LIFE projekt ARTEMIS se je ta teden začel s kick-off sestankom vseh partnerjev na Gozdarskem inštitutu Slovenije.

Gozdarski inštitut Slovenije je s partnerji Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave, Zavodom Symbiosis in Zavodom za gozdove Slovenije julija 2016 začel z izvajanjem projekta LIFE ARTEMIS: Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za tujerodne vrste v gozdnem prostoru. Projekt je komunikacijske narave in vključuje številne aktivnosti za osveščanje različnih ciljnih skupin, predvsem profesionalnih gozdarjev, lastnikov gozdov, okoljsko osveščenih odraslih državljanov in šolarjev v starosti 10-18 let.

Glavni cilj projekta je prispevati k zmanjšanju negativnih vplivov invazivnih tujerodnih vrst na biotsko raznovrstnost s povečano osveščenostjo javnosti in vzpostavitvijo učinkovitega sistema za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje (ZOHO) za tujerodne vrste v gozdnem prostoru. Konkretni cilji projekta so:
1.    Povečati osveščenost javnosti, še posebej zasebnih lastnikov gozdov, glede nevarnosti, ki jo predstavljajo invazivne tujerodne vrste za gozdove.
2.    Vzpostaviti učinkovit institucionalni okvir za zgodnje odkrivanje in hitro odzivanje (ZOHO) za tujerodne vrste v gozdnem prostoru.
3.    Izboljšati zmogljivost za zgodnje zaznavanje tujerodnih vrst v gozdovih z aktivacijo in usposabljanjem zaposlenih na področju upravljanja z gozdovi in prostovoljcev.