V začetku aprila 2021 so sodelavci Gozdarskega inštituta Slovenije v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije, pričeli z izvajanjem terenskih meritev na ploskvah drugega panela nacionalne gozdne inventure (NGI). NGI poteka z namenom spremljanja stanja in razvoja gozdov za zagotavljanje trajnosti rabe gozdnih virov na državni ravni. Terenski sodelavci na ploskvah po Sloveniji zbirajo izbrane podatke o rastiščih, gozdnih sestojih in dendrometrijskih znakih živega in odmrlega drevja. Metodologija NGI temelji na statističnem vzorčenju in je zaradi harmonizacije načina zbiranja podatkov mednarodno primerljiva. Terensko delo bo potekalo nekje do oktobra 2021 v gozdovih cele Slovenije na trajnih vzorčnih ploskvah (TVP), ki so razporejene na vzorčni mreži 2x2 km po sistemu neuravnanega sistematičnega vzorčenja. V letu 2021 bo tako na terenu ocenjenih in izmerjenih približno 40 znakov na 730 stalnih vzorčnih ploskvah. Delo obsega ocenjevanje in meritev dreves (določi se drevesno vrsto, prsni obseg, višino, socialni položaj, poškodovanost, …), odmrle biomase (vrsta, razkrojenost..) ter sestojev (razvojna faza, mešanost,…). Zbrani podatki NGI in informacije o stanju slovenskih gozdov bodo namenjeni gozdarski politiki, splošni javnosti ter mednarodnim zbirkam podatkov o gozdovih.

Več o NGI si lahko preberete na spletni strani.

Slika 1: Mreža trajnih vzorčnih ploskev drugega panela v Sloveniji

Slika 2: Ali je drevo vključeno v izmero ali ne je odvisno od njegovega premera in oddaljenosti od središča ploskve.