Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en


DS1: Gozdna ekologija


DS1 Gozdna ekologija obsega raziskave stanja in procesov v gozdnih ekosistemih; vsebine preučevanja so orografski dejavniki, matična podlaga in tla, podnebni dejavniki, preskrba z vodo/kroženje snovi in energije, biotski dejavniki; onesnaževanje prvin okolja; ekologija divjadi in lovstva: raziskave razvoja gozdarskih, kmetijskih in prostorskih strategij za dinamično ohranjevanje habitatne vloge gozdov in pestrosti živalstva v okviru načrtovanja v lovstvu in gozdarstvu. Delni rezultati raziskav v posameznih vsebinskih podskupinah:

1.A) Podnebne spremembe in gozd, kroženje vode in ogljika v gozdnih ekosistemih

  • Kroženje vode: Modelni pristop ocene toka vode v podtalje za gospodarjen in naraven sestoj na Rogu (Vilhar et al., European journal of forest research, 2010 [COBISS.SI-ID 6279033])
  • Kroženje ogljika: Prva analiza letnega poteka NEE merjenega po metodi Eddy Covariance na raziskovalnih objektih na Podgorskem krasu in priprava na vključitev v svetovno mrežo meritev/raziskovalnih ploskev Fluxnet. (Ferlan et al., Agric. Ecosyst. Environ., 2010)
  • Razmerja ogljika v rastlinskem sistemu: S pomočjo sodelavcev DS 4 je bil na nacionalni ravni vzpostavljen sistem za spremljanje kakovosti padavin in meteoroloških meritev v gozdnem prostoru ter podpora UNFCCC in Kjotskem-u poročanju.

1.B) Vpliv okoljskih dejavnikov na stanje gozdnih ekosistemov:

  • Vpliv okoljskih dejavnikov na stanje gozdnih ekosistemov: Prva izvedba analize identifikacijskih dejavnikov vsebnosti skupnega dušika v mahovih na širši evropski ravni. (Schöder, Simončič et al., Atmos. environ., 2010 [COBISS.SI-ID 23897127])
  • Vzpostavljen je bil nov Laboratorij za elektronske sisteme (LES), v okviru katerega je v razviju metoda in izdelava prototipa avtomatskega merilca za meritve dihanja tal, razvoj prototipa avtomatskega vzorčevalnika za lovljenje toka vode po deblu ter vzpostavljeno testno delovanje avtomatskih meteoroloških postaj v gozdnem prostoru

1.C) Proučevanje rastlinske vrstne pestrosti

Razvoj indikatorjev ugodnega ohranitvenega stanja gozdnih habitatnih tipov (Natura 2000, Habitatna direktiva 1992) in drugih indikatorjev sprememb gozdnih ekosistemov/habitatov:
  • Preučevanje rastišč: Dakskobler, Kobal et al., Wulfenia, 2010
  • Proučevanje rastlinske vrstne pestrosti : Razvoj empiričnega modela za napovedovanje sprememb areala drevesnih vrst in njegova uporaba v simulaciji razširjenosti drevesnih vrst v prihodnosti kot posledica sprememb podnebja po različnih scenarijih. (Kobler & Kutnar 2010, v: Small scale forestry in a changing world : opportunities and challenges and the role of extension and technology transfer: proceedings of the conference. Ljubljana: Slovenian Forestry Institute [COBISS.SI-ID 2960038])

1.D) Ekologija gozdne favne in lov

  • Raziskave genetske diferenciranosti populacij divjega petelina ter merila za ohranjanje alpske in dinarske linije glede na lastnosti gozdov: objava prispevka Ekologija divjadi: Čas, Šumarski list, [COBISS.SI-ID 3027366].

IzpostavljenoNaša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se