Sodelavci Gozdarskega inštituta Slovenije in Zavoda za gozdove Slovenije smo v projektu LIFE-IP NATURA.SI proti koncu poletja 2020 skartirali sestoje prednostnega habitatnega tipa 91E0* Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja na pilotnem območju Kamniško-Savinjske Alpe. Sestoji tega habitatnega tipa so ogroženi zaradi majhnih površin, ki jih krojita delovanje hudournikov in posegi ljudi v naravo. Na drevesno sestavo in stanje ohranjenosti vpliva tudi sušenje velikega jesena in širjenje konkurenčnih drevesnih vrst (npr. smreka in bukev).

Namen kartiranja je bil preveriti prvotno določene cone tega habitatnega tipa na terenu. Habitatni tip Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (HT 91E0*) ob gorskih vodotokih so prepoznani predvsem po sestojih, ki jih gradijo siva vrba (Salix eleagnos), siva jelša (Alnus incana), veliki jesen (Fraxinus excelsior) in rdeči bor (Pinus sylvestris).

Terensko delo je olajšala mobilna aplikacija QField, v kateri so bili pripravljeni različni prostorski sloji za orientacijo in interpretacijo habitatnih tipov ter določanje terenskih razmer.

Več o poteku dela in rezultatih si preberite v novici na spletni strani projekta LIFE-IP NATURA.SI, ki sta jo zapisala doc. dr. Lado Kutnar (GIS) in dr. Valerija Babij (ZGS).

Slika: Spoznavanje rastiščnih in sestojnih značilnosti habitatnega tipa 91E0* ter značilnih rastlinskih vrst za potrebe kartiranja. (Foto: Lado Kutnar)