Gozdarski inštitut Slovenije je v letu 2013 zaključil z nadgradnjo sistema OSLIS, Osrednjega slovenskega lovskega informacijskega sistema, ki omogoča različne tabelarične, grafične in kartografske izpise upravljanja oziroma odvzema divjadi v Sloveniji. Sistem OSLIS, ki je bil  leta 2009 vzpostavljen v okviru Javne gozdarske službe na GIS, je namenjen informacijski in podatkovni podpori izdelavi načrtov upravljanja z divjadjo. V letu 2013 smo z uporabo najmodernejše informacijske tehnologije sistem uspešno nadgradili. V zaprtem delu sistem omogoča primerjavo plana in realizacije odvzema ter različne načine iskanja in prikazovanja podatkov v obliki tabel, grafov in kart, vse do nivoja lovišča, kar naj bi bilo v pomoč pri izdelovanju načrtov upravljanja z divjadjo. V javnem delu pa so na razpolago podatki o odvzemu divjadi združeni na nivo Slovenije in lovsko-upravljavskega območja. Sistem je dostopen na spletni strani oslis.gozdis.si.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS (MKO) je v okviru javne gozdarske službe financiralo vzpostavitev in delovanje Osrednjega slovenskega lovskega informacijskega portala (OSLIS). Namen sistema OSLIS je združiti evidence oziroma podatke o upravljanju z divjadjo in nekaterimi zaščitenimi živalskimi vrstami, ki ju ločeno vodita Lovska zveza Slovenije (LZS) v svojem informacijskem sistemu LISJAK in Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) v svojem informacijskem sistemu XLov. S tem je želel MKO omogočiti možnost za enotno načrtovanje upravljanja z divjadjo na celotnem območju Slovenije, kjer upravljata z divjadjo LZS (oziroma LD) in ZGS (oziroma Lovišča s posebnim namenom). Le s poenotenim upravljanjem z divjadjo lahko zagotavljamo trajnostno upravljanje z divjadjo na celotnem območju Slovenije. Bistvena prednost sistema OSLIS je v združitvi obeh podatkovnih zbirk in prostorskem prikazu mesta odvzema divjadi.

Nadgrajen sistem omogoča dnevno usklajevanje podatkov z obema informacijskima sistemoma s podatki o upravljanju z divjadjo, informacijskim sistemom LISJAK (LZS) in informacijskim sistemom XLov (ZGS). Sistem je bil nadgrajen z uporabo modernih  informacijskih tehnologij ter poleg tabelaričnega prikaza omogoča tudi različne grafične in kartografske prikaze, kar je smiselna nadgraditev dela, ki ga je v ekspertizi za MKGP naredil Jerina in sodelavci (2008). Posebej pomemben je napredek na področju kartografskih prikazov, saj so podatki geokodirani na ravni kvadranta s površino 1km2 in prikazujejo upravljanje na celotnem območju Slovenije glede na vrsto divjadi, glede na območje oziroma nosilca upravljanja z divjadjo, glede na časovno obdobje … Omenjene prikaze omogoča razvita metodologija za vrednotenje in vizualizacijo podatkov OSLIS-a v spletnem okolju.

Nemoteno delovanje, razvoj in vzdrževanje sistema OSLIS finančno omogoča Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v okviru Javne gozdarske službe GIS (Naloga 4, sklop 2). Dnevno osvežene podatke pa zagotavljata Lovska zveza Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije. Za konstruktivno sodelovanje se vsem najlepše zahvaljujemo.

Avtorja prispevka Tina Drolc in doc. dr. Tom Levanič