11. seminar in delavnica iz varstva gozdov sta ponudila vpogled v aktualne izzive, novosti in stanje na področju varstva gozdov v Sloveniji. Letos je dogodek potekal prva dva dni v juniju preko videokonferenčnega sistema ZOOM in kot vsako leto bil organiziran v sodelovanju Gozdarskega inštituta Slovenije in Zavoda za gozdove Slovenije.

Zbrane so na uvodnem dnevu pozdravili doc. dr. Primož Simončič - direktor Gozdarskega inštituta Slovenije, mag. Janez Logar - v. d. direktorja Zavoda za gozdove Slovenije, Anita Benko‐Beloglavec – Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in mag. Robert Režonja – generalni direktor Direktorata za gozdarstvo in lovstvo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Prvega dne se je dogodka skupno udeležil 101 poslušalec. Prisluhnili so lahko zanimivim predstavitvam o varstvu gozdnih rezervatov pred podlubniki, o fitoftornih boleznih gozdnih dreves ter o pomenu in načinih nujnega ukrepanja ob pojavu karantenskih škodljivih organizmov v gozdu. Drug sklop predstavitev je obravnaval upravljanje s smrekovimi podlubniki. Predstavljeni so bili rezultati projekta  CRP MONPOD o spremljanju smrekovih podlubnikov – o uporabi različnih feromonskih vab in tipov pasti, ter predlogi postopkov za določitev optimalnega števila in lokacij kontrolno-lovnih pasti, kontrolno-lovnih nastav in lovnih nastav za osmerozobega smrekovega lubadarja. Predstavljeni so bili tudi rezultati raziskave o vplivu lastnosti lastnikov gozda na pravočasnost izvedbe sanitarne sečnje zaradi podlubnikov. Demonstrirana je bila tudi nova spletna aplikacija, pripomoček za določitev roka za izvedbo ukrepov za zatiranje smrekovih podlubnikov, ki jo je razvil Gozdarski inštitut Slovenije.

Naslednji dan smo nadaljevali z aktualnimi varstvenimi problemi, s katerimi se srečujemo v Sloveniji. Predstavljeno je bilo stanje hrastove čipkarke v Evropi in Sloveniji ter izkušnje in težave z varstvom hrastovega podmladka v GGO Brežice. Pregled poškodovanosti slovenskih gozdov je ponudil širši vidik stanja gozdov v Sloveniji v luči porasta sanitarne sečnje zaradi podlubnikov, s katerimi se srečujemo zadnja leta. Predstavljena je bila prva najdba glive, ki povzroča sajasto odmiranje skorje v Sloveniji, opaženo znatno naraščanje osutosti bukve v zadnjih desetletjih in zanimive najdbe bolezni gozdnega drevja v letih 2019–2021.

Sledila je delavnica, ki je bila namenjena strokovnim delavcem ZGS in diskusiji o aktualnih vprašanjih s področja varstva gozdov. Tekom diskusije so se udeleženci dotaknili tem uporabe feromonov za spremljanje podlubnikov, t.i. biopesticidov in njihove potencialne uporabe v gozdarstvu, zaščiti pred objedanjem divjadi, tolerantnosti nekaterih posameznih dreves do jesenovega ožiga in načinov odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin v gozdovih. Izpostavljen je bil pomen pravilnega vzorčenja in pošiljanja vzorcev delov rastlin v Laboratorij za varstvo gozdov ter predstavljene novosti in nove uporabne informacije objavljene na portalu Varstvo gozdov Slovenije.  

Razšli smo se z upanjem, da se na 12. seminarju in delavnici srečamo v živo!

Program in predstavitve z dogodka so dostopne na portalu Varstvo gozdov Slovenije : https://www.zdravgozd.si/dogodki.aspx?iddogodek=21

GALERIJA