Konec novembra 2020 so terenske ekipe končale popis prvega panela ploskev Nacionalne gozdne inventure. V nalogi sodelujejo sodelavci Gozdarskega inštituta Slovenije in Zavoda za gozdove Slovenije. Na terenu je bilo vzpostavljenih 761 stalnih vzorčnih ploskev na katerih smo popisali več kot 12.000 dreves. Na zaključnem sestanku popisovalcev 17. decembra 2020 so raziskovalci Oddelka za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine predstavili preliminarne ugotovitve popisa:

Na vzorčnih ploskvah so popisovalci zabeležili 50 različnih drevesnih vrst, kar je večina (70%) od 71 samoniklih drevesnih vrst v Sloveniji. Prvo mesto si delita bukev in smreka, sledita beli gaber in jelka, potem pa skoraj v enakih deležih sledijo graden, rdeči bor in gorski javor. Na vzorčni ploskvi so se povprečno nahajale tri različne drevesne vrste, kar kaže na pestrost slovenskih gozdov.

Povprečno je bilo na ploskvi popisanih 15 dreves, a nekaj ploskev je bilo zelo gosto poraslih – npr. s kar 53 drevesi na 6 arski koncentrični vzorčni ploskvi.

Na vzorčni ploskvi so popisovalci snemali tudi odmrlo biomaso, ki jo je bilo povprečno 7 kosov ter tanko živo drevje, ki je zaradi svoje gostote včasih tudi dalo vetra popisovalcem.

Poškodb je bilo največ opisanih na deblu (gospodarjenje v gozdu, skale, glive) in v krošnji (posledice žleda in vetroloma), manj pa na koreničniku.

Slika 1: Mreža popisanih vzorčnih ploskev na panelu 1 – NGI 2020

V letu 2020 se je izvedel popis na prvem panelu, za leto 2021 se že načrtuje popis drugega panela, leta 2022 tretjega in leta 2023 četrtega, s katerim se bo zaključil prvi cikel Nacionalne gozdne inventure (2020-2023).


Slika 2: Zaključni e-sestanek dela sodelavcev Nacionalne gozdne inventure 2020

Za podporo se zahvaljujemo financerjem Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter vsem, ki so nas tekom popisa spodbujali.

Podatki so trenutno še neuradni in predstavljajo le generalno sliko opravljenega dela.
Za podrobnejše podatke o popisu se lahko obrnete na: dr. Mitja Skudnik, mitja.skudnik@gozdis.si.