Vpliv okoljskih sprememb na debelinsko rast bukve (Fagus sylvatica), hrasta (Quercus sp.) in smreke (Picea abies) z različnih produkcijsko sposobnih gozdnih rastišč v Sloveniji – s posebnim poudarkom na kakovosti lesa

Raziskovalno delo mladega raziskovalca (MR) bo obsegalo področje lesno-anatomskih analiz na makroskopskem, celičnem in sub-celičnem nivoju. Cilj doktorske naloge bo raziskati in pojasniti zveze med okoljskimi spremembami in debelinskim prirastkom s poudarkom na kakovosti lesa pri gospodarsko pomembnih drevesnih vrstah v Sloveniji (bukev, hrast in smreka) z različnih produkcijsko sposobnih gozdnih rastišč. Konkretna vsebina raziskave bo prilagojena in detajlno specificirana v sodelovanju z mladim raziskovalcem.