Danes,12.11.2020, poteka nadzorni “obisk” oziroma pregled projekta LIFE-IP NATURA.SI. Tokrat poteka digitalno preko spletne platforme MS TEAMS.
V dopoldanskem delu bodo predstavljeni vsebinski dosežki, popoldne pa še finančni del upravljanja projekta.

Partnerji projekta so bili v preteklem obdobju zelo aktivni in produktivni, kar se kaže v obširni predstavitvi zanimivih aktivnosti. Aktivnosti Gozdarskega inštituta Slovenije je predstavil dr. Lado Kutnar, vodja projekta na GIS, ki je izpostavil predvsem rezultate terenskega kartiranja habitatnih tipov 91E0* Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja in 9180* Javorovi gozdovi v grapah in na pobočnih gruščih, modeliranjehabitatne primernosti za izbrane vrste ptičev in hroščev ter namen preučevanja treh redkih NATURA 2000 mahov.