Projekt BIOGOV poudarja pomen sodelovanja za uresničevanje politik varovanja naravne in kulturne dediščine

Namen projekta je uporaba participativnega upravljanja za izboljšanje politik in priprav politik naravne dediščine s sodelovanjem zainteresiranih strani. To hočemo doseči z medsebojnim deljenjem informacij, dialogom, deliberacijo in raziskovanjem novih modelov skupnega odločanja. Pričakovani rezultati so učinkovitejše politike zaradi izboljšanega upravljanja in široke podpore zainteresiranih strani. BIOGOV v Sloveniji se bo osredotočal na izvajanje participativnega upravljanja pri pripravi gozdnogospodarskih načrtov enot. Cilj projekta je imeti dva gozdnogospodarska načrta v Gorenjski regiji, kjer se bo za pripravo uporabil participativni način dela. Projekt BIOGOV vzpodbuja sodelovanje in diskusijo me deležniki po modelu Multi-stakeholder Partnership.

Projekt Interreg BIOGOV in projektne aktivnosti

Lansko leto smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije začeli izvajati 4-letni evropski projekt BIOGOV (Celebrating Biodiversity Governance), ki ga financira Interreg Europe iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. V projektu sodeluje 8 držav, vodilni partner projekta prihaja iz Nizozemske.

Februarja 2019 smo se projektni sodelavci GIS srečali z izbranimi deležniki na bilateralnih sestankih z OE ZGS Ljubljana, OE ZGS Bled ter ZRSVN. Skupno smo identificirali deležnike ter ocenili njihovo aktivnost v procesu priprave GGN. Deležniki so dobili oceno glede na stopnjo pretekle vpetosti v proces, stopnjo zanimanja in moč vpliva. Identificirani deležniki so bili MKGP, MOP, MGRT, MZI, MK, ZGS, GIS, ZRSVN, ZVKDS, DRSV, občine, lastniki gozdov/združenja lastnikov gozdov, SiDG, lovska zveza/družine, izobraževalne in raziskovalne ustanove, industrijski obrati, nevladne organizacije, planinska zveza itd. Gozdarski strokovnjaki so poudarili kateri procesi in predpisi vplivajo na upravljanje z gozdom ter predlagali izboljšave. V drugem delu sestanka so deležniki identificirali in rangirali naravovarstvene izzive pri ukrepanju v gozdovih, ki bodo osnova za skupne delavnice z deležniki. Deležniki so tudi podali svoje predloge za boljšo implementacijo GGN. Naslednji koraki bodo zajemali skupne delavnice z deležniki, kjer se bodo srečali deležniki in skupaj diskutirali o problemih v procesu nastajanja GGN in naravovarstvenih izzivih.

Več informacij o projektu: dr. Marjana Westergren, marjana.westergren@gozdis.si.

Objavil: iztok Sinjur


Slika: Sestanek projektne skupine z deležniki na OE ZGS LJ in OE ZGS Bled