Predstavniki gozdarskih institucij in lokalnih skupnosti so si v ponedeljek, 19.4.2021, ogledali sečišča v Trnovskem gozdu. Na območju je veliko starejših gozdnih sestojev, katere se trenutno pospešeno obnavlja. Tamkajšnji domačini opozarjajo na agresivno in obsežno sečnjo in zahtevajo več nadzora in mnenje pristojnih institucij. Stroka poudarja, da sečnja in spravilo v državnih gozdovih Trnovskega gozda potekata skladno z zakonodajo na podlagi odločb Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS), ki temeljijo na veljavnih gozdnogospodarskih načrtih za to območje. Terenskega ogleda so se udeležili predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina, Zavoda za gozdove Slovenije, Inšpekcije za gozdarstvo RS, Gozdarskega inštituta Slovenije, civilne iniciative, ki nasprotuje sečnji v Trnovskem gozdu, in družbe SiDG, ki gospodari z državnimi gozdovi.

Po pojasnilih pristojne enote ZGS se je v zadnjih dveh letih posek dreves tam povečal za trikrat, na okrog 70.000 m3 letno. Povečan obseg sečnje je posledica manjšega poseka v minulih letih in žledoloma v letu 2014 ter gradacije podlubnikov 2016-2018. Pojavila se je tudi potreba po nujnih načrtovanih ukrepih kot je uvajanje gozdov v obnovo, nadaljevanje in zaključki obnov gozda. S povečanim obsegom sečenj se usklajuje zamujanje sečenj iz preteklih let. Posledica tega je 23 aktivnih sečišč na območju Trnovskega gozda. Po osmih letih veljavnosti gozdnogospodarskega načrta je trenutna realizacija možnega poseka le 51 %, ob sedanji dinamiki sečnje pa bo ob izteku veljavnosti načrta realizacija komaj 75 % možnega poseka.

Tamkajšnje prebivalce je zmotilo oviranje turistične poti, kupi vej in sečni ostanki na deloviščih, obseg del in stanje v naravi po sečnji, stanje gozdnih cest, idr.. V dialogu se je izkazala potreba po boljši komunikaciji med ZGS, SiDG in CI. Gibanje na območju sečišč je nevarno, zato se javnost poziva na upoštevanje opozorilnih tabel in izogibanje nezaključenim deloviščem. V jesenskem času bo na območju organizirana skupna prostovoljska akcija sadnje dreves, na katero bodo povabljeni tudi občani (SiDG, ZGS …). Udeleženci so se po srečanju poenotili, da bodo izboljšali komunikacijo pristojnih s prebivalci in nadgrajevali nadzor izvedbe del v gozdu.

Iz Gozdarskega inštituta Slovenije (GIS) sta se srečanja udeležila dr. Nike Krajnc in dr. Primož Simončič.