Gozdarski inštitut Slovenije na različnih organizacijskih ravneh vsako leto izvaja popise drevesne in pritalne vegetacije, sledi spremembam zdravstvenega stanja dreves, popisuje poškodbe vegetacije zaradi ozona ter meri zračne usedline v in izven gozdov. 

Povprečna osutost na ploskvah Raven I se je v zadnjem letu povečala in ostaja visoka. Letna nihanja ocen osutosti dreves so kombinacija posledic ekstremnih vremenskih razmer (med leti) in nekaterih biotskih ter abiotskih stresnih dejavnikov.

Povprečna osutost se na več kot polovici ploskev Raven II od leta 2014 postopno slabša, vendar je bilo v zadnjem letu zaznano zmerno izboljšanje stanja na 6 ploskvah. Predvsem na ploskvah, kjer stari sestoj nadomeščajo nova drevesa.

Mase iglic in listov se na večini ploskev in za večino drevesnih vrst povečujejo in prihajajo na raven izpred 15 let.

Poškodbe zaradi ozona so prisotne kljub relativno nizkim povprečnim 14-dnevnim vsebnostim v zraku.

Vnos onesnaževal z zračnim usedom se je v splošnem še znižal, na nekaterih ploskvah pa malenkostno zvišal, saj je bilo v letu 2021 manj rigorozno zaprtje javnega življenja.

Poročilo je objavljeno tudi med publikacijami na spletni strani Gozdarskega inštituta Slovenije.

 

Slika 1: Ocenjevanje osutosti dreves na ploskvi Raven II Borovec (Foto: Š. Planinšek)