nvazivne tujerodne vrste imajo lahko močan negativen socio-ekonomski vpliv na različna področja, ki zadevajo različne sektorje. V okviru projekta LIFE ARTEMIS smo zato 24. 9. 2020 organizirali posvet z naslovom »INVAZIVNE TUJERODNE VRSTE V GOZDOVIH – medsektorski izzivi in priložnosti pri njihovem upravljanju«, ki je potekal v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije. Namen strokovnega posveta je bila predstavitev možnih rešitev hitrega ukrepanja za obvladovanje invazivnih tujerodnih vrst in mehanizmov za upravljanje z invazivnimi tujerodnimi vrstami v gozdovih ter njihov pomen za različne sektorje.


Slika 1: Posvet LIFE Artemis (foto: Simon Zidar)

Dogodek smo zaradi omogočanja varne in dostopne udeležbe vsem zainteresiranim prenašali preko spleta, prijavljeni udeleženci pa so se dogodka udeležili preko aplikacije ZOOM, ki je omogočila diskusijo ob koncu.


Slika 2: Vodja projekta LIFE ARTEMIS na Gozdarskem inšititutu Slovenije, dr. Maarten de Groot (foto: Simon Zidar)

V veselje nam je, da je zbrane na posvetu uvodoma nagovoril predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, g. Alojz Kovšca. Sledile so predstavitve rešitev, ki so bile pripravljene v okviru projekta LIFE ARTEMIS. Dr. Maarten de Groot, vodja projekta LIFE ARTEMIS z Gozdarskega inštituta Slovenije, je predstavil glavne rezultate in dosežke projekta LIFE ARTEMIS. Dr. Nikica Ogris (Gozdarski inštitut Slovenije) je izpostavil pomen in vlogo informacijskega sistema Invazivke pri zgodnjem obveščanju o najdbah invazivnih tujerodnih vrst. Jana Kus Veenvliet (Zavod Symbiosis) pa je spregovorila o izkušnjah z zgodnjim obveščanjem in hitrim odzivanjem na tujerodne vrste v projektu LIFE ARTEMIS na nekaj primerih. Sonja Rozman (Zavod RS za varstvo narave) je predstavila primer osnutka akcijskega načrta za obvladovanje invazivnih tujerodnih rastlin v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, gospa Marija Kolšek iz Zavoda za gozdove Slovenije pa je govorila o invazivnih tujerodnih vrstah v gozdarstvu in pomenu projekta LIFE ARTEMIS pri osveščanju strokovne gozdarske javnosti in lastnikov gozda. Sledila je predstavitev izkušenj z upravljanjem z invazivnimi tujerodnimi rastlinami v Mestni občini Ljubljana, ki jo je pripravila Zala Strojin Božič. Na koncu pa je dr. Alenka Zupančič iz Uprave za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin predstavila še nova pravila EU na področju zdravja rastlin.


Slika 3: Posvet LIFE Artemis (foto: Simon Zidar)

Predstavitvam je sledila diskusija o medsektorskih izzivih in priložnostih pri upravljanju z invazivnimi tujerodnimi vrstami. Dogodka se je poleg 8 govorcev udeležilo še vsaj 15 poslušalcev iz različnih sektorjev.


Slika 4: Posvet LIFE Artemis (foto: Simon Zidar)

Z dogodkom smo promovirali tudi Mednarodno leto zdravja rastlin, saj se je dogodka udeležila tudi maskota Evropske organizacije za varstvo rastlin (EPPO) »Beastie the Bug« - plišasti hrošček, ki s potovanjem po svetu prikazuje hitrost in načine širjenja invazivnih tujerodnih vrst ter promovira pomen zdravja rastlin.

Zapisal: Simon Zidar