V četrtek, 24. novembra 2016, so se znanstveniki in najvišji odločevalci slovenskega gozdarskega sektorja zbrali na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti na posvetu Gozd in les: Sistemski problemi obnove gozdov, ki so ga organizirali IV. razred SAZU za naravoslovne vede, Svet za varovanje okolja (SVO) SAZU in Gozdarski inštitut Slovenije (GIS).

Posvet je odprl tajnik IV. razreda SAZU akad. Robert Zorec, državni sekretar za gozdarstvo mag. Marjan Podgoršek je prikazal problematiko načrtovanja in izvedbe del v slovenskih gozdovih, kjer je na 1,1 milijonih ha približno 460.000 lastnikov gozdov, predsednik  Slovenske akademije znanosti in umetnosti akad. Tadej Bajd pa je predstavil pomembno podporo SAZU slovenskim gozdovom, gozdarstvu in obnovljivim naravnim virom Slovenije. Po odprtju posveta je svetovalec SAZU prof. dr.dr.h.c. Nikolaj Torelli predstavil pomen 30. obletnice svetovnega kongresa IUFRO (Mednarodne zveze gozdarskih raziskovalnih organizacij) v Ljubljani. Takrat se je pod vodstvom utemeljitelja sonaravnega gospodarjenja z gozdovi v Evropi prof. dr. Dušana Mlinška v Sloveniji zbralo okoli 2500 predstavnikov gozdarske znanosti in stroke iz vsega sveta.

Sledili so strokovni prispevki Jošta Jakše, direktorja Direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Damjana Oražma, direktorja Zavoda za gozdove Slovenije, ter raziskovalcev iz GIS in Biotehniške fakultete Toma Levaniča, Roberta Brusa, Nikice Ogrisa, Marjane Westergren, Janeza Krča in Mihe Humarja. Zanimivi prispevki so obravnavali obnovo gozdov, odziv dreves na podnebne spremembe, primernost drevesnih vrst in vpliv bolezni in škodljivcev na obnovo slovenskih gozdov, vlogo javne službe pri sanaciji gozdov po katastrofah, stanje gozdnega semenarstva in drevesničarstva v Sloveniji, vpliv strojne sečnje na gozdna tla in uporabo lesa lubadark.

Povzetki predstavljenih strokovnih prispevkov so dostopni v brezplačnem zborniku posveta.

Srečanje so moderirali predsednik SVO akad. Andrej Kranjc ter svetovalca SAZU Nikolaj Torelli in Hojka Kraigher, ki so po koncu strokovnih referatov moderirali zanimivo in produktivno strokovno razpravo, v kateri so navzoči osvetlili glavne probleme obnove gozdov. Moderatorji srečanja bodo pripravili sklepe posveta za objavo.

Srečanje sta sofinancirala MKGP in ARRS v okviru javne gozdarske službe, raziskovalnih programov P4-0015, P4-0059, P4-0107, in Ciljni razvojni projekti V4-1438, V4-1614, V4-1616, V4-1624. Na srečanju so poleg akademikov sodelovali predstavniki vseh vidnejših gozdarskih institucij s področij gozdarstva in lesarstva: Gozdarskega inštituta Slovenije, Zavoda za gozdove Slovenije, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Oddelka za gozdarstvo in obnovljive vire ter Oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Lesarskega grozda GZS, novoustanovljena družba Slovenski državni gozdovi d.o.o., Kmetijsko gozdarske zbornice in predstavniki gozdnih semenarjev in drevesničarjev.

Povezave: