Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en


Laboratorij za varstvo gozdov

Kazalo

Poslanstvo
Vizija
Zaveza za kakovost
Javno pooblastilo
Pomembni dokumenti

 

Poslanstvo

Laboratorij za varstvo gozdov (LVG) izvaja laboratorijske preiskave vzorcev (določena količina rastlin, rastlinskih proizvodov, zemlje, škodljivih organizmov ali kateri koli drug organizem, predmet ali snov, ki lahko vsebuje ali širi škodljive organizme) zaradi diagnostike škodljivih organizmov. Naše osnovno vodilo je kakovost na vseh področjih našega dela.
Glavne dejavnosti LVG so:
 • izvajanje preskusov za potrebe diagnostike škodljivih organizmov v Sloveniji in EU;
 • izvajanje analiz za potrebe raziskovalcev GIS in zunanjih raziskovalcev;
 • vključevanje v raziskovalno in strokovno delo, ki poteka na Gozdarskem inštitut Slovenije;
 • izvajanje meritev za zunanje naročnike.

Vizija

Verjamemo, da bo LVG v naslednjih letih zavzel pomembno mesto med laboratoriji v Sloveniji in EU, ki izvajajo meritve za potrebe, ki jih določa Pravilnik o pogojih glede strokovne, prostorske in tehnične usposobljenosti laboratorijev za izvajanje laboratorijskih preiskav zaradi diagnostike škodljivih organizmov.

Vizija LVG je usmerjena v:
 • pridobitev zaupanja domačih in mednarodnih strokovnjakov s področja gozdarstva,
 • enakopravno konkuriranje v EU prostoru na področju laboratorijskih preiskav zaradi diagnostike škodljivih organizmov,
 • povečanje deleža neposredno plačljivih naročil zunanjih naročnikov.

Zaveza za kakovost

LVG se zavezuje, da bo opravljal za vse naročnike enako kakovostno in z enako zanesljivostjo rezultatov.

Javno pooblastilo

LVG je pridobil javno pooblastilo za opravljanje nalog zdravstvenega varstva rastlin:
 • naloge diagnostičnih preiskav s področja entomologije in mikologije,
 • strokovne naloge na področju zdravstvenege varstva rastlin,
 • naloge fitosanitarnih pregledov.
Javno pooblastilo je LVG pridobil z odločbo, ki ga je izdala Fitosanitarna uprava Republike Slovenije, 3. 6. 2009.

LVG ima javno pooblastilo za potrjevanje zdravstvenega stanja semena rastlin Pinus spp. in Pseudotsuga spp., ki je podlaga za izdajanje rastlinskih potnih listov za omenjena rodova. Javno pooblastilo je LVG pridobil s sklepom FURS, z dne 21. 4. 2010.

Naloge diagnostičnih preiskav

 • laboratorijske preiskave rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov na uradnih vzorcih zaradi diagnostike škodljivih organizmov s seznama I.A, II.A, I.B in II.B iz Prilog I in II Direktive Sveta 2000/29/ES z vsemi spremembami, in drugih rastlinskih škodljivih organizmov,
 • izdajanje analiznih izvidov,
 • obveščanje Fitosanitarne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Uprava) o rezultatih uradnih preiskav,
 • vodenje referenčnih zbirk za določanje škodljivih organizmov,
 • vpeljava diagnostičnih metod,
 • sodelovanje v medlaboratorijskih preskusih,
 • odvzem uradnih vzorcev,
 • sodelovanje pri pripravi navodil za vzorčevalce,
 • sodelovanje pri vzdrževanju informacijskih baz podatkov o škodljivih organizmih.

Strokovne naloge na področju zdravstvenega varstva rastlin

 • analiziranje in ocenjevanje zdravstvenega stanja rastlin z namenom ugotovitve pojava in širjenja škodljivih organizmov v državi in tujini,
 • priprava ocene tveganja v primeru nevarnosti pojava ali ugotovitve novih škodljivih organizmov,
 • priprava strokovnih navodil in ukrepov,
 • izdelava strokovnih podlag za določitev okuženih območij, ogroženih območij, posebej nadzorovanih območij in varovanih območij (atributni in grafični podatki),
 • priprava poročil, analiz, informacij in drugih gradiv za organe in mednarodne organizacije; ki jim je Republika Slovenija dolžna poročati v skladu s predpisi in na podlagi mednarodnih pogodb,
 • vzpostavitev in vodenje evidenc in seznamov škodljivih organizmov v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07, ZZVR-1),
 • sodelovanje pri vzpostavitvi informacijskega sistema na področju zdravstvenega varstva rastlin.

Naloge fitosanitarnih pregledov

 • odvzem uradnih vzorcev in ravnanje z njimi, vključno s hranjenjem, do pošiljanja v uradni laboratorij,
 • izdajanje potrdil o zdravstveni ustreznosti za rastline za saditev ali rastlinske proizvode, ki izpolnjujejo posebne fitosanitarne zahteve iz Priloge IV, del A Direktive Sveta 2000/29/ES,
 • izdajanje rastlinskih potnih listov,
 • spremljanje zdravstvenega stanja rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov,
 • opozarjanje imetnikov na nepravilnosti oziroma izpolnjevanje predpisanih obveznosti,
 • predlaganje Upravi izbris iz registra oziroma razveljavitev dovoljenja za izdajo rastlinskih potnih listov,
 • določitev načina zavarovanja rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov ter preprečitve stika z drugimi rastlinami, rastlinskimi proizvodi in nadzorovanimi predmeti ob okužbi,
 • vodenje evidenc o fitosanitarnih pregledih in ukrepih,
 • seznanjanje imetnikov s predpisi fitosanitarnega področja in skladnosti z njimi,
 • obveščanje Uprave in pristojnega fitosanitarnega ali gozdarskega inšpektorja, zaradi nadaljnjega ukrepanja v skladu z zakonom.

Pomembni dokumenti

Cenik preskusov
Seznam škodljivih organizmov

IzpostavljenoNaša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se