Delavnice za testiranje in evalvacijo izobraževalnega načrta ter nabora učnih sporočil o rezultatih projekta so se udeležili člani projektne skupine ManFor C.BD na Gozdarskem inštitutu Slovenije, ki pokrivajo posamezne vsebine v projektu, sodelavci Zavoda za gozdove Slovenije, ki pokrivajo področje gojenja gozdov oziroma načrtovanja, Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete UL ter skrbniki ploskev Intenzivnega spremljanja stanja gozdov.
 

Prispevki na delavnici (razvrščeni po vrstnem redu, kot so bili predstavljeni):

Lado Kutnar Predstavitev projekta ManFor C.BD
Urša Vilhar s sod. Projekt Life+ ManFor C.BD.: Komunikacija in diseminacija
Andrej Breznikar, Urša Vilhar Predstavitev izobraževalnega načrta in evalvacija delavnice
Andrej Kobler, Andreja Ferreira Prostorsko-demografska analiza testnih območij
Marko Kovač s sod. Način izbora objektov in implementacija ukrepov na terenu
Lado Kutnar, Aleksander Marinšek, Klemen Eler Vpliv različnih intenzitet gospodarjenja na rastlinsko pestrost dinarskih jelovo-bukovih gozdov in biodiverziteto na splošno
Maarten De Groot Ptice kot kazalnik gozdnogojitvenih ukrepov. Žuželke kot kazalnik gozdnogojitvenih ukrepov
Boštjan Mali, Mitja Skudnik Odmrli les
Aleksander Marinšek, Mitja Ferlan, Daniel Žlindra Bilanca ogljika in lastnosti gozdnih tal na raziskovalnih ploskvah projekta ManFor C.BD
Iztok Sinjur Mikroklima v gozdni vrzeli
Matjaž Čater Respiracija tal
Tom Levanič s sod. Dendrometrijske meritve
Mitja Skudnik Sestojni kazalniki
Milan Kobal Program za vizualizacijo sestojev in sestojnih podatkov
Andrej Breznikar, Urša Vilhar Zaključki in sinteza delavnice: sodelavci ZGS & GIS

Poleg predstavtve končnih rezultatov projekta je bil na osnovi izbora dreves za posek na dveh ploskvah preizkušen tudi Program za vizualizacijo sestojev in sestojnih podatkov, ki je nastal kot didaktični pripomoček za vizualizacijo učinkov gozdnogospodarskih praks na kazalnike ohranjanja trajnosti in mnogonamenskosti gospodarjenja z gozdovi.

Vsebine projekta so bile predstavljene tudi v projektnem časopisu - ManFor novice
 

Zapisal: Iztok Sinjur