Objavljamo poročilo s podrobnimi podatki o kakovosti lesnih pelet .

Po podrobnejšem pregledu rezultatov primerjalnega testa 20 vzorcev pelet v Sloveniji smo ugotovili, da so nekatere izmerjene vrednosti na meji še dopustnega za posamezni kakovostni razred. V želji po čim večji korektnosti do posameznih ponudnikov in tudi do uporabnikov, smo v nekaj primerih opravili dodatne meritve. Rezultati dodatnih meritev so razen v enem primeru potrdili pravilnost prvotne uvrstitve v posamezni kakovostni razred. Le pri enem izmed vzorcev so dodatne meritve pokazale nekoliko boljšo kakovost kot prvotno izmerjen vzorec. Gre za ponudnika GIPO d.o.o. – BIOPELET GIPO, kjer je bila mehanska obstojnost nekoliko višja, kot prvotno izmerjena, in se zato peleti na podlagi obravnavanih kriterijev uvrščajo v kakovostni razred B. Pri teh peletih so vse ostale izmerjene vrednosti (vsebnost vode, pepel, energetska vrednost in gostota nasutja) ustrezne za kakovostni razred A1.

V razred neustreznih pelet so se prvotno uvrstili zgolj zaradi nizke mehanske obstojnosti pelet, kjer je bila izmerjena vrednost tik pod mejno vrednostjo. Z dodatnimi meritvami mehanske obstojnosti pelet iz iste 15 kg vreče smo ugotovili, da je mehanska obstojnost na podlagi štirih dodatnih meritev (skupaj šest meritev) 97,1 % in ne 96,36 % kakor smo prvotno objavili. Ker gre za mejne vrednosti in ker je lahko vsaka meritev obremenjena z določeno napako meritve ter napako zaradi sistema vzorčenja, menimo, da je korektno, da pelete BIOPELET GIPO uvrstimo v skupino za potrošnika priporočljivih pelet in ne v skupino tistih, ki jih ne priporočamo. Poleg tega pa lahko omenimo še dejstvo, da ima ta ponudnik na deklaraciji od vseh ponudnikov, ki smo jih zajeli v našo analizo, največ pravilno navedenih podatkov.

Aktualne novice in druge kratke prispevke Oddelka za gozdno tehniko in ekonomiko lahko spremljate tudi na Facebooku.