2019 je leto, ko se je zvrstilo 25 let obstoja javne gozdarske službe (JGS) in ustanovitve Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS). Javna gozdarska služba je služba z nalogami, ki so opredeljene v Zakonu o gozdovih, natančneje v 50. členu. V njem so določene dejavnosti javne gozdarske službe in institucije, ki jo opravljajo. Naloge javne gozdarske službe so:

  • spremljanje stanja in razvoja gozdov,
  • varstvo gozdov,
  • usmerjanje gospodarjenja z gozdovi, gozdnim prostorom, posamičnim gozdnim drevjem ter skupinami gozdnega drevja zunaj naselij,
  • usmerjanje gradnje in vzdrževanja gozdnih cest,
  • vodenje evidenc in baz podatkov za gozdarstvo,
  • strokovno svetovanje in usposabljanje lastnikov gozdov,
  • gozdno semenarstvo vključno s pridelavo semena gozdnih in drevesnih vrst na semenskih plantažah, hranjenjem rezervnih količin semena gozdnih drevesnih in grmovnih vrst in ustanovitvijo in delovanjem semenske banke,
  • zagotavljanje sadik gozdnih drevesnih in grmovnih vrst,
  • prevzemanje del, ki so bila opravljena v gozdu, če so bila sofinancirana iz proračuna Republike Slovenije.

Delo JGS v večini opravlja Zavod za gozdove, delno Gozdarski inštitut Slovenije, posamezne naloge pa tudi koncesionarji.

Praznovanje 25. obletnice delovanja JGS smo letos obeležili v Tednu gozdov, ki ima letos slogan »Sodelujemo z gozdom v dobro narave in ljudi«. Osrednja tema Tedna gozdov 2019 je gozd in gozdarstvo v samostojni Sloveniji in 25 letnica delovanja javne gozdarske službe. V Tednu gozdov od 25. do 31. maja 2019 se po Sloveniji odvijajo številne prireditve, razstave, srečanja gozdarskih strokovnjakov in izobraževanja, ki so v večini organizirana s strani ZGS, GIS in drugih gozdarskih organizacij.

29. 5. 2019 je v ta namen na Večni poti 2 v Ljubljani potekala tiskovna konferenca in slavnostna akademija. Svečanosti so se udeležili številni gostje, politiki, gospodarstveniki in zaposleni v gozdarstvu ter javni gozdarski službi.

Kot prvi je spregovoril in nagovoril občinstvo predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan, ki je čestital vsem zaposlenim v javni gozdarski službi ter Zavodu za gozdove Slovenije in njenemu direktorju, Damjanu Oražmu. Poudaril je pomen javne gozdarske službe za družbo in problem prekomernega izkoriščanja gozdov v preteklosti, kar je pripeljalo do prepovedi golosekov leta 1948 in veliko zanimanje za trajnostno upravljanje gozdov. Drugi izmed častnih gostov je bil dr. Jože Podgoršek, državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je čestital vsem, ki vestno in dobro opravljajo naloge JGS. Cvetko Zupančič, predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije je izpostavil majhnost slovenskih gozdnih parcel in komentiral, da te ne pomenijo vedno slabosti. Zaželel pa je tudi več sodelovanja med KGZS in ZGS v prihodnje. Na koncu se je prisotnim zahvalil še direktor ZGS Damjan Oražem, ki je povzel dogajanje v gozdovih v zadnjih letih ter prednosti slovenskega gozdarstva in gozdarske dosežke v preteklih 25 letih. Slovenija je prva v Evropi, ki je na podlagi orto-foto posnetkov naredila karte gozdov, prva, ki je v gozdnogospodarske načrte uspešno integrirala NATURO 2000. Vsi želimo, da se uspehi in dobre gozdarske prakse vrstijo tudi v prihodnosti.

Za kulturni pridih sta poskrbela harmonikarja Dejan Kušar in Miha Debevec. Po svečanosti je sledil ogled plakatov z zbranimi dosežki in dobrimi praksami iz zadnjih 25 let JGS.

Zapisala: Anica Simčič
Objavil: Iztok Sinjur


Slika 1: Govor mag. Dejana Židana na slavnostni akademiji (foto A. Simčič)