V začetku aprila 2022 so sodelavci z Gozdarskega inštituta Slovenije, v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije, pričeli z izvajanjem terenskih meritev na ploskvah tretjega panela prvega cikla (2020-2023) nacionalne gozdne inventure (NGI).

NGI poteka z namenom spremljanja stanja in razvoja gozdov, za zagotavljanje trajnosti rabe gozdnih virov na državni ravni. Terenski sodelavci na ploskvah po Sloveniji zbirajo izbrane podatke o rastiščih, gozdnih sestojih in dendrometrijskih znakih živega in odmrlega drevja.

Metodologija NGI temelji na statističnem vzorčenju in je zaradi harmonizacije načina zbiranja podatkov mednarodno primerljiva. Terensko delo bo potekalo predvidoma do novembra 2022 na trajnih vzorčnih ploskvah (TVP), ki so razporejene na vzorčni mreži 2x2 km po sistemu neuravnanega sistematičnega vzorčenja. V letu 2022 bo tako na terenu ocenjenih in izmerjenih več kot 40 znakov na 769 TVP.

Delo, ki poteka po navodilih, obsega ocenjevanje in meritev dreves (določi se drevesno vrsto, prsni obseg, višino, socialni položaj, poškodovanost, kakovost, starost,…), odmrle biomase (vrsta, razkrojenost,…) ter sestojev (razvojna faza, mešanost,…). Zbrani podatki NGI in informacije o stanju slovenskih gozdov bodo namenjeni gozdarski politiki, splošni javnosti ter mednarodnim zbirkam podatkov o gozdovih.

Več o NGI si lahko preberete na spletni strani.

Slika 1: Mreža trajnih vzorčnih ploskev tretjega panela prvega cikla (2020-2023) NGI v Sloveniji

 

Slika 2: Predstavitev zakoličevanja središča trajne vzorčne ploskve in meritve koordinat z Leica Zeno Mobile. (Foto: Gal Kušar)

 

Slika 3: Ocenjevanje kakovosti stoječega drevja. (Foto: Polona Hafner)

 

Zapisal: Gal Kušar