Za spremljanje emisij toplogrednih plinov obstajajo različne merilne naprave, vendar so vse po večini sestavljene iz dveh delov, ki sta med seboj povezana s kabli in vzorčevalnimi cevmi. V Laboratoriju za elektronske naprave na Gozdarskem inštitutu Slovenije so strokovnjaki razvili in izdelali napravo, ki ima merilno komoro in centralni del združeno v celoto. Naprava se pomika po tračnicah in na različnih mestih kontinuirano beleži podatke o stanju emisij toplogrednih plinov.

V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE smo to inovativno napravo sredi decembra 2020 namestili na mokrotni travnik Ljubljanskega barja, spremljala pa bo emisije dveh toplogrednih plinov, ogljikovega dioksida (CO2) in metana (CH4). Tla so lahko vir ali ponor toplogrednih plinov, to informacijo pa nam podajo talne meritve. V primeru emisij se lahko odločimo za prilagoditev dejavnosti (npr. sprememba rabe tal, prilagoditev kmetijskih ukrepov, meliorativni ukrepi) in emisije omilimo.

Eden od ukrepov za izboljšanje stanja mokrotnih travnikov na Ljubljanskem je bila postavitev 9 mikrozapornic, ki že uspešno zadržujejo vodo. O tem smo že poročali. Z namestitvijo merilne naprave za spremljanje emisij toplogrednih plinov bomo na zamočvirjenih tleh barjanskih travnikov in na sušnejših tleh, kjer ukrepov ne bo, ugotavljali emisije CO2 in CH4. To je prva tovrstna raziskava na slovenskih mokriščih, tuje raziskave pa kažejo na manjše emisije CO2 in večje emisije CH4 po revitalizaciji (zamočvirjenju travnikov). Naslednje leto bomo emisije začeli spremljati še na kontrolni sušnejši površini istega travnika, 2 napravi pa bosta nameščeni še ob drug terciarni jarek.

Poskus bomo izvajali tudi na Goričkem, kjer bodo meritve osnova za preučevanje vpliva različnih načinov gospodarjenja s trajnim travinjem na emisije toplogrednih plinov.

V spodnji galeriji si oglejte kako so naši sodelavci napravo namestili na Ljubljansko barje.
 

Slika 1: Montaža nosilnega ogrodja naprave za merjenje emisij toplogrednih plinov (Foto: Andreja Ferreira)

Slika 2: Prenos sestavnih delov naprave na izbrano lokacijo (Foto: Andreja Ferreira

Slika 3: Montaža merilne komore (Foto: Andreja Ferreira)

 

Slika 4: Merilna naprava za merjenje emisij toplogrednih plinov je sestavljena iz dveh delov, spodaj je merilna komora, nad njo pa centralni del z analizatorjem (Foto: Andreja Ferreira)

 

Slika 5: Zagon in kalibracija naprave za merjenje emisij toplogrednih plinov (Foto: Andreja Ferreira)