem in Marjana Westergren in Hojka Kraigher in Gregor Božič in Janez Krč in Miha Humar (2016) Sistemski problemi obnove gozdov: povzetki referatov 3. znanstvenega srečanja Gozd in les, Ljubljana, 24. novembra 2016. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Marjana Westergren in Gregor Božič in Andreja Ferreira in Hojka Kraigher (2015) Insignificant effect of management using irregular shelterwood system on the genetic diversity of European beech (Fagus sylvatica L.): A case study of managed stand and old growth forest in Slovenia. Forest Ecology and Management, 335 . str. 51-59. ISSN 03781127

Katalin Bödi in Christian Doczekal in Philipp Novakovits in Richard Zweiler in Gregor Božič in Lilijana Grnjak in Blaž Sunko in Rok Sunko (2015) Bela knjiga. Smernice za pripravo čezmejne razvojne politike na področju obnovljih virov energije. Strokovna knjiga. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica, Güssing Energy Technologies , Ljubljana, Güssing.

Katalin Bödi in Christian Doczekal in Philipp Novakovits in Richard Zweiler in Gregor Božič in Lilijana Grnjak in Blaž Sunko in Rok Sunko (2015) White book. Richtlinien für die Vorbereitung der grenzübergreifenden Entwicklungspolitik auf dem Gebiet der erneuerbaren Energiequellen. Strokovna knjiga. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica, Güssing Energy Technologies , Ljubljana, Güssing.

Gregor Božič in Mitja Černela in Christian Doczekal in Mitja Ferlan in Andreja Ferreira in Melita Hrenko in Igor Köveš in Aleksander Marinšek in Matej Rupel in Mitja Skudnik in Rok Sunko in Richard Zweiler in Peter Železnik in Vlado Bratkovič (2015) Smernice za sonaravno vzgajanje in trajnostno gojenje avtohtonih hitrorastočih drevesnih vrst na projektnem območju kot obnovljivega vira za proizvodnjo energije. Strokovna knjiga. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica, Güssing Energy Technologies , Ljubljana, Güssing.

Gregor Božič in Vlado Bratkovič in Igor Köveš (2015) Strokovne osnove za osnovanje zunajgozdnih lesnih nasadov za proizvodnjo biomase. Strokovna knjiga. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica, Güssing Energy Technologies , Ljubljana, Güssing.

Andrej Kobler in Klaus Borger in Zoran Grecs in Aleksander Marinšek in Dušan Roženbergar in Thomas A. Nagel in Matjaž Čater in Marjana Westergren in Gregor Božič in Hojka Kraigher in Klemen Jerina in Robert Brus in Jurij Diaci in Gal Fidej in Andrej Rozman in Igor Dakskobler in Aleš Straže in Željko Gorišek in Maks Merela in Luka Krže in Katarina Čufar in Nike Krajnc in Andrej Breznikar (2015) Pogled na žled: delavnica o Gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih ukrepih po ujmah večjih razsežnosti zbornik povzetkov. Strokovna knjiga. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana. (V tisku - Author's post-print)

Gregor Božič in Matjaž Čater in Mitja Ferlan in Maarten De Groot in Tine Hauptman in Domen Finžgar in Katarina Flajšman in Anže Japelj in Dušan Jurc in Marko Kovač in Hojka Kraigher in Lado Kutnar in Tom Levanič in Aleksander Marinšek in Nikica Ogris in Matej Rupel in Primož Simončič in Iztok Sinjur in Mitja Skudnik in Andrej Verlič in Urša Vilhar in Saša Vochl in Marjana Westergren in Daniel Žlindra (2015) 30 let spremljanja stanja gozdov v Sloveniji. Strokovna knjiga. Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica , Ljubljana.

Marjana Westergren in Gregor Božič in Andreja Ferreira in Hojka Kraigher (2014) Vpliv gospodarjenja na genetsko pestrost bukve. V: Delavnica ob zaključku projekta CRP V4-1140: določitev ukrepov za genetsko varstvo gozdov, 25. 9. 2014, Gozdarski inštitut Slovenije.

An Vanden Broeck in Gregor Božič in Branko Dolinar (2014) High levels of effective long-distance dispersal may blur ecotypic divergence in a rare terrestrial orchid. BMC Ecology (14). ISSN 1472-6785

Hojka Kraigher in Gregor Božič in Andrej Verlič (2014) Seznam gozdnih semenskih objektov – stanje na dan 1. 1. 2014. NEDOLOČENO, Ljubljana.

Marjana Westergren in Gregor Božič in Hojka Kraigher (2014) Distribution of neutral nuclear genetic diversity of European beech in two managed stands and secondary virgin forest reserve: a case study. V: Book of abstracts - Genetic resources for food and agriculture in a changing climate. NordGen, str. 74-75.

Gregor Božič in Marjana Westergren in Domen Finžgar in Ivan Kreft in Hojka Kraigher (2014) Ohranjanje gozdnih genskih virov, spoznavanje prilagoditveno pomembnih genskih znakov in pomen izvajanja genetskega monitoringa gozdov. V: 6. strokovni posvet s temo Drevesa, naše bogastvo, 15. 10. 2014, Celje.

Marjana Westergren in Gregor Božič in Andrej Verlič in Hojka Kraigher (2014) Ukrepi za zagotavljanje genskega varstva gozdov, identificiranih v okviru ciljnega raziskovalnega projekta V4-1140. Tehnično poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Gregor Božič in Lado Kutnar (2012) Genetic Variability of two Fagus sylvatica (L.) Populations in the South-Western Edge of the Panonnian Plain. Acta Silvatica et Lignaria Hungarica, 8 (1). str. 75-62. ISSN 1787-064X

Dalibor Ballian in Mirza Dautbašić in Gregor Božič (2012) Comparative indicators of genetic variability and bark beetle infestation intensity in populations of norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) in Bosnia and Herzegovina. Folia Forestalia Polonica. Seria A. Leśnictwo (4). str. 215-222. ISSN 0071-6677

Nike Krajnc in Primož Simončič in Lado Kutnar in Gregor Božič in Robert Robek in Tomaž Kralj (2011) Strokovne podlage za revitalizacijo izbranih območij na pridobivalnem področju RTH : elaborat. Drugo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Samar Al Sayegh-Petkovšek in Gregor Božič in Hojka Kraigher in Tom Levanič in Boštjan Pokorny (2010) Fitoremediacija s kovinami onesnaženih tal z uporabo sadik dreves. Zbornik gozdarstva in lesarstva (92). str. 67-86. ISSN 0351-3114

Gregor Božič in Lado Kutnar in Mihej Urbančič in Dušan Jurc in Andrej Kobler in Tine Grebenc in Hojka Kraigher (2010) Current state of European beech (Fagus sylvatica L.) gene pool in Slovenia. V: COST Action E52 - Genetic resources of beech in Europe - current state : implementing output of COST action E 52 project : evaluation of beech genetic resources for sustainable forestry. Communications Instituti Forestalis Bohemicae . Forestry and Game Management Research Institute, Jíloviště , str. 225-235. ISBN 978-80-7417-038-6

Tine Grebenc in Marko Bajc in Melita Hrenko in Barbara Štupar in Igor Dakskobler in Gregor Božič in Nataša Milenković in Hojka Kraigher in Žaklina Marjanović (2010) Improvement of truffle cultivation via novel quality control, soil analysis and inoculation methods : advanced inoculation methods, novel site selection tools and the establishmentof mycelial gene banks for economically important truffle specieswill improve truffle cultivation : Eureka: E! 3835-cultuber : final report. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Nike Krajnc in Mitja Piškur in Marjan Dolenšek in Gregor Božič in Jaka Klun (2009) Zunajgozdni nasadi hitrorastočih drevesnih in grmovnih vrst. Strokovna knjiga. Silva Slovenica , Ljubljana.

Csaba Mátyás in Gregor Božič in Dušan Gömöry in M. Ivankovic in Ervin Rasztovits (2009) Juvenile growth response of European beech (Fagus sylvatica L.) to sudden change of climatic environment in SE European trials. iForest (2). str. 213-220. ISSN 1971-7458

Dušan Jurc in Nikica Ogris in Andrej Kobler in Lado Kutnar in Gregor Božič in Klemen Bergant in Primož Simončič in Urša Vilhar in Tom Levanič in Hojka Kraigher in Maja Jurc in Matjaž Čater in Gal Kušar in Andreja Ferreira in M. Westergren in Barbara Štupar in Iztok Sinjur in Lučka Kajfež-Bogataj in Zalika Črepinšek (2006) Vpliv klimatskih sprememb na gozdne ekosisteme : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP)"Konkurenčnost Slovenije 2001-2006". Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije.

Gregor Božič (2005) Genetski vidik naravne obnove smrekovega sestoja na nastali raziskovalni ploskvi Šijec na Pokljuki. Zbornik gozdarstva in lesarstva (77). str. 43-60. ISSN 0351-3114

Marjana Pučko in Tine Grebenc in Gregor Božič in Robert Brus in Hojka Kraigher (2004) Identifikacija tipov ektomikorize na sadikah v bukovem provenienčnem poskusu. Zbornik gozdarstva in lesarstva (75). str. 87-104. ISSN 0351-3114

Gregor Božič in Monika Konnert in Mitja Zupančič in Hojka Kraigher in Ivan Kreft (2003) Genetska diferenciacija avtohtonih populacij smreke (Picea abies (L.) Karst.) v Sloveniji, ugotovljena z analizo izoencimov. Zbornik gozdarstva in lesarstva (71). str. 19-40. ISSN 0351-3114

Gregor Božič (2002) Strokovne podlage za pravilnik o pogojih in postopku za odobritev gozdnih semenskih objektov, namenjenih pridelovanju gozdnega reprodrukcijskega materiala v kategorijah "kvalificiran" in "testiran". Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije.

Hojka Kraigher in Gregor Božič in Matjaž Čater in Miran Čas in Dušan Jurc in Maja Jurc in Polona Kalan in Lado Kutnar in Tone Kralj in Robert Robek in Primož Simončič in Igor Smolej in Sašo Žitnik in Magda Špenko in Andrej Hren (1999) Raziskave gozdnih tal in rizosfere ter njihov vpliv na nekatere fiziološke parametre gozdnega drevja v izbranih gozdnih ekosistemih, sestojnih tipih in razvojnih stadijih gozda: elaborat. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

Primož Simončič in Franc Ferlan in Marko Kovač in Hojka Kraigher in Živan Veselič in Dragan Matjašič in Sašo Golob in Maja Jurc in Lado Kutnar in Mirko Medved in Miran Čas in Gregor Božič in Andreja Ogulin-Iskra in Jošt Jakša (1998) National Questionnaire - Slovenia: Multi country report of forestry. Projektno poročilo. Gozdarski inštitut Slovenije , Ljubljana.

SHIFT + A