na glavno vsebino

Prodaja gozdarskih knjig in učbenikov

V Gozdarski knjižnici prodajamo knjige založb:
- Biotehniška fakulteta UL - Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire,
- Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silva Slovenica,
- Zveze gozdarskih društev Slovenije, Gozdarska založba,
- manjših založnikov in samozaložnikov.

Načini naročila, plačila in prevzema

Osebni nakup (takojšnje plačilo in takojšnji prevzem)

 • Prodajno mesto: Gozdarska knjižnica, enota BFGO (Večna pot 83), Odpiralni čas.
 • Velja za vse knjige v prodaji.
 • Za študente BF po študentski ceni.
 • Način plačila: bančna kartica.

Spletni nakup za člane knjižnice preko sistema UJP e-plačila

 • Prodajno mesto: gozdarska.knjiznica@gozdis.si  (naslovi knjig, število izvodov, način prevzema oz. naslov za pošiljanje) 
 • Velja za vse knjige v prodaji. 
 • Za študente BF možen nakup po študentski ceni (obvezno poslati naročilo iz študentskega e-naslova).
 • Način plačila: spletno plačilo preko sistema UJP e-plačila, ki je vgrajeno v COBISS Moj profil (izberete našo knjižnico, GIS, meni 'Dolgovi, omejitve').  Kratka navodila za spletno plačevanje najdete tukaj.
 • Poštnina je strošek kupca, lahko pa se odločite za brezplačen osebni prevzem v Gozdarski knijžnici.

Spletni nakup preko Knjigarne UL 

 • Prodajo mesto: Knjigarna UL 
 • Velja samo za izbor knjig založnika BF UL.
 • Brez možnosti študentskega popusta! Tudi sejemski popusti so običajno nižji od študentskih.
 • Spletno plačilo.
 • Poštnina je strošek kupca, lahko pa izberete tudi brezplačen osebni prevzem v Gozdarski knijžnici.

Spletni nakup

 • Prodajno mesto: gozdarska.knjiznica@gozdis.si  (naslovi knjig, število izvodov, način prevzema oz. naslov za pošiljanje) 
 • Velja za vse knjige v prodaji. 
 • Način plačila: plačilo po predračunu.
 • Poštnina je strošek kupca, lahko pa izberete tudi brezplačen osebni prevzem v Gozdarski knijžnici.

Pravne osebe


Katalog knjig v prodaji

(vse cene vključujejo 5 % DDV)


101 gozdar v sto letih

Kmecl, Marko M. 2012. 101 gozdar v sto letih. Ljubljana, Torion: 512 str.
Vsebina: Knjiga je izbor in prikaz strokovnih življenjepisov sto enega gozdarja (v Sloveniji), ki so delovali v 20. stoletju. Izbor biografij je določen s časom, ko je v Sloveniji nastajalo in se razvijalo institucionalno gozdarstvo. Med biografijami so gozdarski strokovnjaki na vseh ravneh - od tehnikov do profesorjev. 
Redna cena: 45,00 EUR


Bukovi gozdovi v Sloveniji 

Bukovi gozdovi v Sloveniji: ekologija in gospodarjenje. 2012. Bončina, Andrej (ur.). Ljubljana, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta: 469 str. ISBN 978-961-6020-65-7
Vsebina: Obsežna monografija v zbranih poglavij podrobno proučuje bukev in bukove gozdove v Sloveniji. Knjiga je razdeljena v tri sklope: ekologija bukve in bukovih rastišč (taksonomija, talne razmere, habitat, zgradba lesa, …), bukovi sestoji (struktura, dinamika in rast) ter gospodarjenje z bukovimi gozdovi (raba lesa, značilnosti gospodarjenja). 
Redna cena: 34,00 EUR
Študentska cena: 10,00 EUR
Možnost spletnega nakupa (samo po redni ceni)


Bukovi gozdovi: ekologija in gospodarjenje [zbornik]

Bukovi gozdovi: ekologija in gospodarjenje: zbornik razširjenih povzetkov predavanj, XXVI. gozdarski študijski dnevi, [Čatež ob Savi, 2. in 3. april 2008]. 2008. Bončina, Andrej (ur.). Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive 
Vsebina: Zbornik 26. gozdarskih študijskih dni.  Vsebuje razširjene povzetke prispevkov s posvetovanja o gospodarjenju z bukovimi gozdovi, o ekologiji bukve, rastnih značilnostih, o posebnostih bukovega lesa in naravovarstvenem vidiku.
Redna cena: 10,16 EUR
Možnost spletnega nakupa (samo po redni ceni)
Dostop do polnega besedila https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=126157 


Dendrologija za gozdarje

Brus, Robert. 2011. Dendrologija za gozdarje: [univerzitetni učbenik]. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire: V, 408 str. ISBN 961-6020-38-2                               
Vsebina: Učbenik za predmet Dendrologija je namenjen predvsem študentom gozdarstva. Razdeljen je na splošni in posebni del. V splošnem delu so obravnavani pojmi iz horologije, ekofiziologije, sistematike  in morfologije lesnatih rastlin. V posebnem delu pa je predstavljenih več kot 600 drevesnih in grmovnih vrst.
Redna cena: 20,42 EUR
Študentska cena: 18,74 EUR
Možnost spletnega nakupa (samo po redni ceni)


Drevesne vrste na Slovenskem

Brus, Robert. 2012. Drevesne vrste na Slovenskem. 2. dopol. izd. Ljubljana, samozal.: V, 408 str. ISBN 978-961-276-395-4
Vsebina: Monografija je zgrajena kot obširen leksikon ter ponuja lahko in hitro dostopne podatke o vsaki drevesni vrsti. Poleg opisov je predstavljena njena razširjenosti v Sloveniji. Prikazana je vloga vrste v okolju, potencialni negativni vplivi ob njenem nekontroliranem vnašanju v naravno okolje, njen potencial ob podnebnih spremembah in njen bodoči pomen. Posebna pozornost je posvečena uporabnosti in drugim zanimivostim vsake vrste. Uporabno pri predmetu denrologija.
Redna cena: 29,99 EUR
Študentska cena: 24,99 EUR


Geodezija za gozdarje in krajinske arhitekte

Juvančič, Milan. 2000. Geodezija za gozdarje in krajinske arhitekte. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire: VI, 288 str. ISBN 961-6020-26-9
Vsebina: Učbenik za predmet Geodezija. Namenjen je študentom gozdarstva in krajinske arhitekture. V njem so opisane geodetske terenske meritve (zajemanje, obdelava in prikazovanje prostorskih podatkov), tehnologija izdelave kartografskega prikaza in osnove prostorskega informacijskega sistema. 
Redna cena: 18,78 EUR
Dostop do polnega besedila https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=126158  


Glive Slovenije

Glive Slovenije: vrste in razširjenost. 2005.  (Studia forestalia Slovenica, 124). Ljubljana, Gozdarski inštitut Slovenije, Silva Slovenica: VI, 497 str. ISBN 961-6425-24-2
Vsebina: Delo je prva publikacija, ki združuje in sintezno prikazuje recentno znanje o vrstah in razširjenosti gliv na slovenskem ozemlju. Opisan je računalniški program, namenjen sistematičnemu beleženju vrst gliv, njihove razširjenosti in podatkov o njihovem rastišču.  Prikazana je razširjenost 2.452 vrst gliv v mreži srednjeevropskega florističnega kartiranja, naveden je kvadrant najdišča, pa tudi določevalec glive, leto in mesec najdbe ter tip podatka. 
Redna cena: 20,86 EUR


Gojenje gozdov: pragozdovi, sestoji, zvrsti, načrtovanje, izbrana poglavja 

Diaci, Jurij. 2006. Gojenje gozdov: pragozdovi, sestoji, zvrsti, načrtovanje, izbrana poglavja. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire: XII, 348 str. ISBN 961-6020-41-2
Vsebina: Učbenik za predmet Gojenje gozdov je namenjen študentom gozdarstva. Obravnava spoznavanje sestojev (pragozd, čisti in mešani sestoji), gojitvene zvrsti, gojitveno načrtovanje in uvod v posebno in polivalentno gojenje gozdov.
Redna cena: 40,89 EUR
Študentska cena: 20,45 EUR
Možnost spletnega nakupa (samo po redni ceni)


Gojenje gozdov: ekologija gozda in gozdoslovje

Kotar, Marijan. 1999. Gojenje gozdov: ekologija gozda in gozdoslovje. Ponatis. Ljubljana, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete: 128 str. ISBN 961-6020-22-6
Vsebina: V knjigi je najprej podana definicija gojenja gozdov. Razložena je struktura gozda, tloris in naris sestoja. Podrobno je razdelana gozdna ekologija (ekološki dejavniki, temperatura, svetloba, voda, kemijski dejavniki, veter, biotski dejavniki). Predstavljeni so najpomembnejši gozdni biomi. Posebej je prikazan pragozd in kraški gozd. Knjiga obravnava tudi vrste gospodarjenja z gozdom in gozdnogojitveno načrtovanje.
Redna cena: 8,17 EUR
Študentska cena: 5,17 EUR
Dostop do polnega besedila https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=126160 


Gozd in gozdarstvo v Bleiweisovih novicah 1843-1902

Gozd in gozdarstvo v Bleiweisovih novicah 1843-1902. 2013. Perko F. (ur.). Ljubljana, Zveza gozdarskih društev Slovenije, Jutro: 831 str.
Vsebina: V knjigi so zbrani zapisi o gozdu in gozdarstvu v Novicah v celotnem času njihovega obstoja, in sicer od leta 1843 do 1902. To so zapisi o zakonodaji, nasveti lastnikom, dopisi iz kranjskega deželnega zbora in Kranjske kmetijske družbe do dopisov s podeželja. Gre za čas velikih družbenih sprememb, predvsem pri preoblikovanju lastništva gozda iz oblike fevdalizma v lastništvo gozdov svobodnih kmetov.
Redna cena: 40,00 EUR


Gozd in voda

Gozd in voda: zbornik seminarja, Poljče, 11. - 13. oktober 1994: XVI. gozdarski študijski dnevi. 1994 Anko, Boštjan (ur.). Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo: 257 str.  ISBN 961-6020-05-6
Vsebina: V zborniku so zbrani prispevki 16. gozdarskih študijski dni posvečenih povezanosti gozda in vode (npr. trajnostno gospodarjenje z vodo, gozdna tla, voda v gozdu, hidroelektrarne).
Redna cena: 6,26 EUR
Možnost spletnega nakupa (samo po redni ceni)
Dostop do polnega besedila https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=126163 


Gozd lahko živi brez človeka, ljudje ne morejo brez gozda

Perko, Franc. 2011. Gozd lahko živi brez človeka, ljudje ne morejo brez gozda. Ljubljana, Zveza gozdarskih društev Slovenije: 223 str. ISBN 978-961-6142-22-9
Vsebina: Monografija je zgodovinski pregled rabe gozdov v Sloveniji v prejšnjih stoletjih. Predstavljena je vsebina različnih zgodovinskih dokumentov, povezanih z gozdom (zakonodaja, gospodarjenje, fužinarstvo, gozdarska služba, …). Knjiga delno sledi kronološkemu in delno vsebinskemu načelu.
Redna cena: 28,00 EUR


Gozdarski priročnik

Gozdarski priročnik. 2003. Kotar, Marijan (priredil). Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 414 str.  ISBN 961-6020-34-X
Vsebina: V priročniku so predstavljene tablice za merjenje in izračunavanje volumna, oblikovno višino in oblikovno število dreves, za prirastek ter donosne tablice. Priročnik vsebuje tudi različne preglednice  (o gozdni divjadi, gozdnem semenju, gozdnih sesalcih, gozdnih pticah). Opisane so statistične metode v gozdarstvu. Priročnik se zaključi s ključem za razpoznavanje škodljivcev drevja in znaki za razpoznavanje bolezni drevja.
Redna cena: 25,04 EUR
Študentska cena: 22,95 EUR
Možnost spletnega nakupa (samo po redni ceni)
Dostop do polnega besedila https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=126164 


Gozdarski slovar za lastnike gozdov

Gozdarski slovar za lastnike gozdov.  2019. Ljubljana, Zveza gozdarskih društev Slovenije:  87 str.  ISBN 978-961-6142-29-8
Vsebina: V priročniku so zbrani termini s širšega področja gozdarstva. Namenjen je predvsem lastnikom gozdov, ki se vsakodnevno srečujejo s strokovnimi gozdarskimi termini pri opravljanju gozdarskih del. Razlage so enciklopedične, napisane na strokovno pravilen način in hkrati poenostavljeno.
Redna cena: 4,00 EUR


Gozdna ekologija in nega

Diaci, Jurij. 2021.  Gozdna ekologija in nega: univerzitetni učbenik. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire: 434 str.  ISBN 978-961-6020-82-4 
Vsebina: Gojenje gozdov je znanost o usmerjanju razvoja gozdov za njihovo ohranitev in izpolnjevanje potreb družbe. Slovensko gojenje gozdov temelji na posnemanju naravnih procesov in ukrepih, prilagojenih lokalnim sestojnim in rastiščnim razmeram. Prvi del učbenika zato predstavlja gozdove in gojenje gozdov v prostoru in času, drugi del ekološke dejavnike, tretji del pa zgradbo in razvoj gozdnih sestojev. Četrti del obravnava nego, ki je poleg obnove temeljna prvina gojenja gozdov. Z nego vedno znova pospešujemo ekološko in gospodarsko zanimive lastnosti izbranih dreves in sestojev. Zaradi okoljskih in družbenih sprememb je gojenje gozdov pred vse večjimi izzivi. Učbenik izpostavlja ogroženost gozdov v različnih merilih in obravnava dopolnilne ukrepe nege za ohranjanje narave in za prilagajanje gozdov na okoljske spremembe. Pričujoči učbenik z učbenikom Gojenje gozdov za drugostopenjski študij gozdarstva smiselno zaokroža osnovna znanja gojenja gozdov, kot ga razvijamo in uresničujemo v Srednji Evropi ter še posebej v Sloveniji.
Redna cena: 40,00 EUR
Študentska cena: 29,70 EUR
Možnost spletnega nakupa (samo po redni ceni)


Gozdna fitopatologija

Maček, Jože. 2008. Gozdna fitopatologija. Ljubljana, Zavod za gozdove Slovenije, Zveza gozdarskih društev Slovenije, Gozdarska založba: 448 str.ISBN 978-961-6605-07-6
Vsebina: Učbenik za predmet Gozdna fitopatologija in Varstvo gozdov. Fitopatologija je znanost o rastlinskih boleznih in vzrokih zanje, njihovem zgodovinskem in gospodarskem pomenu. Ukvarja se tudi s preprečevanjem in zatiranjem bolezni gozdnega drevja. V knjigi so podrobno opisane posamezne bolezni, vzroki zanje, njihov potek in tudi možnosti za ukrepanje.
Redna cena: 60,00 EUR
Študentska cena: 40,00 EUR


Gozdna zoologija

Jurc, Maja. 2005. Gozdna zoologija: univerzitetni učbenik. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire: XI, 348 str. ISBN 978-961-6020-30-5 
Vsebina: Učbenih za predmet Gozdna zoologija. Predstavljene so gozdne živali, ki pomembno sodelujejo v presnovi gozda. Večji del učbenika obravnava žuželke, ki so pomembne za delovanje gozda. Opisana je njihova sistematika, morfologija, anatomija ter prikazan njihov ekološki in gospodarski pomen.
Redna cena: 61,00 EUR
Študentska cena: 42,00 EUR
Možnost spletnega nakupa (samo po redni ceni)
Dostop do polnega besedila https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=124306 


Gozdne ptice območij Natura 2000

Perušek, Mirko. 2008. Gozdne ptice območij Natura 2000. 1. natis. (Zbirka Priročniki; 2). Ljubljana, Zveza gozdarskih društev Slovenije, Gozdarska založba, Zavod za gozdove Slovenije: 91 str. ISBN 978-961-6142-19-9
Vsebina: Priročnik obravnava varovane ptice Nature 2000 v gozdovih. V prvem delu priročnika so predstavljeni nekateri splošni ekološki dejavniki, pomembni za ptice ter vpliv človeka na ekosisteme. V drugem delu pa so prikazane pomembnejše varovane vrste ptic, njihove značilnosti, razširjenost, življenjski prostor, ogroženost in usmeritve za ohranjanje. Velik poudarek je namenjen temu, kako ohraniti njihove habitate. 
Redna cena: 12,00 EUR


Gozdni rastiščni tipi Slovenije: vegetacijske, sestojne in upravljavske značilnosti

Bončina, Andrej, Rozman, Andrej, Dakskobler, Igor, Klopčič, Matija, Babij, Valerija, Poljanec, Aleš. 2021. Gozdni rastiščni tipi Slovenije: vegetacijske, sestojne in upravljavske značilnosti. Ljubljana,  Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta, Zavod za gozdove Slovenije.  ISBN 978-961-6020-81-7 
Vsebina: Gre za prvi celovit opis gozdnih rastiščnih tipov Slovenije. Skupno je opisanih 78 gozdnih tipov, publikacija obsega preko 500 strani. Poglavitna ideja pri opisu gozdnih rastiščnih tipov je bila povezati znanje s področij gozdne fitocenologije, prirastoslovja in upravljanja gozdov. Struktura opisa je enaka za vse gozdne tipe in obsega kartografski prikaz razširjenosti gozdnega rastiščnega tipa, ekološke značilnosti, opis vertikalne slojevitosti in floristične sestave, sintaksonomsko oznako, produkcijski potencial ter sestojne in rastne značilnosti, značilnosti pretekle rabe, sedanji pomen gozdov in poudarjene funkcije ter značilnosti upravljanja. Na koncu opisa so prikazani značilni videzi gozdov rastiščnega tipa, dodan je tudi seznam ključnih referenc. Po opisu vseh 78 gozdnih rastiščnih tipov sledi sintezni del, v katerem so primerjalno opisane ekološke, rastiščne, sestojne in upravljavske značilnosti. Tudi učbenik za področje urejanja gozdov in gozdnogospodarsko načrtovanje.
Redna cena: 40,00 EUR
Študentska cena: 20,00 EUR
Možnost spletnega nakupa (samo po redni ceni)


Krajinska ekologija

Pirnat, Janez. 2017. Krajinska ekologija: univerzitetni učbenik. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire: VI, 206 str. ISBN - 978-961-6020-74-9
Vsebina: Pričujoči učbenik Krajinska ekologija je namenjen študentom Biotehniške fakultete, ki se bodo v poklicnem življenju ukvarjali s prostorom. Slovenija je gozdnata država, zato je razumljivo, da bomo v praktičnih primerih v večji meri obravnavali prav mesto in vlogo gozda v prostoru v luči krajinskoekoloških spoznanj. Področje, ki ga tako zajemamo, je izjemno široko, zato je razumljivo, da se bomo v njem dotaknili le izbranih poglavij krajinske ekologije, v tolikšni meri, da bodo lahko kasneje slušatelji sami ali na podiplomskem študiju poglobljeno nadaljevali s študijem.
Redna cena: -
Dostop do polnega besedila https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=95228&lang=slv 


Lastnosti gozdnih združb kot osnova za gospodarjenje po meri narave

Košir, Živko. 2010. Lastnosti gozdnih združb kot osnova za gospodarjenje po meri narave: znanstvena monografija. Ljubljana, Zveza gozdarskih društev Slovenije, Gozdarska založba: 288 str.ISBN 978-961-6142-21-2
Vsebina: Pretežni del monografije je posvečen glavnim gozdnim združbam v Sloveniji, podrobno so predstavljene njihove lastnosti, zgradba njihovih fitocenoz, rastne značilnosti drevesnih vrst v posamezni združbi ter učinek gozdnogojitvenih ter drugih ukrepov.
Redna cena: 40,00 EUR
Študentska cena: 30,00 EUR


Matematične metode za študente Biotehniške fakultete

Grošelj, Petra. 2018. Matematične metode za študente Biotehniške fakultete. Ljubljana, Biotehniška fakulteta. ISBN  978-961-6379-47-2 
Vsebina: Učbenik za predmete Kvantitativne metode, Statistika in Matematične metode za študente na Biotehniški fakulteti. Obravnavane so različne matematične metode (enačbe, obrestni računi, matematična analiza, kombinatorika, linearna algebra, operacijske raziskave, …).
Redna cena: 10,00 EUR
Možnost spletnega nakupa (samo po redni ceni)
Dostop do polnega besedila https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=96293 


Monitoring gospodarjenja z gozdom in gozdnato krajino

Monitoring gospodarjenja z gozdom in gozdnato krajino. 2006. (Studia forestalia Slovenica =Strokovna in znanstvena dela, 127, ISSN 0353-6025).  Hladnik, David (ur.). Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire: 360 str. ISBN 961-6020-42-0
Vsebina: Prispevki v zborniku 24. gozdarskih študijskih dni predstavljajo pomen monitoringa v večnamenskem trajnostnem gospodarjenju z gozdovi, programe monitoringa gozdnih virov, zdravstvenega stanja in vitalnosti gozdnih ekosistemov ter njihove biotske pestrosti. 
Redna cena: 14,61 EUR
Študentska cena: 10,43 EUR
Dostop do polnega besedila https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=126165 


Nega gozda

Leibundgut, Hans. 2002. Nega gozda. 2. ponatis. Ljubljana, Oddelek za gozdarstvo Biotehniške fakultete: 191 str. ISBN 961-6020-11-0
Vsebina: Učbenik za predmet Gojenje gozdov.  Prikazuje cilje in osnove nege gozda (razvojne stopnje, vpliv okolja, prirastoslovje), ukrepe pri negi gozda (redčenje, obrezovanje, …) in načrtovanje in izvedbo nege gozda.
Redna cena: 5,96 EUR
Dostop do polnega besedila https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=126166 


Območni gozdnogospodarski načrti in razvojne perspektive slovenskega gozdarstva

Območni gozdnogospodarski načrti in razvojne perspektive slovenskega gozdarstva: zbornik referatov 2003. Bončina, Andrej (ur.). Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire: 270 str. ISBN 961-6020-31-5
Vsebina: Prispevki v zborniku 21. gozdarskih študijskih dni. Namen prispevkov v zborniku je izpostaviti probleme pri razvoju in gospodarjenju z gozdovi, pomen območnega načrtovanja za slovensko gozdarstvo, prikazati obravnavanje posameznih gozdarskih področij v gozdnogospodarskem načrtovanju, oceniti izbrane poti in možnosti za doseganje ciljev, opredeljenih v gozdnogospodarskih načrtih.
Redna cena: 10,43 EUR
Študentska cena: 8,53 EUR
Možnost spletnega nakupa (samo po redni ceni)
Dostop do polnega besedila https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=126167 


Od ogolelega do gozdnatega krasa

Perko, Franc. 2016. Od ogolelega do gozdnatega krasa: pogozdovanje krasa. Ljubljana,  Zveza gozdarskih društev Slovenije - Gozdarska založba, Jutro, 2016:  269 str. ISBN 978-961-6142-28-1
Vsebina: Knjiga je temeljit zgodovinski pregled, kako je potekalo pogozdovanje krasa v Sloveniji. Predstavljeni so zgodovinski vzroki, zakaj je prišlo do uničenja gozdov na kraškem območju. Nato je prikazan potek pogozdovanja in zakonsko ureditev, povezano z njim. Zaključi se s pregledom metod in načinov pogozdovanja ter osebnim pogledom avtorja nap omen pogozdovanja z zdajšnje perspektive.
Redna cena: 28,90 EUR


Organizacija gozdarskih del

Winkler, Iztok. 1997. Organizacija gozdarskih del: (študijsko gradivo). Ljubljana, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete: 265 str.
Vsebina: Učbenik za predmet Organizacija gozdarskih del. Vsebuje osnovne definicije in podatke iz organizacije gozdarskih del. Posebej razčleni delo in delavce v gozdni proizvodnji. Podrobno je opisan proces in potek gozdne proizvodnje (priprava dela, izvajanje, spremljanje in kontrola izvajanja). Poseben del je namenjen gozdarskim delom v zasebnih gozdovih. Predstavljena je inventivna dejavnost v gozdarstvu. Zaključek v knjigi je namenjen vodenju delovnih procesov.
Redna cena: 7,84 EUR
Možnost spletnega nakupa (samo po redni ceni)
Dostop do polnega besedila https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=126168 


Osnove upravljanja gozdnih ekosistemov

Gašperšič, Franc. 2006. Osnove upravljanja gozdnih ekosistemov: kontrolna metoda. (Studia forestalia Slovenica = Strokovna in znanstvena dela, 128, ISSN 0353-6025). Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire: 170 str. ISBN 978-961-6020-45-9
Vsebina: Knjiga se posveča kontrolni metodi v gozdarskem načrtovanju in zagovarja prilagodljivo upravljanje z gozdovi. Vsebinsko je razdeljena na štiri sklope in sicer na: fenomen kompleksnosti v naravi in posebej v gozdu, izhodišča pri obvladovanju kompleksnosti gozdnih ekosistemov, sodobne teoretske osnove načrtovanja na principih kontrole ter metodologija načrtovanja kot postopek adaptivnega upravljanja procesa reševanja problemov. 
Redna cena: 25,00 EUR
Študentska cena: 20,00 EUR
Možnost spletnega nakupa (samo po redni ceni)
Dostop do polnega besedila https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=126169 


Participacija v gozdarskem načrtovanju

Participacija v gozdarskem načrtovanju. 2004. Bončina, Andrej (ur.). (Strokovna in znanstvena dela ; 119 ; [i. e.] 121, ISSN 0353-6025). Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire: 153 str. ISBN 961-6020-37-4
Vsebina: Prispevki v zborniku predstavljajo glavne oblike participativnih postopkov, izkušnje na področjih gozdarskega načrtovanja, urejanja prostora in varstva narave, prednosti in slabosti participativnih postopkov ter možnosti za njihovo uvajanje v zasnovo gozdarskega načrtovanja v Sloveniji.
Redna cena: 14,61 EUR
Študentska cena: 10,43 EUR
Možnost spletnega nakupa (samo po redni ceni)
Dostop do polnega besedila https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=126170 


Podnebne spremembe

Podnebne spremembe: vpliv na gozd in gozdarstvo. 2007. Jurc, Maja (ur.). (Studia forestalia Slovenica = Strokovna in znanstvena dela, ISSN 0353-6025 ; 130). Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire: 491 str. ISBN 978-961-6020-46-6
Vsebina: Avtorji prispevkov iz mednarodne konference obravnavajo vpliv podnebnih sprememb na drevje oz. gozd v Sloveniji, spoprijemanje s posledicami, prilagoditev gozdarstva na klimatske spremembe in globalno segrevanje ter zdravje in varstvo gozdov.
Redna cena: 14,61 EUR
Študentska cena: 10,16 EUR
Možnost spletnega nakupa (samo po redni ceni)
Dostop do polnega besedila https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=126171 


Pragozd

Hartman, Tomaž. 2014. Pragozd: pranarava Kočevske. Ljubljana, Založba Gozdarskega inštituta Slovenije, Silva Slovenica, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, četrti razred za naravoslovne vede: 131 str.  ISBN 978-961-6425-78-0 
Vsebina: Dvojezična barvna fotomonografija predstavlja šest pragozdov na Kočevskem. Prikazane so posebnosti in zgodovina pragozdov. V knjigi so predstavljene tudi poučne gozdne pešpoti ob robu pragozdnih rezervatov. Publikacija vsebuje kratek izborni tekst in številne barvne fotografije, ki prikazujejo svet kočevskih pragozdov.
Redna cena: 22,00 EUR

 


Pregled rastlinskega sistema s seznamom rastlin in navodili za pripravo študentskega herbarija

Batič, Franc. 2003. Pregled rastlinskega sistema s seznamom rastlin in navodili za pripravo študentskega herbarija: za študente gozdarstva in krajinske arhitekture. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo: 160 str. ISBN 961-6275-11-9
Vsebina: Učbenik za predmet Botanika. Je kratek prikaz rastlinskega sistema in seznama rastlinskih vrst, ki jih morajo poznati študenti gozdarstva in krajinske arhitekture na Biotehniški fakulteti. Podani so kratki opisi najvišjih taksonomskih skupin, organizacijskih tipov in nekaterih značilnejših družin semenk.
Redna cena: 9,00 EUR
Možnost spletnega nakupa (samo po redni ceni)


Prihodnost gospodarjenja z zasebnimi gozdovi v Sloveniji

Prihodnost gospodarjenja z zasebnimi gozdovi v Sloveniji. 2005. (Strokovna in znanstvena dela = Studia Forestalia Slovenica, ISSN 0353-6025 ; št. 123). Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire: 326 str. ISBN 961-6020-39-0
Vsebina: Prispevki v zborniku 23. gozdarskih študijskih dni predstavljajo prispevke, v katerih raziskujejo različne oblike, možnosti in izkušnje gospodarjenja v zasebnih gozdovih v Sloveniji. Prikazuje tudi načine povezovanja in izobraževanja lastnikov zasebnih gozdov.
Redna cena: 14,61 EUR
Študentska cena: 10,43 EUR
Možnost spletnega nakupa (samo po redni ceni)
Dostop do polnega besedila https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=126173 


Prirejen slikovni ključ za določanje izbranih vrst gozdnih praproti

Cojzer, Mateja. 2007. Prirejen slikovni ključ za določanje izbranih vrst gozdnih praproti. 1. natis. (Zbirka Priročniki; 1). Ljubljana, Zveza gozdarskih društev Slovenije, Gozdarska založba, Zavod za gozdove Slovenije: 71 str.
Vsebina: Priročnik je namenjen predvsem gozdarjem in je bil izdelan za potrebe določanja gozdnih združb. V njem je opisana zgradba praproti, njen življenjski krog in na kratko sistematika. Večji del priročnika sestavlja opisna in slikovna (skenirani posušeni osebki praproti) predstavitev 23 vrst praproti, ki jih najdemo v slovenskih gozdovih. 
Redna cena: 10,50 EUR


Raziskovalne metode v upravljanju z gozdnimi ekosistemi

Kotar, Marijan. 2011. Raziskovalne metode v upravljanju z gozdnimi ekosistemi. Ljubljana, Zveza gozdarskih društev Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije: 510 str.ISBN 976-961-6142-23-6
Vsebina: Učbenik za predmet Metode raziskovalnega dela v gozdarstvu. Obsežna publikacija obravnava temeljne statistične metode na področju gozdarstva. Delo se začne z definicijami statističnih pojmov, sledijo poglavja o parametrih, teoretičnih porazdelitvah, hipotezah, neparametričnih metodah, analizah, poskusih, diskriminatorni analizi ... Za vse metode oziroma teste so predstavljeni konkretni primeri s področja gozdarstva. 
Redna cena: 50,00 EUR
Študentska cena: 30,00 EUR


Saproxylic beetles in Europe

Saproxylic beetles in Europe: monitoring, biology and conservation. 2012. (Studia forestalia Slovenica = Strokovna in znanstvena dela, ISSN 0353-6025 ; 137). Ljubljana, Slovenian Forestry Institute, Silva Slovenica: 92 str. ISBN 978-961-6425-60-5
Vsebina: Knjiga je zbornik prispevkov s področja entomologije in sicer so podrobno obravnavani saproksilni hrošči, ki živijo v Evropi. Prikazane so različne vrste, njihova taksonomija in biologija.  V prispevkih so predstavljene različne vrste monitoringa saproksilnih hroščev. Poudarjena je njihova ogroženost in predstavljene različne oblike njihove zaščite in varovalnih strategij. Vsi prispevki so v angleškem jeziku.
Redna cena: 15,00 EUR


Staro in debelo drevje v gozdu

Staro in debelo drevje v gozdu: zbornik referatov XXII. Gozdarskih študijskih dni, 25.-26. marec 2004. 2004. Brus, Robert (ur.) Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire: X, 314 str. ISBN 961-6020-35-8
Vsebina: Prispevki v zborniku 22. gozdarskih študijskih dni obravnavajo značilnosti in vlogo debelega in starega drevja v gozdu. Predstavljene so spremembe v drevesu v času staranja, metode ugotavljanja starosti, ogroženost in ohranitev takih dreves in živalskega sveta, ki je vezan nanj. Prikazano je vrednotenje starih in debelih dreves kot naravne dediščine. V zborniku so predstavljeni tudi posamezni primeri takih dreves v Sloveniji.
Redna cena: 14,61 EUR
Študentska cena: 10,43 EUR
Možnost spletnega nakupa (samo po redni ceni)
Dostop do polnega besedila https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=126061 


Trajnostna raba lesa v kontekstu sonaravnega gospodarjenja z gozdovi

Trajnostna raba lesa v kontekstu sonaravnega gospodarjenja z gozdovi = Rational use of wood in the context of sustainable forest management. (Studia forestalia Slovenica , 135). Humar M. Kraigher H. (ur.). Ljubljana, Gozdarski inštitut Slovenije, Silva Slovenica: 180 str. ISBN 978-961-6425-45-2
Vsebina:  Zbornik prikazuje več vidikov celotne verige od gozda do lesa oz. do papirja. Prvi del je posvečen gozdarstvu (negospodarska funkcija gozda, podnebni vplivi), drugi del lesarstvu (raba lesa, njegova zaščita, lesna gradnja), tretji del pa papirništvu (lastnosti papirnih vlaken, recikliranje). 
Redna cena: 10,00 EUR

 


Varno delo pri sečnji

Medved, Mirko, Košir, Boštjan. 2002. Varno delo pri sečnji. 2. dopolnjena izd. (Zbirka Gozdarski nasveti; št. 5)Ljubljana, Zveza gozdarskih društev Slovenije, Gozdarska založba, Zavod za gozdove Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije: 92 str. ISBN 961-6142-05-4
Vsebina: Priročnik je namenjen predvsem lastnikom gozdov, ki sami opravljajo dela v gozdovih in že imajo izkušnje s konkretnim delom. Predstavljeni so vsi postopki varnega dela pri sečnji: načrtovanje, opremljanje (orodje, oprema), priprava in izvedba dela (žaganje, podiranje dreves, kleščenje vej …) ter nadzor. 
Redna cena: 5,00 EUR


Za naš gozd: Gozdarska anketa 1941

Za naš gozd: Gozdarska anketa 1941. 2012. Anko B. in sod. (ur.) Ljubljana, Zveza gozdarskih društev Slovenije: 520 str
Vsebina: Zbornik predstavlja prvo celovito oceno stanja gozdarstva na Slovenskem v obdobju pred 2. svetovno vojno, kjer so prvič objavljani prispevki (tipkopisi) predstavitev iz posvetovanja gozdarskih in drugih strokovnjakov v Sloveniji,  'Gozdarska anketa,' ki je bilo organizirano leta 1941. Rdeča nit posveta je bila skrb za usodo gozda in človeka, od najširše (socialne, politične, gospodarske) perspektive do podrobne obravnave urejanja in oskrbovanja kmečkih gozdov, steljarjenja, lesne trgovine, zadružništva in problemov gozdnega delavstva.
Redna cena: 30,00 EUR


Začetki  načrtnega gospodarjenja z gozdovi na Slovenskem

Začetki  načrtnega gospodarjenja z gozdovi na Slovenskem: Flameckovi in Lesseckovi načrti za Trnovski gozd, ter bovške in tolminske gozdove, 1769-1771. 2014. Franc P., E. Kozorog, A. Bončina (ur.). Ljubljana, Zveza gozdarskih društev Slovenije, Gozdarska založba, Zavod za gozdove Slovenije, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire: 416 str. ISBN 978-961-6142-31-1
Vsebina: Monografija predstavlja prevod štirih načrtov, ki so pomemben vir za zgodovino gozda in gozdarstvo na Slovenskem. Vsi štirje izhajajo iz druge polovice 18. stoletja in se nanašajo na širše goriško območje (Trnovski gozd, bovški in tolminski gozdovi). Skupaj z idrijskimi gozdovi imajo osrednjo vlogo v začetkih načrtnega gospodarjenja z gozdovi na Slovenskem.
Redna cena: 40,00 EUR


Zelišča, polgrmi in vzpenjavke v gozdovih Slovenije

Veselič, Živan. 2020. Zelišča, polgrmi in vzpenjavke v gozdovih Slovenije: razlike med vrstami večinoma povzete po Mali flori Slovenije. Ljubljana, Zveza gozdarskih društev Slovenije - Gozdarska založba. ISBN 978-961-6142-32-8
Vsebina: Knjiga je namenjena učenju razpoznavanja gozdnih zelišč, polgrmov in vzpenjavk, ki je ključno pri razpoznavanju gozdnih rastišč. Obravnava ca. 1.500 vrst, ki se več kot zgolj naključno pojavljajo v gozdovih. Za potrebe izbora vrst, ki so obravnavane v knjigi je bilo poleg virov, ki obravnavajo značilnice in pogoste vrste na posameznih rastiščih, pregledani tudi številni članki, elaborati in knjige, ki so vključevali skupno 222 fitocenoloških preglednic in več kot 4.550 popisov rastlinstva, sistematično izbranih po vseh rastiščnih tipih. V knjigi so opisane značilnosti vrst in razlike med njimi. Razlike med vrstami so večinoma povzete po Mali flori Slovenije. Velik poudarek je dan lažje razpoznavnim znakom rastlinskih vrst. Knjiga vsebuje fotografije za pribl. 1.050 vrst, pri pribl. 150 vrstah je z dodatno sliko prikazan detajl. Fotografije so za potrebe knjige brezplačno odstopili priznani strokovnjaki in botanični fotografi.
Redna cena: 40,00 EUR
Študentska cena: 35,00 EUR


Zgradba, rast in donos gozda na ekoloških in fizioloških osnovah

Kotar, Marijan. 2011. Zgradba, rast in donos gozda na ekoloških in fizioloških osnovah. Ljubljana, Zveza gozdarskih društev Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije: 500 str.ISBN 961-6142-12-7
Vsebina: Učbenik za predmet V knjigi so predstavljene osnove dendrokronologije in dendroklimatologije. Prikazani so temelji rasti gozda. Obširno so predstavljena tla ter procesi, ki se v njih odvijajo. Opisana je zgradba in rast drevesa ter posledično tudi zgradba in rast gozdnih sestojev. Predstavi oblike ugotavljanja produkcijske sposobnosti rastišč. Velik del knjige obravnava ukrepe, ki se izvajajo v gozdu, za namen doseganja gospodarskih ciljev. V zadnjem razdelku je predstavljen vpliv onesnaženja na gozd.
Redna cena: 40,00 EUR
Študentska cena: 30,00 EUR

 

 

Nazaj
SHIFT + A

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Gozdarski inštitut Slovenije