Konec leta 2020 je v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE na Kočevskem potekala sadnja na sanirani površini, ki so jo pred leti prizadeli vetrolom, žledolom in napad podlubnikov. V kraju Dolnje Ložine smo na površini 5 ha zasadili dobrih 12.000 sadik gradna, bukve, gorskega javorja, jelke in plodonosnih drevesnih vrst (divja jablana, divja hruška, divja češnja, jerebika in enovratni glog) za večjo biotsko raznovrstnost bodočega sestoja.

Na pilotnem območju je bila predhodno zakoličena mreža v skladu s sadilnim načrtom, ki ga je z inovativnim pristopom razvil dr. Gregor Božič s sodelavci. Obnova je bila izvedena v državnih gozdovih v sodelovanju z družbo Slovenski državni gozdovi d.o.o. in Zavodom za gozdove Slovenije KE Pogled, OE Kočevje.

Cilj kombinirane obnove gozdov je osnovati stabilen gospodarski gozd in povečati delež avtohtonih drevesnih vrst.  V preteklosti je bila na tem območju zaradi gospodarske pomembnosti pospeševana smreka, ki na teh rastiščih ni bila naravno prisotna in zato manj odporna na naravne motnje. Na površini smo ohranili obstoječe naravno mladje in vitalne ostanke starega sestoja. Uspešnost sadnje in omenjenega pristopa obnove gozdov bomo spremljali do izteka projekta leta 2026.

Več o sadnji si preberite v novici na projektni strani LIFE-IP CARE4CLIMATE in oglejte v spodnji galeriji.